İngiliz Dili ve Edebiyatı

Program Çıktıları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Çıktıları ilgili derslerde, okuma, ders, seminer, ödev, web tabanlı öğrenme, proje hazırlama, grup ödevi, bağımsız ödev, stajlar, grup çalışması, serbest çalışma, tartışma gibi yaklaşım ve uygulamalar göz önünde bulundurularak hazırlanmış, sınıflandırılmış ve eşleştirilmiştir. 

PÇ1. Güçlü iletişim ve örgütleme becerilerini, kültürlerarası ortamlarda mesleki ve akademik amaçlar çerçevesinde sosyal ve kişisel gelişim için kullanabilirler. Her dönem ilgili anabilim dalında sunum yapılması planlanan dersleri alan öğrenciler, anabilim dalı başkanlığınca ilgili öğretim üyelerine paylaştırılır. Sunum konusunu alan öğrenciler, program çıktısına göre hazırlıklarını yapar ve dönem içerisinde birkaç defa konularıyla ilgili sunumları gerçekleştirirler.

PÇ2. Yazın, sanat ve dil incelemelerine eleştirel ve kuramsal yaklaşımları kavrayarak, özellikle yazınsal metinleri, kültürel üretim ve değişim alanlarının estetik yapıtları olarak okuyabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilirler. Bölümümüzde çağımızın gereklerine uygun sosyal içerikli zorunlu ve seçmeli dersler sunulur. Bu derslerdeki kendine özgü değerlendirme yöntemleri kullanılır.

PÇ3. Yazılı metni ve metnin arkasındaki dünyayı yorumlarken, kendi kültürlerini ve başta İngiliz kültürü olmak üzere başka kültürleri öğrenebilir ve öz kültürlerine katkıda bulunabilirler. Öğrencilerimize tüm derslerde uyguladığımız kısa sınav, ödev, ara sınav, final sınavı ve dersi alan öğrenci sayısının az olduğu seçmeli derslerde uyguladığımız takım/grup çalışması, ödev hazırlama, ödevi sunma faaliyetleri bu program çıktısını desteklemektedir.

PÇ4. Tarih içinde geliştirilmiş olan farklı dil eğitim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olup yöntemlere uygun ders planları ve etkinlikler hazırlayıp uygulayabilirler. Farklı dönem ve türlerin tarihi, biçimlerinden hareketle yazınsal söylem çözümlemesi yapabilirler. Program haricinde alınan formasyon eğitimi ve staj süreci aracılığıyla gerçekleştirilir. Söz konusu programda gerçekleştirilen kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla desteklenir.

PÇ5. Çeviri uzmanlığı isteyen alanlarda çeviri yetkinliği kazanabilirler. Söz konusu alana ait 3-4, 5-6 ve 7-8. Dönemlerde verilen Çeviri derslerinde çeşitli uygulamalar, ödevler, sunumlar ve ara sınav, dönem sonu sınavları aracılığıyla desteklenir.

PÇ6. Batı kültürünün temelini oluşturan mitoloji, klasik ve neo-klasik sanat anlayışları, Rönesans ve Reformasyon gibi Batı tarihine yön veren olayları rahatlıkla algılayabilirler. İçerisinde söz konusu çıktıya ait her yarıyılda mevcut olan derslerde kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla takip edilir ve desteklenir.

PÇ7. İngilizcenin öğretilmesine etkisi olan eğitim ve psikoloji gibi farklı bilim dalları kapsamında ileri sürülmüş teorileri ve bunların dil eğitimindeki yansımalarını özümseyebilirler. Program haricinde alınan formasyon eğitimi ve staj süreci aracılığıyla gerçekleştirilir. Söz konusu programda gerçekleştirilen kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla desteklenir.

PÇ8. Akademik disiplinin tarihi, kuramı ve yöntemlerine ilişkin bilgiyi kullanarak yazınsal metinlerin arka planlarını, yapılarını, anlamlarını ve ayırıcı özelliklerini kavrayarak okuyabilir, yorumlayabilir ve açımlayabilirler. Öğrenciler bu çıktıya ulaşmak için kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla değerlendirilir. Ayrıca bölüm bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlere katılımları sağlanarak gelişimleri desteklenir.

PÇ9. İngilizcenin kullanıldığı bir ortamda kendilerini çeşitli düzeylerde ifade edebilir, yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilirler. Öğrenciler bu çıktıya ulaşmak için kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla değerlendirilir. Ayrıca söz konusu çıktıya ait çeşitli dersler aracılığıyla sunum ve ifade becerileri desteklenir.

PÇ10. İngilizcenin sesbilimsel, morfolojik, semantik, etimolojik özelliklerini kavrayabilirler. Tarihsel dilbilim, edim-bilim, anlambilim, biçembilim, göstergebilim, ruh-dilbilim ve ilgili alanlarda bilgi sahibi olabilirler. Öğrenciler bu çıktıya ulaşmak için Dilbilim alanıyla ilgili derslerde kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla desteklenir.

PÇ11. İkinci dil edinimi teorilerini ve alandaki sorunları ve çözümlerini kavrayabilirler. Yazınsal yapıtlarda, kişi, zaman, uzam ve olay örgüsü, bakış açıları, imgeler, izlekler ile ilgili özellikleri anlamlandırma ve yorumlama etkinliklerinde bulunabilirler. Öğrenciler bu çıktıya ulaşmak için Dil Öğretim Yöntemleri ve Metotları alanıyla ilgili derslerde kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla desteklenir.

PÇ12. Fransızcaya veya Almancaya ait temel kavram ve kuralları kavrayabilirler. Fransızcayı veya Almancayı yazılı ve sözlü olarak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanabilirler. Öğrenciler bu çıktıya ulaşmak için bölüm bünyesinde mevcut iki farklı yabancı dilden birini seçer ve bu dile ait gelişim süreçleri ilgili derslerde kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla desteklenir.

PÇ13. Açıklayıcı, tartışmacı ya da ikna edici yazım biçimlerini kullanarak bilimsel kurallara uygun çalışma yapabilirler. Eleştirel teknikler ve terminolojileri hakkında bilgi sahibi olabilirler ve bu bilgiyi kullanarak edebi metinleri çözümleyebilirler. Öğrenciler bu çıktıya ulaşmak için eleştiri, metin çözümleme ve yazma becerileri alanıyla ilgili derslerde kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla desteklenir.

PÇ14. Amerikan edebiyatının dönemleri, yazar ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirler. Amerikan edebiyatını, tarihini ve entelektüel arka planını kavrayabilirler. Bu çıktıya ulaşmak isteyen öğrenciler, Amerikan Kültürü, Tarihi, Politikası ve Edebiyatı alanıyla ilgili derslerde kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla desteklenir.

PÇ15. Sosyal bilimler alanında çağdaş kuramların ortaya çıkış ve gelişim süreçleri hakkında bilgi edinebilir ve düşünsel artalanlarını genişletebilirler. Akademik disiplin içindeki (eğretilemeye duyarlılık, sembollerin yorumu, izleksel gelişmelerin ve derin yapıların fark edilmesi gibi) kavrayış tarzlarını (sinema, televizyon, reklam endüstrisi gibi) diğer alanlara uygulayabilirler. Bu çıktıya ulaşmak isteyen öğrenciler, Medya Çalışmaları, Film Çalışmaları, Şiir, Roman ve Tiyatro alanıyla ilgili derslerde kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla desteklenir.