Bitki Koruma Bölümü

Program Çıktıları

Bitki Koruma Programı Çıktıları

PÇ1-Mühendisliğin temelini oluşturan matematik, istatistik, fen bilimleri ve alandaki mühendislik derslerinden kazandıkları teorik ve uygulama bilgi ve becerilerini mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanabilmek.

PÇ2-Bitki Koruma alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, bu alandaki problemleri çözmeye yönelik öneriler geliştirebilmek.

PÇ3-Bitki Koruma alanındaki uygulamalarda karşılaşabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.

PÇ4-Bitki Koruma alanında veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak.

PÇ5-Bitki Koruma ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.

PÇ6– Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanmak.

PÇ7-Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenini kazanmak.

PÇ8– Bitki Koruma alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak.

PÇ9– Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.

PÇ10– Sürdürülebilir tarım ve çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.

PÇ11-Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile ilgili konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.

PÇ12-Bitki Koruma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.

PÇ13– Bitki Koruma alanındaki mevzuata hâkim olabilmek.

PÇ14– Bitki Koruma konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme becerisi kazanmak.

PÇ15– Bitki zararlıları, hastalıkları ve yabancı otların teşhisi, zararları, biyolojileri ve mücadeleleri ile ilgili bilgileri çiftçilere aktarabilmek.

PÇ16– Temel Bitki Koruma kavramlarını ve prensiplerini tanımlayabilme.

PÇ17– Bitki Koruma ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve çözüm önerilerini konunun uzmanı olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.

PÇ18– Mühendislik bilgilerinin yanında entelektüel bilgi sahibi, toplum içinde aktif rol alabilme, sanatsal ve kültürel yönlerini sürekli geliştirebilme ve topluma faydalı olabilme bilincine sahip olabilme.