Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Yönetim

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince kamu idareleri stratejik plan hazırlamaktadır. Üniversitemizin bu doğrultuda ilk stratejik planı 2009-2013 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. İkinci stratejik plan ise 2014-2018 yılları arasında uygulanmıştır. 2019-2023 dönemini kapsayacak üçüncü stratejik plan hazırlık sürecinde üniversitemizde gerçekleştirilecek faaliyetlerin tüm idari ve akademik personel ile sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile hazırlanmasına azami derecede önem verilmiştir.

Atatürk Üniversitesi stratejik plan çalışmaları, Rektör tarafından yayımlanan 24.05.2017 tarihli ve 1 numaralı Stratejik Plan İç Genelgesiyle başlatılmış olup; bu genelgeyle üniversitemiz stratejik planının hazırlanmasına temel oluşturmak üzere her birimin, kendi birim stratejik planlarını hazırlamak üzere birimlerinde çalışma grupları oluşturulması istenmiştir.  Ayrıca çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere bir Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuş ve tüm çalışmalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

Bu kapsamda; 11.09.2017 tarihli ve 2 numaralı Stratejik Plan İç Genelgesiyle, Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanan “Atatürk Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı Hazırlık Programı” nın Strateji Geliştirme Kurulu tarafından 14.08.2017 tarihinde görüşülüp son hali verilerek uygulamaya konulduğu bildirilmiştir. Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında; Stratejik Planlama Ekibinin 25 Eylül 2017 tarihli toplantısında alınan kararlar neticesinde işbölümü çizelgesi oluşturulmuş ve alt çalışma grupları belirlenmiştir. Anılan çalışma grupları ile yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen nihai hedefler Strateji Geliştirme Kurulu’nda karara bağlanarak Rektör onayına sunulmuş, sürecin tüm aşamalarında stratejik plan çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nca koordine edilmiş ve stratejik planlama ekibi desteklenmiştir (Bkz; https://www.atauni.edu.tr/uploads/2019-2023-StratejikPlan.pdf)

Her birimin kendi stratejik planın hazırlama anlayışından hareketle ve daha nitelikli bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 2017-2022 yılları arasında uygulanmak üzere yol haritası niteliğinde Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Stratejik Planı hazırlanmıştır (Bkz; https://atauni.edu.tr/yuklemeler/268808b54c064548a79bff8b87dbf324.pdf). Ayrıca Atatürk Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan 2019 Yılı İzleme Raporu ve 2020 Yılı İzleme Raporları düzenlenmiştir (Bkz; https://atauni.edu.tr/tr/strateji-planlama-birimi).

Fakültemizde aşağıda gösterilen komisyonlar ile yine aşağıda açıklanan yönetim kurulu, fakülte kurulu ve diğer birimler bulunmaktadır:

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Fakülte Kriter Komisyonu

Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu

Yatay Geçiş Komisyonu (Bkz; https://atauni.edu.tr/kurul-ve-komisyonlar)

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Kalite Komisyonu

Alt Kalite Komisyonu

Dijital İnovasyon Komisyonu

Akademik Performans Düzenleme ve Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde fakülte kurulu ve yönetim kurulu toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmekte, üye ve birimlerin fakülte karar alma sürecinde yer almaları için katılımları teşvik edilmektedir. Fakülte genelinde:

Fakülte Kurulu; dekanın başkanlığında bölüm başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşmaktadır. Fakülte kurulumuz eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmakta, kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yerine getirmektedir. Keza fakülte kurulumuz, eğitim öğretim işlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için her ay en az bir defa olmak üzere toplanmaktadır.

Fakülte Yönetim Kurulu; dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden meydana gelmektedir. Fakültede gerekli bilgilendirmelerin yapılması, işleyişin sağlıklı şekilde yürütülmesi, gerçekleşmesi gereken eylemlerin hayata geçirilebilmesi için fakülte kurulu aktif olarak faaliyet göstermektedir. Yönetim Kurulumuz gündem maddelerini görüşmek üzere her hafta Perşembe günleri önceden belirlenmiş bir saatte (çoğunlukla 14:00) toplantı yapmaktadır. Bu kurulun toplantılarını düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kurul üyesi akademisyenlerin ders programları toplantı saatine denk gelmeyecek şekilde planlanmaktadır.

Bölüm Kurulu; bölüm başkanının başkanlığında bölüm başkan yardımcıları ile anabilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Bölüm kurulu, bölüm ile anabilim dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programları için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirmektedir. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanlığı Prof. Dr. Halil Koca tarafından yürütülmektedir.

Anabilim Dalı Kurulu; anabilim dalında bulunan bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden meydana gelmektedir. Anabilim dalı kurulu, ilgili anabilim dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim dalı başkanına görüş bildirmektedir (Bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10127&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5). Tarih Eğitimi Anabilim Dalının Başkanlığı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Özdemir tarafından yürütülmektedir.

Akademik Genel Kurul; fakültemizde fiilen eğitim-öğretimle görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı, fakülte dekanıdır.

Akademik Bölüm Kurulu; bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan meydana gelmektedir. Kurulun başkanlığı bölüm başkanı tarafından yürütülmektedir. (Bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10175& MevzuatTur=7&MevzuatTertip=59.

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu; Bölüm başkanı ve bölüme bağlı her anabilim dalının belirlediği birer temsilciden oluşmaktadır.

Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi; Öğrencilerin haklarını gözetmek, eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarını ortaya koymak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurmak, öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlanması amacıyla anabilim dalı öğrenci temsilcileri seçilmektedir. Anabilim dalı öğrenci temsilcisi, anabilim dalı öğrencilerince, öğrenci konseyinde kendilerini temsil etmek üzere kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilmektedir.

Fakülte Öğrenci Temsilcisi; Anabilim dalı öğrenci temsilcilerince, öğrenci konseyinde kendilerini temsil etmek üzere kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla iki yıl için seçilmektedir (Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-5.htm) .

Fakültemizde ayrıca Fakülte Uygulama Okulları İşbirliği Koordinatörlüğü, Mevlana Koordinatörlüğü, Orhun Koordinatörlüğü, Farabi Koordinatörlüğü, Erasmus Koordinatörlüğü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Koordinatörlüğü, Türk Dili Dersi Koordinatörlüğü, Yabancı Dil Dersi Koordinatörlüğü mevcuttur.

Ana Bilim Dalımızda da Erasmus Koordinatörlüğü, Mevlana Koordinatörlüğü, Orhun Koordinatörlüğü ve Farabi Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bütün bu birimlere işlerlik kazandırmada öğretim elemanlarımızın azami katkısı olmuş ve aynı zamanda bu birimlerle öğretim elemanlarımız karar alma sürecine katılımları sağlanmıştır. Keza Anabilim Dalımız öğrencileri çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla görüşlerini belirtmekte, görüş ile düşünceleri karar alma sürecinde dikkate alınmaktadır.