Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Kudüs’ün sosyal, dini, tarihi, coğrafi ve politik durumunu tanımlamak ve bu tanımlara yönelik analizlerde bulunmak. Kudüs  üzerindeki en son araştırmalar ve elde edilebilecek en yeni literatürü kullanabilmek. Kudüs’e ait yeni kavramlar üretmek ve kavramlar üzerine değerlendirmeler yapabilmek. Kudüs ve Beytü’l-Makdis üzerine elde edilecek literatür vasıtasıyla coğrafyanın araştırma konuları üzerinde anahtar yaklaşımlar geliştirebilmek. Kudüs’ün coğrafyası, nüfusu ve vizyonu üzerine terminoloji geliştirip tanımlayabilmek. Çok kültürlülük için bir model olabilecek Kudüs ve Beytü’l- Makdis konsepti üzerine çağdaş ve akademik olgular ile bu bağlamdaki misyonu ve diğer coğrafyalara yapacağı etkilere ait teorik çalışmaları yürütebilmek. Kudüs Şehrindeki farklı dinler arasında olan tarihi ve güncel ilişkilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütmek. Tarihsel süreçte Kudüs’ün idaresi için geliştirilen hâkimiyet anlayışlarının ortaya koymak. Kudüs üzerine Müslüman ve oryantalist yazarların çalışmalarının karşılaştırmalı tenkitlerini yapmak. Kudüs ile ilgili çalışmalar üzerine eleştirel ve analitik yetenekler kazandırmak. Coğrafya ile ilgili, ana İslam kaynaklarının üzerinden İslam dünyasındaki manevi önemini belirleyerek, günümüzdeki konumu açısından güncel problemler, görüşler ve tartışmalar ışığında eleştirel farkındalık geliştirmek. Konuların analizleri için metodolojik yaklaşımlar içerisinde sosyal, tarihsel, coğrafî ve politik konseptler oluşturmak.  Kentin mimari geçmişi  ile gelişimini ortaya koyabilmek için yüzey araştırmaları planlamak.

          Türkiye’de Kudüs ve bölge üzerine yapılan çalışmaları tespit ve aktarımına yönelik akademik araştırmalara katkı sağlayacak proje ve diğer etkinlikleri gerçekleştirmek. Yurt içi ve yurt dışında ilgili akademik kurumlarla ortak akademik çalışmalar yapmak ve yürütmek. Kudüs bölgesi ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek sağlamak ve öğretim üyesi değiştirme programları düzenlemek. Kudüs coğrafyası ile fiili irtibatlar sağlayacak akademik içerikli sosyal ve kültürel organizasyonlar tertiplemek. Çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerin yapılması amacıyla faaliyetler yürütmek. Konu ile ilgili yapılan çalışma ve birikimlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bir arşiv merkezi oluşturmak. Üniversite bünyesinde bölge ile ilgili araştırma ve akademik faaliyet göstermek isteyenlere akademik desteklerde bulunmak. Ulusal ve uluslararası alanlarda yapılacak çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek ve bu çalışmaları yürütebilmek amacıyla hizmet satın almak. Merkezin çalışma alanlarına ait çalışma grupları ya da birimler oluşturmak. Akademik alanda Kudüs ve Beytü’l-Makdis’i   faaliyet alanları içerisinde bulundurmaktır.

To define the social, religious, historical, geographical and political situation of Jerusalem and to analyze these definitions. Jerusalem newest and latest research can be obtained on the literature to use . To produce new concepts about Jerusalem and to evaluate them . To be able to develop key approaches on the research topics of geography through the literature on Jerusalem and Beytü’l-Makdis . To be able to develop and define terminology on the geography, population and vision of Jerusalem . Jerusalem and Beytu’l who could be a model for multiculturalism – To be able to carry out the theoretical studies on the concept of Makdis regarding the contemporary and academic facts, its mission in this context and the effects it will have on other geographies . To carry out studies for the determination of historical and current relations between different religions in the City of Jerusalem . In understanding the historical process of domination developed for the administration of Jerusalem, the reveal . To make comparative criticisms of the works of Muslim and orientalist writers on Jerusalem . To gain critical and analytical skills on works related to Jerusalem .  To develop critical awareness about geography in the light of current problems, views and debates in terms of its current position, by determining its spiritual importance in the Islamic world through its main Islamic resources . To create social, historical, geographical and political concepts within the methodological approaches for the analysis of the subjects . The city’s architectural history i the development of the plan to survey revealed .  

      

              Turkey will contribute to academic research in order to identify and transfer the work done on Jerusalem and the region realize projects and other activities . To conduct and carry out joint academic studies with relevant academic institutions at home and abroad . To support graduate and doctoral studies related to the Jerusalem region and to organize faculty exchange programs . To organize social and cultural organizations with academic content that will provide actual contacts with the geography of Jerusalem . To carry out activities to carry out national and international projects related to the fields of study . To create an archive center in order to transfer the studies and accumulations on the subject to the next generations . To provide academic support to those who want to carry out research and academic activities in the region . To provide consultancy and expert services in national and international studies and to purchase services in order to carry out these studies . To create working groups or units belonging to the working areas of the center . To keep Jerusalem and Beytü’l-Makdis in their fields of activity in the academic field .