Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

   Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan akademisyen ve fen öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır. Ayrıca fen ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslararası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

Vizyon

   Ülkemizin zamanın gereklerine uyum sağlayarak bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gereksinim duyduğu fen öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye’nin en iyi kurumu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda Ana Bilim Dalımız; öğretim elemanı kadrosunu güçlendirmeye, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğini arttırmaya, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olmasına, ulusal ve uluslararası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanmasına ve yansıtıcı, eleştirel, analiz sürecini sürekli hâle getirmeye nitelikli bir gelişimin sağlanması için çaba gösterir.