Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

7 katmanda stratejik amaç ve hedefler eğitim, araştırma ve toplumsal katkı bağlamında kısa, orta ve uzun vade olarak belirlenmiştir.

Kısa Vadeli Hedefler

Güzel Sanatlar Eğitimi alanına yönelik sorunlar için farklı disiplinlerin katılımının sağlandığı alternatif çözüm öneri paketleri hazırlamak ve bilimsel çözümler üretmek.
Öğrencileri ulusal ve uluslararası plastik ve estetik kriterlere sahip çalışmalara yönlendirmek.
Güzel Sanatlar Eğitimi ile ilgili alanlarda ortaya çıkan ürünlerini ölçme ve değerlendirme kriterlerini belirlemek.

Orta Vadeli Hedefler

Güzel Sanatlar Eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde ortak çalışmalar yapmak.
Sanat, kültür ve eğitim konularında resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ve projeler geliştirmek.

Uzun Vadeli Hedefler

Güzel sanatlar eğitimine yönelik ilke, strateji, model ve çözüm önerileri geliştirmek.

Güzel sanatlar eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, konser, panel, seminer, söyleşi, atölye çalışması, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek.