Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türk Milli Eğitim sistemindeki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak; ortaokulda Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmenlerini, lisede Coğrafya, Felsefe Grubu, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri yetiştiren 6 anabilim dalından oluşan bir bölümdür.

Bölümümüzün temel görevlerinin başında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim vermek ve öğretmen yetiştirmektir. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü geçerliliği ve güncelliği esas alan ders programları ve uygulamaları ile öğretmen adayları için nitelikli kariyer planlaması yapmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlara ulaşmak için bölümümüz aşağıda belirtilen konuları misyon edinmiştir;

Sürekli öğrenme ilkesi doğrultusunda sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırma ve takip etme hedefine uygun olarak öğretmen yetiştirmek ve bütün paydaşların karşılaştıkları eğitimle ilgili sorunlara yönelik lisansüstü araştırmalar yapmak.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde yeni öğretim yöntemleri ve tekniklerini uygulayan bir eğitim ortamı hazırlamak.

Kamu ve özel eğitim kurumlarında planlı, sistematik ve disiplinli çalışma ile kuruma ve topluma katkılar sağlamak

Kamu kurumları, özel eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile eğitim-öğretimin kalitesinin arttırılması için gönüllülük esasına dayanan iş birliği içinde çalışmayı kendine ilke edinen öğretmenler yetiştirmek.

Bilgi teknolojilerini ve dönemin değişen ve gelişen şartlarını inceleyip değerlendiren ve eğitim-öğretim durumlarını dikkate alan ve bilgiyi paylaşan donanımlı öğretmenler yetiştirmek.

İşbirlikli öğrenme ilkesinden hareketle eğitim-öğretim sürecini öğrenci-aile-okul yönetimi ve toplum açısından değerlendiren ve bu temel unsurların ihtiyaçlarını dikkate alan ve eğitim- öğretime ilişkin sorunlara doğru ve kalıcı çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirmek.

Ülkemizi, sahip olduğu donanım ve becerileri ile ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edebilen; kendini gerçekleştirmiş, yaratıcı düşünme becerisine sahip; gelişmeye açık ve öz benliği gelişmiş, bilimi seven ve sanatla uğraşan öğretmenler yetiştirmek.

Yaşadığı coğrafyanın tarihsel, kültürel ve sosyal mirasını özümseyen, sahip olduğu bu zengin mirası bilimin ışığında ülkemizi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımayı amaç edinen öğretmenler yetiştirmek.

Vizyon

 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 6 farklı alanda öğretmen yetiştiren bir bölüm olarak ülkemizin iktisadi, sosyal, bilimsel ve kültürel ilerleyişinin sürdürülebilmesi için aşağıdaki hedefleri belirlemiştir;

Öğretmen yetiştirme programlarını nitelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde en üst seviyeye taşımak,

Ana Bilim Dallarımızın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tercih edilen ve kabul gören programlar olmasını sağlamak.

Eğitim sisteminin süreç ve sorunlarını sorgulayabilen ve çözümler üretebilen; sistematik ve disiplinli çalışma anlayışıyla araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar sonucu elde edilen eserlerle başta yaşadığı toplum olmak üzere tüm insanlığa katkı sağlamak.

Bilim, felsefe, sanat ve eğitimin bilgi ve teknolojilerinden faydalanarak kişisel gelişimlerini sürekli hale getiren ve alanlarında araştırma yapan, işbirlikli çalışmayı benimseyen, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş ve toplumsal duyarlılığı yüksek olma gibi niteliklere sahip öğretmenler yetiştirmek,

Eğitim politikalarının ve stratejilerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

Öğretmen yetiştirme sisteminin kalıcı, ilerici ve yenilikçi bir anlayışla düzenlenmesi gerektiğini bilen, bu konuda düşünen ve proje üreten öğretmen adayları ve eğitimin önemini özümsemiş akademisyenler yetiştirmek.

Öğretmen yetiştirmenin en az diğer meslekler kadar önemli olduğunu bilen ve öğretmen yetiştirme konusunda uzun bir tarihe dayanan bilgi ve tecrübesinin farkında olan, milli bir eğitim ve öğretmen yetiştirme sisteminin kurulacağına inanan öğretmenler yetiştirmek.

Eğitiminin niteliğini arttırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla eğitimi geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bu konuyla ilgili olarak bilimsel araştırmalar yapmak, araştırmacılara da bilgi ve donanımıyla destek vermek,

Toplumu bilinçlendirme ve kültürel gelişmesine yönelik politikalar ve stratejiler geliştirmek,

Çağdaş ve demokratik toplumun gereği olarak duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, özgüveni yüksek, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası eğitim- öğretim ve araştırma kurumları ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek akademik kadro, öğretmen adayları ve mezunlarımızın etkinliklerin artırmak.

İç ve dış paydaşları ile yapısalcı ve yapıcı temelde kuvvetli işbirliği içinde bulunmak. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul yöneticileri ve öğretmenlerle işbirliği yaparak, başta okul uygulamaları olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek için ortak çalışmalar yapmak.

Farklı bilim alanları ile lisansüstü çalışma ve araştırmalar yapmak.

Değerlerimiz;

Çağdaşlık
Bilimsellik
Evrensellik
Etik değerlere bağlılık

Eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü

Çevreye duyarlı yaklaşım

Nitelik
Katılımcılık
Nesnellik

Demokrat

Eşitlik

Evrensel hukuk ve adalet