Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Fakültemiz, bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan,  yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları) kazanmış öğretmenler yetiştirir.

Coğrafya Eğitiminin amacı;

-Coğrafya ile ilgili kavramları anlayıp, kavramlar arasındaki ilişkileri açıklayabilen,

 -Coğrafi bilginin oluşum ve üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilen,

 -Coğrafi çevrenin anlam ve önemini kavrayarak, coğrafya dersleriyle ilgili olay ve olguları kavramlaştırma becerisine sahip,

– Bilimsel ve coğrafi bilginin doğasını, kaynağını, sınırlarını ve doğruluğunu değerlendirme yeteneğine sahip olur, bunlar arasında karşılıklı ilişkiler kurabilen,

 – Coğrafya ile ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleriyle ölçme ve değerlendirme bilgilerine sahip olur ve bunları uygulayabilen,

 – Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini, öğrenme özelliklerini ve öğrenmedeki güçlüklerin neler olduğunu öğrenerek, bunları tanımlama ve kaydetme yeteneklerine sahip olan,

– Coğrafya dersleriyle ilgili özgün bilgi kaynaklarına ulaşabilir, bunları diğerlerinden ayırt etme ve çözümleme becerilerine sahip olup kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir.

 Bu amaçlara ulaşabilmek için;

– Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu özelliklerini ve coğrafi kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve teknikleri tespit edilir.

-Coğrafya öğretiminde, konu alanının ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun yazılı, görsel ve işitsel materyal hazırlanılır.

-Öğrencilerin Coğrafya dersleriyle ilgili kazanımlarını farklı ölçütler açısından değerlendirilir.

Bu ilkelere ve amaçlara bağlı olarak öğretim sürecinden geçen öğrencilerimiz;

– Etkili ve verimli bir coğrafya eğitimi için, alanla ilgili bilgi ve becerilerini başka alanlara uyarlamaya olanak sağlayan disiplinler arası öğretim deneyimleri oluşturabilir.

– Coğrafyanın da doğası gereği, toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara ve gelişmelere duyarlı olup, bu olayları ve gelişimleri dikkatle takip eder.

– Coğrafya dersleri ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, toplumsal sorumluluk alabilir. – Birey ve vatandaş olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmenlik ve mevzuata uygun davranarak; Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilincinde olabilir.

– Bilimsel yenilikleri takip ederek, alanla ilgili bilgilerini güncel tutarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum sergileyebilir.

 – Farklı akademik ve kültürel etkinliklere katılabilir ve gerekirse onlarla ilgili eğitim alarak sosyal yeterlilik düzeyini arttırır.

– Coğrafya öğretimiyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi olarak değişik sorumluluklar alabilir.

– Coğrafya öğretmenine yakışan görünüm, tutum, tavır ve davranışlarıyla topluma örnek olur. – Coğrafya öğretmeninin sahip olması gereken yeterlikler temelinde öz değerlendirme yapabilir ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin vizyon ve misyonu ışığındaki öğretmen eğitimi ise aşağıdaki gibidir. Coğrafya öğretmenliği programının amaçlarıyla karşılaştırıldığında birbiriyle uyumlu olduğu ve örtüştüğü görülmektedir.

-Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten,

-Değişen koşullara uyum gösterebilen,

-Geleceğe yönelik hedefleri olan,

-Ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip,

-İletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen,

-Farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen,

-Kültüre ve sanata duyarlı,

-Çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan,

-Teori ile uygulamayı birleştiren,

-Özgüveni ve hoşgörüsü olan, 

-Yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş,

-Kendisiyle ve çevresiyle barışık,

-Mesleğine adanmışlık duygusuna sahip,

-Eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirir.