Psikoloji

Öğrenci Kulüpleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ KULÜBÜ

Kulübümüzün adı “ATA Psikoloji Kulübü” dür.  Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğumuz kulübümüz, Psikoloji bilimi ve psikologluk mesleğine ilgi duyan duymayan tüm Atatürk Üniversitesi’ öğrencilerinin başvurabileceği hiçbir ayrımın yapılmadığı herkesi kucaklayan bir kulüptür.

Kulübümüzün ve Bölümümüzün Amacı 

Öğrencilere yönelik bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, bilginin kullanımını daha verimli hale getirerek öğrencilerin kişisel ve toplumsal manada çağdaş normlara uygun birey olmalarını çeşitli etkinlik alanları ile gerçekleştirmektir. Üniversitemizin ‘’Yeni Nesil Üniversite’’ modeline uygun çalışmalarla hem üniversitemizi hem de fakültemizi istenilen düzeye getirmek temel amacımızdır.

 Topluluğumuzun Adı:  “ATA PSİKOLOJİ KULÜBÜ”

 Biz nasıl Çalışırız?

Planlı, istişare yaparak ve her şeyden önce gönüllü bir şekilde çalışmaktayız.

Nasıl Üye Olabilirim?

 • Kulüplere sadece Atatürk Üniversitesi öğrencileri üye olabilir.
 • Üyelik başvurusu Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılır ve kulüp üyelik taahhütnamesi onaylanarak üyeliğe başvurulur. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak kendi Fakültesi/Yüksekokulu bünyesindeki bir kulübün yönetiminde yer alabilir.
 • Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri, üye olamaz. Yüksek lisans, doktora, öğrencileri üye olabilir ancak, kulüp kuramaz, kulüp yönetiminde yer alamaz.

Kulüp Organlarımız: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

Genel Kurul

 • Genel kurul kulübün genel karar organıdır.
 • Genel kurulu kulübe kayıtlı üyelerden oluşur.
 • Genel kurul, her yıl Ekim ayı sonuna kadar yapılır.
 • Genel kurulun olağan toplantı tarihi, yönetim kurulu tarafından, toplantı tarihinden 15 gün önce üyelere bildirilir.
 • Olağanüstü genel kurul toplantısı kulüp üyelerinin 1/3 nün yazılı isteği ile yapılır ve toplantı bir hafta (7 gün) önceden üyelere bildirilir.
 • Genel kurulun toplantı yeter sayısı mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasıdır.
 • Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak kulübün feshi ile üyelikten çıkarma kararlarında karar yeter sayısı genel kurul toplantısına katılanların 2/3’dür.
 • Seçimler, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

 Genel Kurulun Görev ve Yetkiler

 1. Başkan ve sekreter seçilir ve başkanın yönetiminde toplantı sürdürülür.
 2. Kulüp tüzüğünü, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulüp Yönergesi ile yürürlükteki konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve kulüp amaçlarına uygunluğu açısından inceleyerek karara bağlar.
 3. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer.
 4. Üyelikten çıkarma önerilerini karara bağlar.
 5. Yönetim ve denetim kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyerek karara bağlar.

 Yönetim Kurulu

 • Yönetim kurulu kulübün yürütme organıdır.
 • Kulüp danışmanı yönetim kurulunun doğal üyesidir ancak oy kullanamaz.
 • Her akademik yılın başında genel kurul tarafından ilgili akademik yılı için seçilen 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
 • Bir üye kendi Fakültesi/Yüksekokulu dışında ve birden fazla kulüp yönetiminde, yönetim kurulu üyesi olamaz.
 • Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler, kulübün yönetim kurulunda görev alamazlar yönetici iken ceza alan öğrenciler bu görevi bırakmak zorundadır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Üyeler kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri seçerler. Yönetim kurulunda kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 2. Yönetim Kurulu üyelerinden birer kişi faaliyet sorumlusu, eğitim sorumlusu ve malzeme sorumlusu olarak başkan tarafından görevlendirilir.
 3. Kulüp tüzüğünü hazırlayarak genel kurul onayına sunar.
 4. Yönetim Kurulu, çalışmaların Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri yönergesine uygun yürütülmesi ve denetlenmesi hususunda genel kurula, ilgili akademik birim yönetimine ve koordinasyon kuruluna karşı sorumludur.
 5. Yıllık faaliyet programı hazırlayarak koordinasyon kuruluna sunar.
 6. Kulübün tüm etkinliklerde koordinasyon kurulunun onayını alır.
 7. Kulübün demirbaş eşyalarının korunmasından danışmana karşı sorumludur.
 8. Yönetim Kurulu, genel kurul kararı ile görevden alınır.

Denetleme Kurulu

 • Denetleme kurulu, genel kurul adına, yönetim kurulunu ve kulüp faaliyetlerini denetler.
 • Denetleme kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
 • Denetleme kurulunda karar yeter sayısı kurul üyelerinin salt çoğunluğudur.
 • Denetleme kurulu yılda en az bir defa denetim yaparak genel kurula rapor sunar.
 • Denetleme kurulu genel kurul kararı ile görevden alınabilir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Kulübün evrakını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu inceler.
 2. Kulüp faaliyetlerinin yönetmelik hükümlerine göre uygunluğunu denetler.
 3. Gereğinde yönetim kurulunu yazı ile uyarır.
 4. Gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
 5. Genel kurula rapor verir.

 
AKADEMİK DANIŞMAN 

Dr. Öğr. Üyesi Derya GÜRCAN YILDIRIM

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 

 

Adı Soyadı

Program

Durum

Görev

1.

Yakup AĞIRMAN

Psikoloji Programı

Aktif

Başkan

2.

Furkan Utku GÜNEŞ

Psikoloji Programı

Aktif

Başkan Yardımcısı

3.

Abdullah DEMİR

Psikoloji Programı

Aktif

Sayman

4.

Abdullah DEMİRBAĞ

Psikoloji Programı

Aktif

Yazman

5.

Kader KIRMAÇ

Psikoloji Programı

Aktif

Yönetim Kurulu Üyesi

6.

Muhammed Emin AKSU

Psikoloji Programı

Aktif

Yönetim Kurulu Üyesi

7.

Selcen Almıla ÖZGEN

Psikoloji Programı

Aktif

Yönetim Kurulu Üyesi

8.

Sümeyye ORAKÇI

Psikoloji Programı

Aktif

Yönetim Kurulu Üyesi

9.

Aleyna YILMAZ

Psikoloji Programı

Aktif

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

10.

Dilara MAT

Psikoloji Programı

Aktif

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

11.

Elvin ERDOĞDU

Psikoloji Programı

Aktif

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

12.

Mehmet Akif ÖZGÜRER

Psikoloji Programı

Aktif

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

13.

Emirhan EKEN

Psikoloji Programı

Aktif

Denetleme Kurulu Başkanı

14.

Ayşe Tuba AKSAKALLI

Psikoloji Programı

Aktif

Denetleme Kurulu Üyesi

15.

Bahadır KIZILTAŞ

Psikoloji Programı

Aktif

Denetleme Kurulu Üyesi

16.

Buse SAYINER

Psikoloji Programı

Aktif

Denetleme Kurulu Üyesi

17.

Başak CAN

Psikoloji Programı

Aktif

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

18.

Dilan DUMAN

Psikoloji Programı

Aktif

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

19.

Nesibe GÜRBÜZ

Psikoloji Programı

Aktif

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi