Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı

Öğrenci Deneyimi

Felsefe Grubu Öğretmenliği programına ilk öğrenci alımı 1991-1992 eğitim öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olan ve kurumumuzu tercih eden öğrenciler arasından yapılmış olup ilk mezunlar 1996 yılında verilmiştir.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Öğretim Programına ilişkin istatistiki veriler değerlendirildiğinde öğrenci sayısının azaldığı ve kontenjanın düşürüldüğü görülmüştür. Yatay geçiş ve Farabi hareketliliği ile öğrenci sayısının sürekli değiştiği görülmektedir.

 Öğrencinin Gelişimi ve Başarısı       


Felsefe grubu öğretmeni adayları lisans programını sekiz dönemde, her dönemde sınavlar hariç 14 haftada ve 30 AKTS olmak üzere sekiz dönemde toplam 240 AKTS ile tamamlamaktadırlar. 17.07.2017 tarihli ve 30126 Sayılı Resmî Gazete’de Atatürk Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. Maddesi 2. Fıkrasına göre Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, her bölüm/anabilim/anasanat dalı/programından mezuniyet için gerekli toplam kredi saatleri ile AKTS’lerini aşağıda yer alan miktarlar dâhilinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlerler:

Öğrenim Seviyesi              Kredi              AKTS

Ön Lisans                          80 ± 20              120

Lisans (4 Yıllık)                150 ± 30             240

Lisans (5 Yıllık)                200 ± 50             300

Aynı yönetmeliğin 14. Maddesi  gereği belirlenen derslerle ilgili kararlar ise şu şekildedir;

(1) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç türlüdür.

(3) Öğretim programında seçmeli derslerin AKTS değerleri, mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS değerinin en çok %40’ını oluşturacak şekilde düzenlenir.

(4) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi diğer bölüm ve fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS değerinin %10’unu aşamaz.

Öğrenci, programda yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen seçmeli derslerden gerekli sayıda almak ve başarılı olmakla yükümlüdür.

Ders alma ve bırama ile ilgili madde 15’in 4. Fıkrasında yapılan değişiklik ile lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ilgili yarıyılda almaları gereken 30 AKTS’ye ilaveten ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, en çok 15 AKTS’ye kadar daha ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin AKTS miktarı kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 15 AKTS’ye kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan ilave derslerin AKTS miktarı, haftalık azami AKTS miktarını aşmamak üzere en çok 30 AKTS olabilir.

Üniversitemizde yapılan sınavlar ilgili yönetmeliğin 20. Maddesinin 1. fıkrasında sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet AGNO baraj sınavı ve ek sınavdan oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak, çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur. Aynı maddenin 3. fıkrasında, öğrenciler; yarıyıl/yıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl/yıl sonu sınavı ile yapılması halinde bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Bu takdirde bir dersten yarıyıl/yıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği ilgili kurullarca karara bağlanır. Ara sınav/sınavların ve varsa laboratuvar ve derse bağlı benzeri çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi %30 - %70, yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavının etkisi ise %30 - %70 aralığında olabilir. 4. fıkrada herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir. 5. fıkrada ise yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı puanları 100 üzerinden verilir.

Başarı durumlarının ilanı ile ilgili olarak 22. Maddede yer alan maddeler ise şu şekildedir:

(1)  Yarıyıl/yıl içi ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

Felsefe Grubu Öğretmenliği programında yer alan derslerdeki öğrenci performansının en üst düzeyde olabilmesi adına gerekli önlemler alınmakta ve düzenlemeler yapılmaktadır. Öncelikle her öğrenciye, bu yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan akademik programı izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı danışman olarak atanmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı hazırlık süreçleri ve stajyerlik uygulamaları düşünülerek dersler, öğrencilere yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlenmektedir. Öğrenciler sportif ve sanatsal etkinliklere katılma konusunda teşvik edilmekte ve bu noktada öğrencilerin izinli sayılması hususunda gereği yapılmaktadır. Düzenlenen bazı etkinlikler öğrencilere öz güven, mesleklerine karşı olumlu bir tutum ve motivasyon sağlamanın yanında üniversite ve toplum bağını da kuvvetlendirmektedir.

Öğrencilerin başarı durumları ve aldıkları dersler, akademik danışmanları tarafından takip edilmekte ve her dönemin başında yapılan “danışmanlık” toplantılarında geçmiş dönemlere ait tamamlanmış AKTS sayılarının kontrol edilmesi istenmektedir. Derslerden başarısız olan öğrenciler, ilgili dersin öğretim elemanıyla görüşerek sınavlara hazırlık süreci esnasında dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgi alabilmektedir. Bütünleme sınavlarında da ilgili dersi veremeyen öğrenciler, farklı üniversitelerde açılan yaz okullarına yönlendirilmektedir. Yaz okuluyla ilgili her türlü bilgilendirme yüz yüze görüşmelerle yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin kariyer gelişimine de önem verilmektedir. Öğrencilerimizin en önemli iki kariyer seçeneği öğretmenlik ve akademik kariyerdir. Öğretmenlik mesleğine başlamanın önemli basamaklarından biri olan KPSS dir. Bu bağlamda derslerde o konudan çıkmış sorular da çözülmekte, muhtemel sorular hakkında öğrenciler bilgilendirilmektedir. Akademik düzeyde ise lisansüstü ile ilgili bilgiler danışman öğretim elemanı tarafından öğrencilere aktarılmaktadır.

Öğrencilerin öğretmenlik özyeterlik algılarının gelişmesi adına çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Öncelikle mevcut eksikliklerin ne olduğu tespit edilmekte ve farklı öğretim tekniklerinin bu eksikliklerin giderilmesi noktasındaki işlevi araştırılmaktadır. Özellikle yapılandırmacı bir eğitim anlayışı ile soru cevap dahilinde ve sorgulamaya dayalı teknikler kullanılarak bu teknikleri destekleyen beyin fırtınası, istasyon, anlatım gibi teknikler de kullanılmaktadır.

Bunun dışında öğretmen adaylarının 2019 yılı ve sonrasında Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması süreçlerinde öğretmen özyeterliklerinin daha da artması beklenmektedir.

Öğretmenlik mesleği yetkinlikleri, 21. yüzyılda meydana gelen değişimlerden etkilenmekte ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sürekli olarak güncellenmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin olduğu kadar öğretmen adaylarının da güncel yetkinlik düzeyleriyle ilgili algılarının incelenmesi ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Bu noktada çeşitli okumalar ve araştırmalara sevk ederek öğretmen adaylarının yetkinlik düzeyleri arttırılmaya çalışılmaktadır.

Öğrencilere Destek ve Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilere destek ve rehberlik hizmetleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon hizmeti bu etkinlikler arasında yer almaktadır. Öğrencilere rehberlik hizmeti sadece Fakültede değil Fakülte dışında da devam etmektedir. Her sınıf düzeyi, mezunlar için ayrı ayrı açılmış watsapp gruplarında öğrencilerle iletişim devam etmekte ve öğrencilerin soruları cevaplanmaktadır. 

Son sınıf öğrencilerinin mezuniyetlerine yönelik balolar, mezuniyet yemekleri, öğretmenim şenliği gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Akademik danışmanlar tarafından son sınıf öğrencilerine daha sonra kayıt olabilecekleri yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır. Mezun olan öğretmen adayları akademik danışmanlar tarafından mezun olduktan sonra da takip edilmekte ve son durumları ile ilgili bilgi alınmaktadır.

Her program kapsamında olduğu gibi Felsefe Grubu Öğretmenliği programında da öğrencilere akademik danışmanlar atanmaktadır ve bu danışmanlar öğrenciler mezun olana kadar akademik ve sosyal gelişimlerini takip etmektedir.