Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Komisyon ve Koordinatörlükler

 

Komisyonun Amacı :
Her yıl akademik tevik başvurularının değerlendirmesini yapmak ve bölümün akademik performansını Akademik Performans Sistemi (APSİS) ve Bölüm Veri Komisyonunun elinde olan veriler yoluyla değerlendirilerek Araştırmaya katkı, Eğitime katkı ve Topluma katkı ve bunların kesişim bölgeleri ile tanımlanan yedi bölgede bölümün kendisini geliştirmesi beklenen bölgelerin tespit edilmesi ve bölm akademik kuruluna tavsiye kararların sunulması.
Komisyonun Görevleri :
1. Her yıl şubat ayında APSİS verilerini analiz ederek, bölümün performans verilerini değerlendirmek.
2. Her yıl Şubat-Mart aylarında bölüm öğretim üyelerinin 7 katmanlı performans sisteminde yeterli katkı yapamadığı unsurlar var ise bunların nedenlerinin belirlenmesi için bölüm öğretim üyelerinden kendi performansları ile ilgili bilgi alınması.
3. Bölüm akademik performansının artırılabilmesi için alınacak tedbirlere yönelik stratejilerin belirlenmesi.
4. Akademisyenlerin bir sonraki yıl için koymuş oldukları (yayın, proje vs.) hedeflerinin toplanarak her yıl bu hedeflere ulaşıp ulaşılamama nedenlerinin analiz edilmesi
5. Yukarıda bahsedilen unsurların yılda bir kez (Mart ayı civarında) bir rapor halinde bölüm akademik kuruluna sunulması.
Komisyon Üyeleri :
Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Hasan EFEOĞLU
Prof. Dr. Tevhit KARACALI
Komisyonun Amacı :
Bölümde ihtiyaç duyulan konularda periyodik olarak anketler düzenleyerek, bu anket sonuçlarının sürekli iyileştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilgili komisyonlarla işbirliği halinde güncellenmesi ve değerlendirilmesi.
Komisyonun Görevleri :
1. “Yeni mezun” anketinin yeni mezun olan öğrenciler tarafından doldurulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
2. “Eski mezun” anketinin her yıl bir kere bahar dönemi sonunda 2 ile 5 yıl önce ve bu aralıkta mezun olan öğrenciler tarafından doldurulmasını sağlamak.
3. “Danışman memnuniyet anketinin” her yıl bir kere bahar dönemi sonunda öğrenciler tarafından doldurulmasını sağlamak.
4. “Yeni öğrenci” anketinin birinci sınıflar tarafından yılda bir kere güz dönemi başlangıcında doldurulmasını sağlamak.
5. Yukarıda bahsedilen anketleri gerektiğinde güncellemek ve ihtiyaç duyulursa yeni anketler düzenlemek.
6. Anket sonuçlarını periyodik olarak eğitim komisyonuna ve bahar dönemi sonunda bölüm kuruluna sunmak.
Komisyon Üyeleri :
Öğr. Gör. Atakan ABUŞOĞLU
Arş. Gör. Mehmet YILMAZ
Komisyonun Amacı : Bölümümüzün öncülüğünde yakın disiplinleri de içine alan bir bilimsel dergi çıkarılması için faaliyetlerde bulunmak. Ayrıca Lisansüstü etkinliklerin (seminer, tez önerisi, tez savunması vb.) daha yağın bir kitleye ulaşması için bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak. Komisyonun Görevleri : 1. Yakın disiplinleri de içeren bir bilimsel dergi çıkarılması için gerekli çalışmaları yapmak. 2. Lisansüstü etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak.
