Mimarlık Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Yeni yaklaşımlar doğrultusunda geleceğe yönelik bir eğitim sunarak, toplumsal ve çevresel bilince sahip; sanat, teknoloji ve teknik bilimlerde donanımlı, kuram ve uygulama alanında yetkin; sorgulayan; tartışabilen; bağımsız ve eleştirel düşünebilen; güncel kentsel ve mimari sorunlara çözümler üretebilen; disiplinler arası işbirliği kurabilen; etik ve estetik değerler taşıyan araştırmacı mimarlar yetiştirme amaçlanmaktadır.

Vizyon

Etik ve estetik değerlere sahip araştıran, sorgulayan, eleştiren, yenilikçi, dinamik, üretken, çevreye duyalı, çağdaş mimar ve akademisyenler yetiştirme, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar üretme, eğitim ve araştırmada disiplinler arası işbirliği kurma, iç ve dış paydaşlarla birlikte kamuya hizmet etme, lisansüstü programları ile mesleki eğitimin devamlılığını sağlama, bölgesel ve ulusal ölçekli mimari sorunlara çözümler üretebilme, çağdaş bir eğitim ve çalışma ortamı sunma hedeflenmektedir.

Birimin Hedefleri

  • Mimarlık alanında yetkin, estetik, teknik, yaratıcı, analitik beceriye sahip meslek adamı yetiştirmek,
  • Mesleki etik değerleri olan, dürüst, toplumla ve kendisi ile barışık, kendini eleştirebilen, sorgulayan, insanlar ve binalar arasındaki ilişkileri anlayan, kuran, mekân yaratan mimarı yetiştirmek,
  • Uluslararası ölçütlere eşdeğer, kuram ve uygulamada ekonomik, kültürel, tarihsel toplumsal, çevresel ve benzeri gereklerle ilgili etkenleri göz önüne alan, yaratıcı, yenilikçi düşünce becerisi kazanmış, disiplinler arası işbirliği kurabilen mimarlar yetişmesini sağlamak,
  • Ülkesel ölçekte söz sahibi olan, diğer bölümlerle işbirliği kurabilen, akademik çalışmaları ile kendi bilimsel alanında yönlendirici olan akademisyenler yetiştirmek,
  • Bulunduğu coğrafyada yapılacak mimari çalışmalara yön vermek, ışık tutmak ve bu yolla yörenin gelişmesine katkıda bulunmak.