Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon & Vizyon

ü  Milli Eğitim sistemindeki mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin her kademesinde görev yapabilecek; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış nitelikli öğretmenler yetiştirmek.

ü  Ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretmen yetiştirme uygulama ve programları nezdinde geçerliliği ve güncelliği kabul gören ve paydaşları için nitelikli kariyer planlaması sağlayan ve sunan bir eğitim-öğretim programı sunmak.

ü  Sürekli öğrenmeyi; sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırma ve takip etmeyi; nitelikliüretimini; kamu ve özel sektördeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde, bireysel ve kurumsal sorumluluklar çerçevesinde planlı, sistematik ve disiplinli çalışma ile kuruma ve topluma katkılar sağlamayı; gerek kamu kurumları gerekse özel kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile eğitim-öğretimin kalitesinin arttırılması için gönüllülük esasına dayalı olarak işbirliği içinde çalışmayı kendine ilke edinen bireyler yetiştirmek.

ü  Bilgi teknolojilerini ve dönemin değişen ve gelişen eğitim şartlarını irdeleyerek değerlendiren ve eğitim-öğretimi koşullarını ve durumlarını dikkate alarak yapılandırıp bilgi paylaşımında bulunan donanımlı öğretmenler yetiştirmek.

ü  İşbirlikli öğrenme prensibinden hareketeden, eğitim-öğretim sürecine çocuk-aile-toplum penceresinden bakan ve süreci bu üç temel unsurun ihtiyaçlarından hareketle düzenleyip bu bağlamda sorunları  tanımlayabilen  ve  bu  sorunlara  nitelikle  çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirmek.

ü  Ülkemizi sahip olduğu donanım ve beceri ile ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edebilen; kendini gerçekleştirmiş; yaratıcı, yapılandırıcı ve yapıcı düşünme yetisine sahip; çok yönlü gelişime açık ve öz benliği gelişmiş; sanat ve bilimle uğraşan bireyler yetiştirmek.

ü  Örgün ve yaygın eğitim ile Türk toplumunun estetik duyarlılığını geliştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak.

ü  Bulunmuş olduğu coğrafyanın tarihsel, kültürel ve sosyal mirasları özümseyerek, sahip olduğu bu zengin mirasın temelinde ve bilimin, sanatın, kültürün ışığında ülkemizi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak.

Vizyon

ü  Öğretmen yetiştirme programlarını nitelik/nicelik olarak ulusal ve uluslararası boyutlarda en üst noktaya taşımak,


ü  Eğitim politikalarının ve stratejilerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

ü  Öğretmen eğitiminin niteliğini kuvvetli temeller üzerinden arttırarak, eğitimi yaygınlaştırmak ve bu bağlamda geliştirme projelerine etkin olarak katılıp bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek,

ü  Öğrenci merkezli eğitim amacıyla güncel programları takip ederek eğitimde çeşitliliği ve çok yönlülüğü ortaya çıkarabilecek; bireylerin akademik ve estetik yeterliklerinin çağdaş̧ ifade yöntemleriyle ortaya çıkarılmasını sağlayacak; ilkesel programlar geliştirmek ve buna uygun eğitim- öğretimde bulunmak,

ü  Toplumsal bilinçlenmeye, kültürel gelişmelere ve aydınlanma sürecine katkıda bulunmak, bunun için politikalar ve stratejiler geliştirmek,

ü  Çok boyutlu bilim ve eğitim felsefeleri, politikaları ve modellerive disiplinler arası program ve çalışmalar geliştirmek,

ü  Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata
aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendineamaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir fakülteolmak,

ü  Ulusal ve uluslararası eğitim- öğretim
ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformlardaki etkinliklerini güçlendirmek; günümüz bilgi çağında
alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir
üniversiteyi geleceğe taşımak,

ü  İç ve dış paydaşları ile yapısalcıve yapıcı temeldekuvvetli işbirliği içinde bulunarak ve eğitimin bilim dalları ile sürekli etkileşiminden doğan yapıdan destek alıp özgün ve çağdaş bir çerçevedeeğitim-öğretim, araştırma
ve sanatsal çalışmalarını geliştirmek ve bütün paydaşlarımızın ulusal ve uluslararası platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.