Adalet Meslek Yüksekokulu

MUAFİYET BAŞVURULARI

Başvuru yapacak öğrencilerimizin sırasıyla “Öğrenci Bilgi Sistemine” girmesi “Öğrenim Talepleri” ve “Başvuru ve Talep Dilekçeleri” kısmında yer alan “Muafiyet Talep Dilekçesi”ni indirmeleri ve dilekçede istenilen bilgileri doldurup imzalamaları ve ekleri ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

“Muafiyet talepleri ile ilgili başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır.”

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MADDE 16 –

(1) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan, başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının 27 nci maddeye göre muaf olarak değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe daha önce aldıkları hangi ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) (Değişik: RG-21/5/2019-30780) Muafiyet talepleri ile ilgili başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrencinin muafiyet isteği, bölüm/anabilim/anasanat veya program başkanlığının görüşleri de dikkate alınıp, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek ders muafiyeti ve intibakı karara bağlanır ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Bu süreçte, öğrenciler muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam ederler.

(3) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından aldıkları ders/dersler ile Üniversite öğrencilerinin yaz okulu ve benzeri yollarla diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerin başarı notları Üniversitede uygulanan harf notlarına çevrilerek not döküm belgelerine işlenir.

(4) Öğretim programlarında başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler not döküm belgesine G (Geçer) olarak işlenir.

(5) Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin; a) İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen derslerine ait harf notları öğrencinin not döküm belgesine işlenir. b) Diploma programlarından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde lisans not ortalamaları, ön lisans programında alarak, lisans programında intibakı yapılan derslerin harf notları ile lisans eğitimi sırasında aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Üniversitede öğrenimine devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve kredi yönünden uyumlu olan dersi/dersleri almış ve başarmış olan öğrenciler, o ders/dersler için ilk defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler. Daha önceki yarıyıl/yıllarda ders kaydı yaptırılmış ve başarısızlık nedeniyle tekrar alınan dersler için muafiyet talebinde bulunulmaz.

(7) Üniversitede öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) 50 veya YÖK tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders statüsündeki yabancı dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki ders/dersler için başarılı olduğu sınavı takip eden dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler. Ancak, öğrenciler, mesleki yabancı dil dersleri için yıllık eğitim öğretim uygulayan programlarda bir dersten, yarıyıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda en fazla iki dersten muaf tutulabilirler.