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Emir ÇEPNİ
Arş. Gör. Merve POLAT
Komisyonun Amacı :
Bölümün dış paydaşları ile sürekli iletişim halinde olmak ve dış paydaşlarımızdan geribildirimler alarak bunların bölüm öğretim planına, yapılan uygulamalara veya eğitim amaçlarımıza yönelik iyileştirme gerektiren unsurlarını değerlendirmek.
Komisyonun Görevleri :
1. Öğrenciler içerisinden bu kurulda aktif çalışabilecek bir öğrenci seçmek ve bu seçimi her yıl değerlendirerek güncellemek.
2. Dış paydaşlara bölümün eğitim amaçlarını, öğretim planını ve akademik çalışmalarını tanıtarak gerekli iş birliklerine ve iyileştirmelere yönelik önerilerin alınmasını sağlamak.
3. Mezunlarımızın çalıştığı sektörler ve bölümümüzden mezun öğrencilerimizin hazır bulunuşluk seviyelerinin değerlendirilmesi.
4. Her yıl (Eylül ayı civarında) dış paydaşlardan alınan görüşlerin bir rapor halinde bölüm akademik kuruluna sunulması.
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kübra SAĞLAM
Arş. Gör. Elif AKARSU
Öğrenci Temsilcisi-2
Dr. Öğr. Üyesi Onur Erdem KORKMAZ
Arş. Gör. Bahadır ÖZKILBAÇ
Komisyonun Amacı :
Bölümde bir burs fonu oluşturulması ve bu fonun özellikle mezunlarımızı da içine alacak şekilde oluşturularak, bu fondan öğrencilerimize burs verilmesi. Ayrıca çeşitli kanallardan (rektörlük, yemek vs.) gelebilecek olan bursların tek komisyon tarafından koordinasyonunun sağlanması.
Komisyonun Görevleri :
1. Burs fonunun oluşturulması ve takibi.
2. Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi ve öğrencilerin takibi.
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ÇORAPSIZ
Arş. Gör. Mehmet YILMAZ
Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ATASOYU
Komisyonun Amacı :
Ders Bilgi Dosyası (DBD) listesindeki ilgili belgelerin elektronik sistem üzerinden temin edilmesi, öğrenme çıktıları ile program çıktılarının eşleştirilerek ders başarılarının değerlendirilmesini sağlamak.
Komisyonun Görevleri :
1. Ders Bilgi dosyalarının her dönem, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takip eden üç hafta içerisinde atabulut sistemine yüklenmesini sağlamak.
2. Yılda bir kez (Eylül ayı civarında) , tüm derslerin öğrenme çıktılarının program çıktılarına ait katkı düzeyi listesini oluşturarak analizini yapmak, analiz sonucunda çıkan değerlendirmeleri ve tedbir tavsiyelerini bir rapor halinde bölüm eğitim komisyonuna sunmak
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi M. Dilruba GEYİKOĞLU
Arş. Gör. Elif AKARSU
Koordinatörlüğün Amacı :
Dersleri veren öğretim üyeleri ile koordinasyon içerisinde ve öğrencilerimizin ders alma konusunda yaşayabileceği en asgari düzeye indirecek bir biçimde ders programlarının hazırlanması. Ayrıca hazırlanan programın en az 15 gün öncesinde Dekanlık Makamı onayına sunulması ile beraber yapılacak değişikliklerde ilgili öğretim üyesinin bilgilendirilmesini sağlamaktır.
Koordinatörlüğün Görevleri :

1. Ders programının öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin talepleri dikkate alınarak hazırlanması.
2. Hazırlanan ders programının Dekanlık Makamına sunulması.
Koordinatörlük Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur ÖMEROĞLU
Arş. Gör. Mustafa BULUT
Arş. Gör. Mehmet YILMAZ
Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU
Arş. Gör. Ahmet Serdar KOPAR
Komisyonun Amacı :
Bölümde yürütülmekte olan eğitim öğretim planının, program eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterliliğinin değerlendirmesini somut veriler ve paydaş görüşleri ışığında periyodik olarak yaparak, gerekli görülen güncelleme ve iyileştirme önerilerini bölüm kuruluna bildirmektir.
Komisyonun Görevleri :

1. Program Çıktılarına ulaşma seviyesinin yıllık olarak (bahar yarıyılı sonunda) Ders Bilgi Komisyonundan gelen raporlar ışığında MÜDEK ölçüt-3 kapsamında değerlendirilmesi, Program eğitim amaçlarının anket komisyonundan gelen bilgiler ışığında MÜDEK ölçüt-2 kapsamında değerlendirilmesi.
2. Program eğitim amaçları ve program çıktılarına yönelik anket komisyonundan ve paydaşlardan alınan verilerin eğitim öğretim planında güncelleme yapılması gerekliliği açısından değerlendirilmesi.
3. Yılda en az iki kere toplanılarak (Güz ve Bahar dönemi sonlarında) bölüm kuruluna eğitim ile ilgili konularda tavsiye kararlarının bir rapor halinde sunulması.
Komisyon Üyeleri :
Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Tevhit KARACALI
Doç. Dr. Emin Argun ORAL
Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU
Komisyonun Amacı :
Bölümün iç paydaşları (öğrenciler, akademisyenler, üniversitedeki diğer birimler vb.) ile sürekli iletişim halinde olmak ve iç paydaşlarımızdan geribildirimler alarak bunların bölüm öğretim planına, yapılan uygulamalara veya eğitim amaçlarımıza yönelik iyileştirme gerektiren unsurlarını değerlendirmek.
Komisyonun Görevleri :

1. Öğrenciler içerisinden bu kurulda aktif çalışabilecek bir öğrenci seçmek ve bu seçimi her yıl değerlendirerek güncellemek.
2. İç paydaşlarla birlikte bölümün eğitim amaçlarını, öğretim planını, program çıktılarını değerlendirmek.
3. Her yıl (Eylül ayı civarında) iç paydaşlardan alınan görüşlerin bir rapor halinde bölüm akademik kuruluna sunulması.
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kübra SAĞLAM
Öğrenci Temsilcisi-3
Komisyonun Amacı :
Bölümümüze çeşitli yollarla gelen öğrencilerin (DGS, yatay geçiş, af vb.) intibak ve muafiyet işlemlerini yapmak.
Komisyonun Görevleri :

1. Muafiyet için başvuran öğrencilerin mevcut yönetmeliklere ve yönergelere göre muafiyet komisyon raporlarının hazırlanması.
2. Yaz okulunda başka üniversitelerden ders alacak öğrencilerin ders uyumluluk raporlarının hazırlanması
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Kaan CAN
Arş. Gör. Burcu TİRYAKİ
Arş. Gör. Muhsin TURAN
Komisyonun Amacı :
Bölüm genelinde ve özellikle laboratuvarlarında çalıma kurallarını belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak.
Komisyonun Görevleri :

1. Dekanlık bünyesinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği komisyon toplantılarına katılarak alınan kararların bölümde uygulanmasını sağlamak.
2. Laboratuvarlarda uyulması gereken kuralları belirlemek.
3. Bölümde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılması gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için ilgili konuları bölüm akademik kuruluna bildirmek
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇOBAN
Komisyonun Amacı :
Bölümde İşletmede Mühendislik Eğitimi (İME) ve Stajların yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.
Komisyonun Görevleri :
1. Staj ve İşletmede Mesleki eğitim kurallarını belirlemek, güncellemek ve uygulamak.
2. İME ve Staj değerlendirme esaslarını belirlemek ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
Komisyon Üyeleri :
Doç. Dr. Abdullah BAŞÇI
Dr. Öğr. Üyesi M. Dilruba GEYİKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Emir ÇEPNİ
Arş. Gör. Rukiye AKSAKAL
Arş. Gör. Ahmet Serdar KOPAR
Komisyonun Amacı :
YÖKAK ve MÜDEK kriterleri çerçevesinde bölümde iş ve işleyişin uygun ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi için gerekli kalite güvence mekanizmalarının oluşturulması.
Komisyonun Görevleri :

1. YÖKAK kriterleri ile ilgili her yıl bir rapor hazırlanarak ÜYBS sistemine yüklenmesi.
2. MÜDEK kapsamındaki 10 ölçüt ile ilgili görev paylaşımı yapılarak, her ölçütte yapılması ve izlenmesi gereken faaliyetlerin takibinin yapılması ve 2 yılda bir bölüm akademik kuruluna rapor sunulması.
Komisyon Üyeleri :
Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ATASOYU
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur ÖMEROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Onur Erdem KORKMAZ
Arş. Gör. Ahmet Serdar KOPAR
Arş. Gör. Bahadır ÖZKILBAÇ
Arş. Gör. Burcu TİRYAKİ
Arş. Gör. Elif AKARSU
Arş. Gör. Mehmet YILMAZ
Arş. Gör. Merve POLAT
Arş. Gör. Muhsin TURAN
Arş. Gör. Mustafa BULUT
Arş. Gör. Nurgüneş ÖNAL
Arş. Gör. Rukiye AKSAKAL
Komisyonun Amacı :
Mezunlarımızın takibinin sağlanması ve üniversitemiz kariyer merkezi ile iş birliği içerisinde çalışarak öğrencilerimizin kariyer planlamalarına yardımcı olmak.
Komisyonun Görevleri :

