İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tahakkuk

Memur Mutemetliği

İşçi Mutemetliği

Yardımlaşma Fonu

Rektörlük örgütü bağlı birimleri (Rektörlük, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, İdari ve Mali İşler-
Personel Öğrenci İşleri-Sağlık, Kültür ve Spor-Kütüphane ve Dokümantasyon-Yapı İşleri ve Teknik-Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları) personel maaşlarını yapmak ve Vergi Dairesi ile SGK’na ilgili bildirgeleri elektronik ortamda bildirmek.

Kısmi zamanlı çalışan öğrenci maaşlarının ve burs ödemelerinin DTO işlemlerini yapmak.

Personel fiili hizmet bildirimlerini yapmak,

Üniversitemiz bünyesinde Başkanlığımıza bağlı personelin tüm maaş, tediye, sgk, vergi ve Muhtasar Hizmet ve Prim beyanname işlemleri gerçekleştirmektedir.

  • Personelin Sosyal Güvenlik Kurumu ile günlük iş kazası, hastalık ve analık raporlarının kontrolü ve SGK ya bildirilmesi
  • Personelin özlük bilgilerinin yönetilmesi ve gerekli iç/dış resmi yazışmaların yapılması
  • Personelin emeklilik işlemlerinin yapılması

Atatürk Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun kaynakları ve yönetilmesi, Fon gelirlerinin değerlendirilmesi, Fonun yönetimi, Fona üyelik, Fondan yararlanacaklar, yardım miktarı ve ödenmesi, Fon ile ilişiğin kesilmesi ile olağanüstü durumlarda Fon kaynağının kullanılması ile ilgili sekretarya işlerinin sürdürülmesi.

Satın Alma

-EKAP İhale Girişleri ve Bağlı büronun etkin ve uyumlu bir biçimde çalışması için koordinasyonu
sağlamak,
– Daire Başkanlığının Faaliyet Raporlarını hazırlamak,

 

– İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Rektörlük Makamınca havale edilen satın alma işlemlerini
yürütmek, ihale ve doğrudan teminlerde piyasa fiyat araştırması yapmak.

– Başkanlığımız tarafından 4734 sayılı Kanuna göre doğrudan temin, ihale sonuçları ve SGK
yazışmalarını yapmak,
– Yasaklama kararlarını YÖK’e yazmak,

Taşınır Kayıt Kontrol

– İlgili mevzuat çerçevesinde Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak görev yapmak.
– Başkanlığımız araçlarına yapılan harcamaların Taşıt Takip Sistemine kayıtlarını yapmak ve hurdaya
ayrılacak taşıtların iş ve işlemlerini yerine getirmek.

– İhale ve Muayene Komisyonlarında görev yapmak.
– Başkanlığımız bütçe tekliflerini planlamak ve hazırlamak.

– Satın alma Şubesince yapılan doğrudan temin ve ihale yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımlarının
ödemelerini yapmak (ÖEB tanzimi) ve ek ödenek taleplerini yazmak.