Ebelik

Kalite Politikası ve Program Amaçları

Kalite politikamız; üniversitemizin “Hayatın Hizmetinde, Hep İleriye” olan misyonu vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, inovasyon ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı yenilikçi sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir. Ebelik bölümünün program yapısı, öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan ve bütünleyici eğitim felsefesini benimser. Bölümün eğitim-öğretim felsefesi, öğrencilerin karmaşıklık, çeşitlilik ve değişim ile başa çıkmalarını sağlayan yaklaşımlarla geleceğe hazırlanmaları için güncel yöntem ve tekniklerden faydalanmayı kapsamaktadır. Bu kapsamda bölümün önceliği ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme hizmetleri sunmaktır.

Bu doğrultuda kalite politikamız;

 • Kalite güvencesi sistemine tüm paydaşlarımızın katılımını,
 • İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini,
 • Eğitim ve öğretimde nitelik ve öğrenci odaklı yaklaşımı,
 • AR-GE ve eğitimin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini,
 • Araştırma faaliyetleri için uygun şartlar oluşturmak ve etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Araştırma çıktılarının etkisini artırmak,
 • Ulusal ve uluslararası işbirliklerini artırmak,
 • Araştırma faaliyetlerinin eğitime ve topluma katkısını artırmak,
 • Eğitim ve araştırmada ulusal/uluslararası akreditasyonu,
 • Nitelikli araştırmacıların istihdamını,
 • Bilim, kültür ve sanat alanlarında bölgeye ve topluma üst düzeyde katkı sağlamayı,
 • Uluslararasılaşma bilinç ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını,
 • Ulusal/uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere ulaşmayı,
 • Etkin bir kurumsal risk yönetimi stratejisi sürdürülmesini esas alır.

Üniversitemiz kalite politikası ile ilgili dökümanlar