Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

MİSYON:

Milli Eğitim sistemindeki mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimin her kademesinde görev yapabilecek; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış nitelikli öğretmenler yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretmen yetiştirme uygulama ve programları nezdinde geçerliliği ve güncelliği kabul gören ve paydaşları için nitelikli kariyer planlaması sağlayan ve sunan bir eğitim-öğretim programı sunmak.

Sürekli öğrenmeyi; sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırma ve takip etmeyi; nitelikli iş üretimini; kamu ve özel sektördeki okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında bireysel ve kurumsal sorumluluklar çerçevesinde planlı, sistematik ve disiplinli çalışma ile kuruma ve topluma katkılar sağlamayı; gerek kamu kurumları gerekse özel kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile eğitim-öğretimin kalitesinin arttırılması için gönüllülük esasına dayalı olarak işbirliği içinde çalışmayı kendine ilke edinen bireyler yetiştirmek.

Bilgi teknolojilerini ve dönemin değişen ve gelişen eğitim şartlarını irdeleyerek değerlendiren ve eğitim-öğretimi koşullarını ve durumlarını dikkate alarak yapılandırıp bilgi paylaşımında bulunan donanımlı öğretmenler yetiştirmek.

İşbirlikli öğrenme prensibinden hareket eden, eğitim-öğretim sürecine çocuk-aile-toplum penceresinden bakan ve süreci bu üç temel unsurun ihtiyaçlarından hareketle düzenleyip bu bağlamda tanımlayabilen ve bu sorunlara nitelikle çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirmek.

Ülkemizi sahip olduğu donanım ve beceri ile ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edebilen; kendini gerçekleştirmiş; yaratıcı, yapılandırıcı ve yapıcı düşünme yetisine sahip; çok yönlü gelişime açık ve öz benliği gelişmiş; sanat ve bilimle uğraşan bireyler yetiştirmek.

Örgün ve yaygın eğitim ile Türk toplumunun estetik duyarlılığını geliştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak,

Bulunmuş olduğu coğrafyanın tarihsel, kültürel ve sosyal mirasları özümseyerek, sahip olduğu bu zengin mirasın temelinde ve bilimin, sanatın, kültürün ışığında ülkemizi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak.

VİZYON:

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin eğitim sisteminin, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kademelerinin temel ihtiyaç ve taleplerinden yola çıkarak ve ülkenin iktisadi, sosyal, bilimsel ve kültürel ilerleyişinin sürdürülebilirliği için ulaşmayı planladığı hedefler;

Öğretmen yetiştirme programlarını nitelik/nicelik olarak ulusal ve uluslararası boyutlarda en üst noktaya taşımak,

Alanında, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, tercih edilen ve kabul gören bir konumda olmak,

Eğitim sisteminin süreç ve sorunlarını irdeleyebilen ve sistematik yol haritaları geliştirerek çözümler üretebilen; sistematik ve disiplinli çalışmalar ile ürettikleri eserler sayesinde rehber olan; bireylerin bilim, felsefe, sanat ve eğitimin bilgi ve teknolojilerinden faydalanarak kendi kişisel gelişimlerini sürdürmelerini ve bu bağlamda alanlarında araştırma yapma, işbirlikli çalışma, eleştirel düşünme becerisi ve toplumsal duyarlılığa sahip olma, toplumsal ve evrensel değerleri bilme ve bunları mantık çerçevesinde harmanlayabilme yetilerinin gelişimine katkı sağlayan ve destek veren aydın kişiler yetiştirmek,

Eğitim politikalarının ve stratejilerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

Öğretmen eğitiminin niteliğini kuvvetli temeller üzerinden arttırarak, eğitimi yaygınlaştırmak ve bu bağlamda geliştirme projelerine etkin olarak katılıp bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek,

Toplumsal bilinçlenmeye, kültürel gelişmelere ve aydınlanma sürecine katkıda bulunmak, bunun için politikalar ve stratejiler geliştirmek,

Çok boyutlu bilim ve eğitim felsefeleri, politikaları ve modelleri ve disiplinler arası program ve çalışmalar geliştirmek,

Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir fakülte olmak,

Öğrenci merkezli eğitim amacıyla güncel programları takip ederek eğitimde çeşitliliği ve çok yönlülüğü ortaya çıkarabilecek; bireylerin akademik ve estetik yeterliklerinin çağdaş̧ ifade yöntemleriyle ortaya çıkarılmasını sağlayacak; ilkesel programlar geliştirmek ve buna uygun eğitim- öğretimde bulunmak,

Ulusal ve uluslararası eğitim- öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformlardaki etkinliklerini güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir üniversiteyi geleceğe taşımak,

İç ve dış paydaşları ile yapısalcı ve yapıcı temelde kuvvetli işbirliği içinde bulunarak ve eğitimin bilim dalları ile sürekli etkileşiminden doğan yapıdan destek alıp özgün ve çağdaş bir çerçevede eğitim-öğretim, araştırma ve sanatsal çalışmalarını geliştirmek ve bütün paydaşlarımızın ulusal ve uluslararası platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi olarak gerek kurumsal olarak sahip olunması amaçlanan, gerekse yetiştirdiğimiz öğretmen adaylarına kazandırmayı amaçladığımız temel değerler aşağıdaki tabloda yer verildiği şekildedir.

Temel Değerler

Çağdaşlık

Bilimsellik

Evrensellik

Etik değerlere bağlılık

Eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü

Çevreye duyarlı yaklaşım

Kalite

Katılımcılık Nesnellik

https://atauni.edu.tr/kazim-karabekir-egitim-fakultesi/misyon-vizyon-degerler