Tekstil ve Moda Tasarımı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerin eğitim ve öğretimi için gereken bilimsel ve sosyo-kültürel ortamı sağlayarak onlara Türk tekstil, hazır giyim ve moda sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve becerileri, tasarım, sanat, çevre, çağdaş teknoloji ve bilgiye ulaşma konularında çağdaş bilgiyi kazandırmayı; sorgulayan, eleştirel, analitik ve yenilikçi düşünen, analiz etme, değerlendirme, sentezleme, uygulama, yaratma yetkinliğine sahip, çağın gerekleri doğrultusunda yüksek teknolojiye dayalı yenilikçi tasarım ve sanat faaliyetleri gerçekleştiren nitelikli tasarımcılar yetiştirmeyi; tekstil ve moda tasarımı eğitiminin seviyesini sürekli yükseltmeyi, bilime ve sanata uluslararası düzeyde katkı sağlamayı ve bölgesel ve ulusal gelişime fayda sağlamayı kendisine misyon edinmiştir.

Vizyonumuz

Tekstil ve Moda Tasarımı alanında eğitim-öğretim, sanatsal ve araştırma faaliyetleriyle uluslararası düzeyde tanınırlığı olan; küreselleşen dünyanın çağdaş talepleri doğrultusunda bilgi ve becerilerle donanmış, eleştirel, analitik ve yenilikçi düşünen, analiz etme, değerlendirme, sentezleme, uygulama, yaratma yetkinliğine sahip, sanat ve tasarıma ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan nitelikli tasarımcılar yetiştiren; yenilikçi, diğer sanat ve tasarım alanları ile etkileşim içinde farklı ve çok yönlü bakış açısıyla gelişen, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, dijital değişim ve dönüşüm hedeflerine katkıda bulunabilecek ve sürdürülebilir akademik kültüre sahip bir bölüm olmak.

Program Eğitim Hedefleri

PEH1. Tekstil ve moda tasarımı alanında özgün tasarım yapabilme konusunda uluslararası düzeyde gerekli çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, sanat ve tasarıma ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayabilen araştırmacı ve girişimci tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

PEH2. Program mezunlarının yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapma imkanına sahip olmasını amaçlar.

PEH3. Program mezunlarının yurt içi ve yurt dışında tekstil ve hazır giyim fabrikalarında, moda atölyeleri ve stüdyolarında, tasarım stüdyolarında ve tasarımla ilişkili diğer özel kuruluşlarda istihdam imkanı kazanmasını hedefler.

Program Eğitim Amaçları

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne özgün tasarım yapabilme konusunda uluslararası düzeyde gerekli çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, çağdaş malzemeler ve üretim tekniklerini bilen, alanında yaratıcı ve çözümleyici bilgilere sahip olan ve aldığı bilgileri sentezleme becerisine sahip, öncü fikirleri değerlendire ve benimseyebilen, evrensel düşünce ve değerlere, düşünsel esnekliğe sahip, sanat ve tasarıma ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan, bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan, çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında olan, ekip içinde çalışma ve işbirliği yeteneklerine, mesleki etik sorumluluğa sahip, disiplinlerarası çalışmalara yatkın, sorgulayıcı, küreselleşmiş dünyanın gerçeklerini anlayan ve herkes için daha fazla adalet, eşitlik ve insan hakları konularının farkında olan, en az bir yabancı dil bilgisine o dili yazılı ve sözlü olarak kullanabilecek düzeyde sahip olan, insanların çevre ve kalkınma sorunlarını ele alma kapasitesine sahip, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan, araştırmacı, dinamik, girişimci tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.