Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nın misyonu; Cumhuriyet’in temel değerlerine benimseyen, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlkelerine bağlı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, geliştiren, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, topluma rehberlik edebilen, kendisi ile barışık, gelecek kaygısından uzak, sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek, yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek, teknolojiden yararlanmak, sosyal bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak ve bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersi içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak, sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu  sosyal bilgiler öğretmeni adayları yetiştirmektir

Vizyon

Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili nitelikli bir eğitim vererek ülkenin ihtiyacına yönelik olarak bilimsel düşünen, yeniliklere açık, bilgi teknolojilerini kullanan sosyal bilgiler öğretmenleri ve akademisyenler  yetiştirmek; Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yeni yöntem ve tekniklerini Türkiye’ye kazandırmak, Sosyal Bilgiler eğitimi, Vatandaşlık eğitimi, İnsan hakları gibi projelerde öncü rolü oynamak; Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek yurt içi ve dışındaki kuruluş ve kurumlarla işbirliği ve iletişim içinde olmak.

Değerler

Anabilim Dalımız, Atatürk Üniversitesi ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi misyon ve vizyonu çerçevesinde, kendi misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için her türlü etkinliklerde aşağıdaki değerleri ilke edinir;

 1. Bilimin evrenselliği çerçevesinde toplumsal ve ulusal değerleri korumak ve geliştirmek,
 2. Bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve özgün düşünceyi yüceltmek,
 3. Etik değerlere bağlı olmak,
 4. Mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak,
 5. Eğitim yoluyla toplumsal ve bireysel gelişmeye öncülük etmek,
 6. Alanında yetkin öğretmen ve akademisyen yetiştirmek,
 7. Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 8. Güncel teknolojinin tüm imkânlarını eğitim/öğretim sürecine katmak,
 9. Akademik tutarlılık ve dürüstlüğü görev edinmek,
 10. Yapılan iş ve etkinliklerde şeffaf ve hesap verebilir olma

  A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

   

  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı’nın amacı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul düzeyinde tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında görev alacak sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının sahip olmaları gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, gerekli alt yapıyı sağlayarak alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izleyen, yurt içi ve yurt dışı yayınları takip edebilen, eğitimde teknolojiden yararlanabilen bireyler yetiştirmektir.

   

  Sosyal bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersi içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak, sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri bilen, sorgulayıcı, araştırmacı, iletişim yeteneği güçlü̈ ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmektir.

   

  Lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl sureli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sosyal Bilgiler Eğitimi Programından mezun olanlar, bu kademedeki sosyal bilgiler derslerinden başka, sosyal bilgiler öğretiminin kapsamına giren Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ile Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük gibi dersleri de vermektedir. İlköğretim okullarının ikinci aşamasında sosyal bilgiler (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgileri) derslerini okutacak öğretmenleri yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir birimdir.