Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

PEDAGOJİK FARMASYON

 

UYGULAMA ÖĞRENCİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 a) Uygulama öğrencisi, eğitim kurumunda bulunduğu süre içerisinde öğretmenlerin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlüdür.

 b) Öğretmenlik uygulamasının gereklerini yerine getirmek için uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve diğer uygulama öğrencileri ile iş birliği içinde planlı bir şekilde görev yapar.

 c) Öğretmenlik uygulaması kapsamında yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir dosyayı uygulama öğretim elemanına ve uygulama öğretmenine teslim eder.

 ç) Öğretmenlik uygulamasına katılmaması durumunda, mazeretine ilişkin belgeyi öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna teslim eder.

d) Uygulama eğitim kurumunda herhangi bir suç ve disiplin olayına karışması hâlinde hakkında, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ilgili disiplin mevzuatı hükümlerine göre işlem tesis edilir.

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE  DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Öğretmenlik uygulaması, bir yılda iki dönemden az olmamak üzere yapılır. Güz ve bahar dönemleri her bir dönem 12 (on iki) hafta olarak ve haftada 6 (altı) ders saati uygulanacak şekilde düzenlenir. Öğretmenlik uygulaması her bir dönemde 72 (yetmiş iki) saat olmak üzere toplam 144 (yüz kırk dört) ders saatinden oluşur.

b) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama öğrencisi, birinci dönemde 6’ ncı haftadan itibaren fiilen ders anlatmaya başlar. İlgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 (on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi ) ders saatinden az olmamak üzere fiilen anlatılacak ders saati kalan 6 (altı ) haftanın tamamına yayılır.

 c) Uygulama öğretmeni, uygulama öğrencisinin fiilen anlatmış olduğu dersleri, biri ilk anlattığı diğeri son anlattığı derslere ilişkin olmak üzere en az 2 (iki) kez değerlendirir ve bu değerlendirmesini MEBBİS’te yer alan Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işler.

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-1 DERSİ DÖNEM PLANI