Rus Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi Rus Dili Kulübü

Kulübümüzün adı “Rus Dili Kulübü ” dür.  Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğumuz ve uluslararası alanlara  kadar etki eden kulübümüz, isimnden de anlaşılacağı gibi Rus Dili’ne ve Kültürü’ne ilgi duyanları bir arada toplamayı amaçlar. Kulubümüz sadece Rus Dili ve Edebiyatı öğreniclerinin değil Atatürk Üniversitesi’ nde okuyan her  öğrencinin başvurabileceği dostane ve samimi bir kulüptür.

Bölümümüzün amacı:  Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenci olarak bulunan veya farklı bölümlerde okuyan herkesin bölümün getirdiği en iyi pozitif durumları en iyi şekilde kavrayıp Rus Kültürü, edebiyatını, tarihini vb. en iyi şekilde öğrenip mezuniyetten sonra bulanacağı yere en iyi katkıyı sağlaması temel amacımızdır.

Topluluğumuzun Adı

“RUS DİLİ KULÜBÜ”

Biz nasıl Çalışırız ?

Cevap basit: Displin,Özveri=Başarı

Nasıl Üye Olabilirim ?

Kulüplere sadece Atatürk Üniversitesi öğrencileri üye olabilir.
Üyelik başvurusu Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılır ve kulüp üyelik taahhütnamesi onaylanarak üyeliğe başvurulur. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak kendi Fakültesi/Yüksekokulu bünyesindeki bir kulübün yönetiminde yer alabilir.
Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri, üye olamaz. Yüksek lisans, doktora, öğrencileri üye olabilir ancak, kulüp kuramaz, kulüp yönetiminde yer alamaz.

Kulüp Organlarımız:

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

Genel Kurul:

Genel kurul kulübün genel karar organıdır.
Genel kurulu kulübe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul, her yıl Ekim ayı sonuna kadar yapılır.
Genel kurulun olağan toplantı tarihi, yönetim kurulu tarafından, toplantı tarihinden 15 gün önce üyelere bildirilir.
Olağanüstü genel kurul toplantısı kulüp üyelerinin 1/3 nün yazılı isteği ile yapılır ve toplantı bir hafta (7 gün) önceden üyelere bildirilir.
Genel kurulun toplantı yeter sayısı mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasıdır.
Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak kulübün feshi ile üyelikten çıkarma kararlarında karar yeter sayısı genel kurul toplantısına katılanların 2/3’dür.
Seçimler, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
a) Başkan ve sekreter seçilir ve başkanın yönetiminde toplantı sürdürülür.
b) Kulüp tüzüğünü, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulüp Yönergesi ile yürürlükteki konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve kulüp amaçlarına uygunluğu açısından inceleyerek karara bağlar.
c) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer.
d) Üyelikten çıkarma önerilerini karara bağlar.
e) Yönetim ve denetim kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyerek karara bağlar.

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu kulübün yürütme organıdır.
Kulüp danışmanı yönetim kurulunun doğal üyesidir ancak oy kullanamaz.
Her akademik yılın başında genel kurul tarafından ilgili akademik yılı için seçilen 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
Bir üye kendi Fakültesi/Yüksekokulu dışında ve birden fazla kulüp yönetiminde, yönetim kurulu üyesi olamaz.
Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler, kulübün yönetim kurulunda görev alamazlar yönetici iken ceza alan öğrenciler bu görevi bırakmak zorundadır.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
a) Üyeler kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri seçerler. Yönetim kurulunda kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
b) Yönetim Kurulu üyelerinden birer kişi faaliyet sorumlusu, eğitim sorumlusu ve malzeme sorumlusu olarak başkan tarafından görevlendirilir.
c) Kulüp tüzüğünü hazırlayarak genel kurul onayına sunar.
d) Yönetim Kurulu, çalışmaların Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri yönergesine uygun yürütülmesi ve denetlenmesi hususunda genel kurula, ilgili akademik birim yönetimine ve koordinasyon kuruluna karşı sorumludur.
e) Yıllık faaliyet programı hazırlayarak koordinasyon kuruluna sunar.
f) Kulübün tüm etkinliklerde koordinasyon kurulunun onayını alır.
g) Kulübün demirbaş eşyalarının korunmasından danışmana karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu, genel kurul kararı ile görevden alınır.

Denetleme Kurulu

Denetleme kurulu, genel kurul adına, yönetim kurulunu ve kulüp faaliyetlerini denetler.
Denetleme kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Denetleme kurulunda karar yeter sayısı kurul üyelerinin salt çoğunluğudur.
Denetleme kurulu yılda en az bir defa denetim yaparak genel kurula rapor sunar.
Denetleme kurulu genel kurul kararı ile görevden alınabilir.
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
a) Kulübün evrakını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu inceler.
b) Kulüp faaliyetlerinin yönetmelik hükümlerine göre uygunluğunu denetler.
c) Gereğinde yönetim kurulunu yazı ile uyarır.
d) Gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
e) Genel kurula rapor verir.

AKADEMİK DANIŞMAN

Muhammed TAŞKESENLIGILYÖNETİM KURULU ÜYELERİ  ve YÖNETİM KURULU  YEDEK ÜYELERİ

#Adı SoyadıProgramDurumGörevAyarlar
1Hüseyin ÖZBEKARRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifBaşkan
2Koray AŞKANRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifBaşkan yardımcısı
3Serap Ebru ILGAZRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifSayman
4Betül AYRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifYazman
5Arda Han CUMCURus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifYönetim Kurulu Üyesi
6Bilge ÖZTÜRKRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifYönetim Kurulu Üyesi
7Hilal ATAMANRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifYönetim Kurulu Üyesi
8Seda İLHANRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifYönetim Kurulu Üyesi
9Zarife Cemre DOĞANRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifYönetim Kurulu Üyesi
10Eda ÇATALKAYARus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifYönetim Kurulu Yedek Üyesi
11Gülser KORAMAZRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifYönetim Kurulu Yedek Üyesi
12Ayça Ecem BALCIRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifDenetleme Kurulu Başkanı
13Begümnur YEYİNRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifDenetleme Kurulu Üyesi
14Birgül ÇİLOĞLURus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifDenetleme Kurulu Üyesi
15Gökçe ŞATIROĞLURus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifDenetleme Kurulu Üyesi
16Elif TOPRAKRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifDenetleme Kurulu Yedek Üyesi
17Şehriban KURTRus Dili ve Edebiyatı ProgramıAktifDenetleme Kurulu Yedek Üyesi