Sanat Tarihi
Click Here
Previous slide
Next slide

Haberler/Duyurular

Program Çıktıları

PÇ 1

Sanat Tarihi Programı ile ilgili yeterli bilgi birikimi kurumsal, uygulamalı kazı, yüzey araştırması ışığında taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip bilim dalına özgü yöntemler ile değerlendirilir.

PÇ 2

Sanat Tarihi alanındaki problemleri tanımlama, belirleme yorumlama ve çözme becerisi kazandırılır. Edinmiş olduğu teorik uygulamalı bilgileri mimarlık, arkeoloji, güzel sanatlar, tarih, coğrafya, sosyoloji gibi yakın disiplinler arasında yer alan bilim dallarıyla problemlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi yeteneği verilir.

PÇ 3

Sanat Tarihi ile ilgili konularda elde edilen somut bulgular üzerinde teknik yöntemlerle çalışma becerisi kazandırılır.

PÇ 4

Sanat Tarihi alanında elemanları daha iyi yetiştirme açısından alan dışından genel arkeoloji, teknik resim ve Temel Osmanlı Türkçesi derslerle alan üyeleri bilgi noktasında desteklenir.

PÇ 5

Alanla ilgili çalışmalarda gerekli olan ölçü alma, fotoğraflama, belgeleme, kayıt, arşivleme gibi konularda beceri kazanımı sağlanır.

PÇ 6

Kazı ve yüzey araştırması sonucunda elde edilen somut bulguların bilişim teknolojisi yardımıyla analizlerin yapılması sınıflandırılması ve değerlendirilmesi belgelerin okunması gibi beceriler verilir.

PÇ 7

Mesleğin gereği olarak araştırma gezileri ve uygulamalı dersler neticesinde sosyal çevresi ile uyumlu, vizyon sahibi bireyler yetiştirir. Bu yeteneğe sahip bireyler gerektiği zaman eleştirisel bakış açısıyla inceleme gerektiğinde değiştirme ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevresi için projeler üretir.

PÇ 8

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın yapma yeteneği kazanan bireyler bu alandaki mevzuatlara hâkimdir. Bu mevzuatın etik kurallarına uygun davranarak strateji geliştirerek elde edilen sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarımını sağlar.

PÇ 9

Ülke coğrafyası ve bölgesinin tarihi kültürel değerlerini tanımlar. Bunlarla ilgili proje hazırlar. Bunların sonuçlarını yazılı ve sözlü aktararak toplumun bilinçlenmesinde katkı sağlar.

PÇ 10

Sanat Tarihi alanında etik ve sorumluluk bilinci kazandırır.

PÇ 11

Sanat Tarihi saha çalışmalarında gerekli olan teknik malzemeyi kullanarak, mesleki bir yeterlilik kazandırılmaktadır. 2863 sayılı kanun ve yönetmeliklere dayanarak hukuksal boyutunu da etkin biçimde inceler.