Genel Sekreterlik

Görev Tanımı

124 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; Genel Sekreterin Görevleri ve Yetkileri aşağıdaki gibidir.

 Madde 27 – Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

– Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve muhafazasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını ilgili birimlere iletmek,
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini Özel Kalem Müdürlüğü eliyle düzenlemek,
  • Bağlı birimler aracılığı ile görev alanındaki bürokratik ve idari hizmetleri yürütmek,
  • Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak,
  • Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak,
  • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.