İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU KURULMASI VE YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (Değişiklik: Atatürk Üniversitesi Senatosunun 13.05.2020 tarih ve 11/79 sayılı kararı) (1) Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun kaynakları ve yönetilmesi, Fon gelirlerinin değerlendirilmesi, Fonun yönetimi, Fona üyelik, Fondan yararlanacaklar, yardım miktarı ve ödenmesi, Fon ile ilişiğin kesilmesi ile olağanüstü durumlarda Fon kaynağının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (Değişiklik: Atatürk Üniversitesi Senatosunun 13.05.2020 tarih ve 11/79 sayılı kararı) (1) Bu Usul ve Esaslar; Fonun kaynakları ve yönetilmesi, Fon gelirlerinin değerlendirilmesi, Fonun yönetimi, Fona üyelik, Fondan yararlanacaklar, yardım miktarı ve ödenmesi, Fon ile ilişiğin kesilmesi ile olağanüstü durumlarda Fon kaynağının kullanılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Aidat: Akademik ve İdari personelin maaşlarından gönüllülük esasına göre yapılan aylık kesintiyi, b) Akademik Personel: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi çalıştırılan personeli, c) Fon: Atatürk Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunu, ç) İdari Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalıştırılan personeli, d) Personel: Atatürk Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personeli, e) Üniversite: Atatürk Üniversitesi’ni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Fonun Kaynakları ve Yönetilmesi

Fonun kaynakları
MADDE 4 – (1) Fonun kaynaklarını; a) Fona dâhil olan Atatürk Üniversitesi akademik ve idari personelinin ele geçen net maaşı üzerinden yapılan %0,2 (binde iki) oranındaki gönüllü kesintiler, b) Bağış ve teberrular, oluşturur.

Fon gelirlerinin değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Fon Yönetim Kurulu, her ay elde edilecek gelirleri devlet bankalarında en yüksek nema ile değerlendirir.

Fonun yönetimi
MADDE 6 – (Değişiklik: Atatürk Üniversitesi Senatosunun 30.12.2020 tarih ve 36/190 sayılı kararı) (1) Fon, Fon Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. (2) Fon Yönetim Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı ile Edebiyat, Eğitim, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Tıp ve Ziraat Fakültesi Dekanları, Hukuk Müşaviri ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personellerinden Rektör tarafından görevlendirilecek bir yetkiliden oluşur. (3) Fon Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve yine salt çoğunlukla karar verir. (4) Fonun sekretaryası, Fon Yönetim Kurulundaki İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yetkilisi tarafından yürütülür.

Fona üyelik
MADDE 7 – (1) Fona üyelik, Atatürk Üniversitesi’nde çalışmakta olan akademik ve idari personelin yazılı başvurusunun Fon Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir.

Fondan yararlanacaklar
MADDE 8 – (1) Fona dâhil olup halihazırda üniversitede çalışan ve aidatını düzenli olarak yatıran personele; a) Ölümü, b) En az %70 (yüzde yetmiş) oranında iş göremezlik nedeniyle malulen emekliliği, c) Kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç duyulan hastalığı hâlinde kanuni süre içerisinde iyileşemeyip hakkında emeklilik hükümleri uygulanması, durumunda miktarı dokuzuncu maddede belirlenen bir defalık parasal yardım yapılır.

Yardım miktarı ve ödenmesi
MADDE 9 – (Değişiklik: Atatürk Üniversitesi Senatosunun 30.12.2020 tarih ve 36/190 sayılı kararı) (1) Sekizinci maddede belirtilen durumlarda yapılacak parasal yardımın miktarı, Fona dâhil akademik ve idari personelin ölüm durumunda yasal mirasçılarının ve diğer durumlarda kendisinin yazılı müracaatı sonucunda fona yapmış olduğu bağış toplamı ve fona üyelik süresi dikkate alınarak aşağıdaki formülle hesaplanır, ancak belirlenen miktar personelin fona yapmış olduğu bağış toplamının 100 (yüz) katını geçemez.

Akademik Personele Ödenecek Yardım Miktarı = Fona Yapılan Bağış Toplamı x Fona Üyelik Süresi (Ay)  / 10

İdari Personele Ödenecek Yardım Miktarı = Fona Yapılan Bağış Toplamı x Fona Üyelik Süresi (Ay) / 4

(2) Birinci fıkraya göre belirlenen parasal yardım miktarı, üye Rektör Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yetkilisinin birlikte imzası ile bankaya verilen ödeme talimatıyla ilgiliye ödenir.

Fon ile ilişiğin kesilmesi
MADDE 10 – (1) Üniversitede çalışmakta iken fondan kendi isteği ile yazılı beyanda bulunarak ayrılma, tayin, istifa, müstafi sayılma, disiplin yoluyla görevden uzaklaştırılma, mahkeme kararı ile görevden uzaklaştırılma ve emeklilik durumlarında personelin Fon ile ilişiği kesilir ve yatırılan aidatlara karşılık hiçbir şekilde geri ödeme yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Olağanüstü durumlarda fon kaynağının kullanılması
MADDE 11 – (Bu madde, Atatürk Üniversitesi Senatosunun 22.04.2020 tarih ve 8/57 sayılı kararı eklenmiştir.) (1) Doğal afet, savaş, kitlesel göç gibi olağanüstü durumlar için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile insani yardım amacına yönelik olmak üzere Fonun kaynağı kullanılabilir.

(2) Bu amaçla kullanılacak miktar, her yıl için, yılın Ocak ayı itibari ile Fonda birikmiş meblağın %5 (yüzde beş)’ini geçemez.

Öngörülemeyen durumlar ve değişiklikler
MADDE 12 – (Değişiklik: Atatürk Üniversitesi Senatosunun 30.12.2020 tarih ve 36/190 sayılı kararı) (1) Bu Usul ve Esaslarda Öngörülemeyen durumlara veya Fon ile ilgili düşünülen değişikliklere ilişkin kararlar, Fon Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esasları Rektör yürütür.