Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Programın Amaçları ve Hedefleri

 1. Tarih
  öğretmenliği lisans programının amacı güncel bir alan ve meslek bilgisine
  sahip olan ve bu bilgileri araştırma ve öğretim amacıyla kullanabilen,
 2. Tarih
  ile ilgili kavramları, kavramlar arasındaki ilişkileri açıklayabilen,
  Tarihi bilginin oluşum ve üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilen,
  Tarihi çevrenin anlam ve önemini kavrayarak, Tarih dersleriyle ilgili olay
  ve olguları kavramlaştırma becerisine sahip,
 3.  Bilimsel ve tarihi bilginin doğasını,
  kaynağını, sınırlarını ve doğruluğunu değerlendirme yeteneğine sahip,
  bunlar arasında karşılıklı ilişkiler kurabilen, Tarih ile ilgili öğretim
  strateji, yöntem ve teknikleriyle ölçme ve değerlendirme bilgilerine sahip
  ve bunları uygulayabilen,
 4. Öğrencilerin
  sosyal ve kültürel gelişimini, öğrenme özelliklerini ve öğrenmedeki
  güçlüklerin neler olduğunu öğrenerek, bunları tanımlama ve kaydetme
  yeteneklerine sahip olan, Tarih dersleriyle ilgili özgün bilgi
  kaynaklarına ulaşabilir, bunları diğerlerinden ayırt etme ve çözümleme
  becerilerine sahip olup, dijitalleşmeyi, disiplinlerarasılığı,
  uluslararasılığı, girişimciliği ve toplumsal hizmeti öne alan tarih
  eğitimcileri yetiştirmektir.

Programın amaçları, fakültenin vizyonu ve misyonunun ışığındaki öğretmen eğitimi ile uyumludur. 

*Fakültenin vizyon, misyon ve temel değeleri https://birimler.atauni.edu.tr/kazim-karabekir-egitim-fakultesi/misyon-vizyon-ve-temel-degerler/ sayfasında yer almaktadır.

Programın Yeterlilikleri

1.           Tarih biliminin tanımı, konusu, gerekliliği, kavramları, kaynaklarını ve tarihçinin bu kaynaklardan nasıl yararlandığını açıklar.

2.           Türk tarihi ile ilgili olay, kavram ve kişilerin rolünü açıklar.

3.           Dünya tarihi ile ilgili olay, kavram ve kişilerin rolünü açıklar.

4.           Eğitim alanı ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili iletişim, sunum, plan ve organizasyon, motivasyon ve profesyonellik alanlarında gerekli bilgi ve becerilere sahip olur  

5.           Çalıştığı dönem ve bölgeye ait belge ve kaynakları okuyup değerlendirebilir.

6.           Tarihsel düşünme becerilerini (kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, analiz ve yorum, sorun analizi ve karar verme, sorgulamaya dayalı araştırma) uygular.

7.           Dünyada ve Türkiye’de tarih eğitimimin gelişimini açıklar.

8.           Tarih dersi öğretim programlarını değerlendirme, karşılaştırma ve önerilen takvim ve etkinliklere uygun olarak uygulama becerisine sahip olur.

9.           Tarih dersi öğretim programlarına ve bu alandaki çağdaş normlara uygun ölçme-değerlendirme uygulamaları yapar.

10.       Tarih dersi programlarında kazandırılmak istenilen becerilere ve öğrenci seviyesine uygun her türlü yazılı, görsel ve işitsel materyalleri seçer, geliştir ve kullanır.

11.       Tarih derslerine ait konuları diğer derslere ait konular ve çevreyle ilişkilendirerek öğretebilir.

12.       Tarih öğretiminde farklı yöntem ve teknikleri kullanır.

13.       Öğretim ve değerlendirme sürecinde bireysel farklılıklar, gelişim düzeyleri ve özel öğretime ihtiyacı olan bireyleri dikkate alır.

14.       Araştırma, eğitim ve uygulama çalışmalarını bağımsız veya ekip olarak yürütebilir.     

15.       Eğitim sisteminin ve okul örgütünün yapı ve işleyişini bilir. Yapısal, yönetimsel, eğitsel ve çevre ile ilişkileri açısından okulun geliştirilmesine yardımcı olur.

16.       Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, farklılıklara saygı, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlere bağlıdır.

17.       Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya özen gösterir.

18.       Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip edebilir ve meslektaşlarıyla iletişim ve işbirliği kurabilir.      

19.       Milli kimlik, milli birlik ve toplumsal barışın sağlanmasında tarih bilincinin öneminin farkında olur.

20.       Kültürel mirası ve tarihi eserleri korumaya duyarlı olur.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin vizyon ve misyonu ışığındaki öğretmen eğitimi ise aşağıdaki gibidir. Tarih öğretmenliği programının amaçlarıyla karşılaştırıldığında birbiriyle uyumlu olduğu ve örtüştüğü görülmektedir.

     Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten,

     Değişen koşullara uyum gösterebilen,

     Geleceğe yönelik hedefleri olan,

     Ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip,

     İletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen,

     Farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen,

     Kültüre ve sanata duyarlı,

     Çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan,

     Teori ile uygulamayı birleştiren,

     Özgüveni ve hoşgörüsü olan,

     Yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş,

     Kendisiyle ve çevresiyle barışık,

     Mesleğine adanmışlık duygusuna sahip,

     Eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirir.

     Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları) kazanmış öğretmenler yetiştirir. 

*https://atauni.edu.tr/kazim-karabekir-egitim-fakultesi/misyon-vizyon-degerler adresinden edinilmiştir. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI

   

Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Görevi

Anabilim Dalı Başkanı

Üst Yönetici

Dekan, Bölüm Başkanı

Astları

Tüm Anabilim Dalı Personeli

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

·        Anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek ve kurul kararlarını yürütmek,

·        Bölüm Başkanlığı ile her türlü koordinasyonu ve etkileşimi sağlamak,

·        Anabilim Dalı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere Anabilim Dalı görüşünü yazılı olarak Bölüm Başkanlığına bildirmek,

·        Bölüm Kuruluna katılmak ve Bölüm Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda kendi Ana Bilim Dalındaki öğretim elemanlarını bilgilendirmek ve gerekiyorsa görevlendirmek,

·        Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak,

·        Anabilim Dalı ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

·        Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

·        Ek ders ve  sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak,

·        Anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,

·        Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

·        Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

·        Fakülte Akademik Genel Kurul için Anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak,

·        Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak,

·        Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlamak,

·        Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlamak,

·        Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak,

·        Anabilim Dalındaki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, laboratuvarların ve ders araç gereçlerinin verimli, etkili düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak,

·        Araştırma faaliyetlerini takip etmek ve laboratuvar çalışmalarını verimli hale getirmek,

·        Ana Bilim dalına ait her eğitim-öğretim yılı başında, bir önceki döneme ait Ana Bilim Dalı akademik faaliyet raporunu hazırlamak ve Bölüm Başkanlığı’na sunmak,

·        İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

·        Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bölüm başkanına ve Dekana karşı sorumludur.

    

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI

Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Görevi

Öğretim Üyesi

(Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.)

Üst Yönetici

Dekan, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

·         Yükseköğretim Kanunu’ndaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, projeleri ve seminerleri yönetmek,

·         Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

·         Bölüm Başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek, rehberlik ve danışmanlık etmek,

·         Lisans ve lisansüstü derslerindeki uygulama ve laboratuvarı yapmak,

·         Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak,

·         Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanına karşı sorumludur.