Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Atatürk Üniversitesi misyon ve vizyonunu yansıtan bir slogan (Hayatın Hizmetinde, hep ileriye…) belirlemiştir. “Hayatın Hizmetinde” misyon alanını, “Hep İleriye” ise

vizyon alanını ifade etmektedir. Hayatın hizmetinde olması Üniversitenin logosundaki hayat ağacıyla, hep ileri konseptiyse yine logodaki çift başlı kartalın bakışlarıyla

bağdaştırılmıştır. Yeni nesil üniversite olma yolunda eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonlarını bütünsel olarak ele alan üniversitemiz, vizyon ve misyonunu da

bu entegrasyon açısından anlamlandırmaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin misyonu “Hayatın Hizmetinde” olacak şekilde “Bölgeye ve ülkeye katkı sağlamak;

yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirmek; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel

düzeyde değer katmaktır.”

Üniversitemizin “Hep İleriye” sloganı çerçevesinde vizyonu “Kendisini sürekli geliştirdiği gibi bölgesindeki dönüşümlerde de ‘adı gibi öncü’ ve yeni nesil bir dünya

üniversitesi olmaktır”. Enstitümüz de Üniversitemizin “Hep ileriye” ilkesi gereğince sağlık bilimleri alanında yenilikçi ve öncü eğitim politikaları ile

ulusal/uluslararası saygınlığa sahip, tüm dünya öğrencileri tarafından tercih edilen, adı gibi öncü bir eğitim kurumu olmak vizyonu ile çalışmaktadır.

(https://atauni.edu.tr/ata-misyon-vizyon/kurumsal) 

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi’nin temel değerleri doğrultusunda çağdaşlık, bilimsellik, evrensellik, etik değerlere bağlılık, eğitim, araştırma

ve ifade özgürlüğü, çevreye duyarlı yaklaşım, kalite, katılımcılık ve nesenellik değerlerini benimsemiştir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin Atatürk

Üniversitesi’nin temel değerleri ve vizyonu ile beraber edinmiş olduğu misyon ve vardır. (https://birimler.atauni.edu.tr/kazim-karabekir-egitim-fakultesi/stratejikplan/)

Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı da eğitim-öğretim hizmetlerini, araştırma ve topluma katkı faaliyetlerini Atatürk Üniversitesi ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri doğrultusunda yürütmektedir.

Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı kalite yönetimi faaliyetlerini Atatürk Üniversitesi Kalite

Koordinatörlüğü vizyon, misyon ve temel değerleri doğrultusunda yürütmektedir.