Orta Doğu Ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

YÖNETİMİN MESAJI:
Gelişen dünya düzeninde uluslar daha sık ve yakın ilişkiler kurma fırsatlarına sahiptir. Coğrafi ve politik konumu dikkate alındığında, Türk ulusunun da bu fırsatlardan yararlanması kaçınılmazdır. Ulusların konumunu ulusal ve uluslar arası altyapılarını belirlemiş kurum ve kuruluşlar üstlenirler. Atatürk Üniversitesi, eğitim ve bilim alanında uluslar arası ilişkilerini bu günkü konumundan daha ileri taşıma sorumluluğunu bilinç seviyesinde yüklenmiştir. Çeşitli başlıklar altında faaliyet yürüten birimler, uygarlığa hizmette ve üretilenlerden yararlanmada diğer ulusların yanında yer alma çabasında olmalıdır. Merkezimiz de bu çabanın ve bilincin gereği olarak, Üniversitemizin diğer uluslara açıldığı geçittedir. Öncelikle yakın çevre ülkelerinin üniversiteleri başta olmak üzere bir çok dünya üniversitesiyle kuracağı ilişkilerle, bölgede etkin bir akademik güç olarak kendine bir yer belirlemiştir. Ortadoğu ülkeleri, Orta Asya ve Kafkas ülkelerindeki halkların yaşamı, kültürü, ekonomileri ve politikalarının bilim dünyasına yansımalarını takip, Merkezimizin birincil hedefidir. Mevcut birikimlerin değerlendirilmesinde yalnız gelişmeleri takip eden değil, yönlendiren, programlayan, düzenleyen ve uygulayan konumuna ulaşma ve gelişme hedeflerine de adım adım yaklaştırılmalıdır. Kuruluşundan itibaren, dünya üniversiteleriyle yapılan sözleşmeler ve hemen ardından gerekli adımların atılmış olması sevindiricidir. Yemen, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın ileri gelen üniversiteleri başta olmak üzere, bir çok üniversiteyle, öğretim üyesi, öğrenci, bilgi ve doküman akışının başlamış olması sevindiricidir. Başarılı uygulamalar, gelecekte yapılacaklar için istek ve heyecanımızı artırmaktadır. Yakın zamanda yeni atılımların gerçekleştirilmesi ümidimizi halen güçlü tutmaktayız.

                                                                                                                                                                                                                                                                           MÜDÜR

HAKKIMIZDA:
Merkezimiz, 2547 sayılı Kanunun 7/d2 maddesi uyarınca 2009 yılında kurulmuş 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

MİSYON:
Odak’ın öncelikli amacı, adından da anlaşılacağı üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar ile ilgili araştırma esaslarına dayalı, bilimsel ve objektif araştırmalar yaparak bölgenin doğru biçimde anlaşılıp tanınmasına katkı sunmaktır. ODAK’ta gerçekleştirilecek olan çalışmalar, bölgelerin daha iyi tanınmasına, Türkiye açısından öneminin kavranmasına ve ülkemizin bölgeyle var olan ilişkilerine ciddi katkı sunması amaçlanmıştır.

İnsanlık tarihi boyunca Kafkaslar ve Ortadoğu, Avrasya’nın değişik bölgelerine yapılan kavim göçlerinin en önemli kavşak noktalarından birini oluşturmuştur. Anadolu-Akdeniz ve Step-Karadeniz nitelikli siyasi güçler arasındaki en önemli rekabet alanlarından birini teşkil eden bölge, Jeopolitik açıdan da son derece kritik bir konumdadır. Kafkaslar, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının arasına girmiş olan ve beş bin kilometre uzunluğunda bulunan Akdeniz-Ege-Marmara ile Boğazlar-Karadeniz ve Azak Denizi gibi birbirine bağlı iç denizlerin meydana getirdiği bir su koridorunun ucundadır. Ayrıca, Hazar Denizi vasıtasıyla da Orta Asya’ya bağlanmış bir konumdadır. Ortadoğu ise dünyanın en zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu bölge olmanın yanı sıra insanlığın ortak kültürünü oluşturan dinler tarihinin de anavatanı konumundadır. Bölgede emperyalizmin hesaplarından kaynaklanan acımasız girişimler sonucunda halkların çektiği acıları anlamak ve buna çözüm bulmak Türkiye gibi bir ülkenin görevidir. Kafkaslar ve Ortadoğu’nun yanı sıra Orta Asya’nın da bölgemiz ve ülkemiz için önemime kısaca değinmek gerekmektedir.

Dünya politik dengesinin giderek Asya’ya kaydığı bir dönemde Türkiye gibi bir ülkenin bu değişime hazırlıklı olması gerektiği herkesçe bilinmektedir. Bu gelişmelerin yanı sıra Orta Asya ile tarihi ve kültürel bağı olan Türkiye’nin bölgedeki jeopolitik ve jeostratejik gerçeği anlayıp yorumlamasına katkı sunmayı amaçlanmaktadır. Yukarıda bahsedilen gerçeklerden yola çıkarak Merkezimiz, Ortadoğu ve Orta Asya – Kafkasya bölgelerindeki üniversiteler, akademisyenler ve öğrenci guruplarıyla bağlantı kurmak; yürütülen her türlü bilimsel faaliyetlerden ve hazırlanan imkanlardan yararlanmak; bilgi-belge ve insan kaynaklarının paylaşımının sağlanmasında aracı olmak görevini yüklenmiştir.

VİZYON:
Merkezimiz, 2547 sayılı Kanunun 7/d2 maddesi uyarınca 2009 yılında kurulmuş 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Araştırma Merkezi, Üniversitemizin bölgedeki konumu gereği, bölge medeniyetleri, halkları üzerine yapılacak bilimsel ve sosyal faaliyetlerde bulunma; bu çerçevede çalışan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirlikleriyle bilimsel alanda saygınlık ve yetkinlik kazanma özelliklerine sahiptir.