1. Öğrenciler içerisinden bu kurulda aktif çalışabilecek bir öğrenci seçmek ve bu seçimi her yıl değerlendirerek güncellemek.
2. Düzenli aralıklarla mezun sohbetlerinin organizasyonunu yapmak.
3. Şirketlerle öğrencilerimizin arasında çeşitli vesileler ile (konferans, işbirliği faaliyetleri vs.) etkileşim oluşmasını sağlamak.
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Tolga TURAY
Arş. Gör. Nurgüneş ÖNAL
Öğrenci Temsilcisi-1
Dr. Öğr. Üyesi Onur Erdem KORKMAZ
Arş. Gör. Burcu Tiryaki
Lab. Sorumlusu Abdulkadir USANDI
Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Tevhit KARACALI
Arş. Gör. Mehmet YILMAZ
Komisyonun Amacı :
Seçmeli tasarım ve proje derslerinin koordinasyonunu sağlayarak tüm öğrencilerin disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda çalışmasını sağlamak.
Komisyonun Görevleri :

1. Tüm seçmeli tasarım projelerinin “Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi” kazandırmaya yönelik projeler olmasını sağlamak ve yaptırılacak proje tekliflerini belirtilen ölçütler açısından değerlendirerek onay vermek veya reddetmek.
2. Seçmeli tasarım derslerinin proje üretebilmesi için (2209A vb.) danışmanlara dağılımının zamanlama ve alan açısından koordinasyonunu sağlamak.
3. Yakın bölümler ile koordinasyon sağlayarak öğrencilerin ortak projeler üretebileceği dersleri belirlemek ve disiplinlerarası çalışmalarda sürdürülebilirliği sağlamak.
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇOBAN
Arş. Gör. Ahmet Serdar KOPAR
Arş. Gör. Bahadır ÖZKILBAÇ
Koordinatörlüğün Amacı :
Dersleri veren öğretim üyeleri ve Fakülte Sınav Koordinatörlüğü ile koordinasyon içerisinde ve öğrencilerimizin bir gün içerisinde mümkün olabilen en az sayıda sınava girebilmesi için sınav programının hazırlanması. Ayrıca hazırlanan programın en az 15 gün öncesinde Dekanlık Makamı onayına sunulması ile beraber yapılacak değişikliklerde ilgili öğretim üyesinin bilgilendirilmesini sağlamaktır.
Koordinatörlüğün Görevleri :

1. Sınav programının öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin programlarının dikkate alınarak hazırlanması.
2. Hazırlanan sınav programının Fakülte Sınav Koordinatörlüğü ile Dekanlık Makamına sunulması.
Koordinatörlük Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur ÖMEROĞLU
Arş. Gör. Nurgüneş ÖNAL
Arş. Gör. Merve POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Merve ACAR
Arş. Gör. Mustafa BULUT
Komisyonun Amacı :
Bölümümüz öğretim üyeleri/elemanları ile öğrencilerimiz tarafından toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapılmasına yönelik yapılan projelerin takip edilmesi.
Komisyonun Görevleri :
1. Bölümümüz öğretim üyeleri/elemanları ile öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projelerin takip edilmesi.
2. Öğrencilerimize Toplumsal Duyarlılık Projesi hazırlanması konusunda eğitim verilmesi
Komisyon Üyeleri :
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kübra SAĞLAM
Arş. Gör. Rukiye AKSAKAL
Prof. Dr. İ. Yücel ÖZBEK
Doç. Dr. Emin Argun ORAL
Öğr. Gör. Atakan ABUŞOĞLU
Arş. Gör. Ahmet Serdar KOPAR
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ATASOYU
Öğr. Gör. Atakan ABUŞOĞLU
Arş. Gör. Elif AKARSU