Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mevzuat

KUDÜS ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Çalışma grupları: Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin altında oluşturulan belli disiplinlerdeki çalışma gruplarını,
 2. b) Danışma Kurulu: Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
 3. c) Merkez: Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Atatürk Üniversitesi,  Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

 1. d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
 2. e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
 3. f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 1. Kudüs’ün sosyal, dini, tarihi, coğrafi ve politik durumunu tanımlamak ve bu tanımlara yönelik analizlerde bulunmak.
 2. Kudüs üzerindeki en son araştırmalar ve elde edilebilecek en yeni literatürü kullanabilmek. 
 3. Kudüs’e ait yeni kavramlar üretmek ve kavramlar üzerine değerlendirmeler yapabilmek.

ç)  Kudüs ve Beytü’l-Makdis üzerine elde edilecek literatür vasıtasıyla coğrafyanın araştırma konuları üzerinde anahtar yaklaşımlar geliştirebilmek.

 1. Kudüs’ün coğrafyası, nüfusu ve vizyonu üzerine terminoloji geliştirip tanımlayabilmek.
 2. Çok kültürlülük için bir model olabilecek Kudüs ve Beytü’l- Makdis konsepti üzerine çağdaş ve akademik olgular ile bu bağlamdaki misyonu ve diğer coğrafyalara yapacağı  etkilere ait teorik çalışmaları yürütebilmek.
 3. Kudüs Şehrindeki farklı dinler arasında olan tarihi ve güncel ilişkilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütmek.
 4. Tarihsel süreçte Kudüs’ün idaresi için geliştirilen hâkimiyet anlayışlarının ortaya koymak.

ğ)  Kudüs üzerine Müslüman ve oryantalist yazarların çalışmalarının karşılaştırmalı tenkitlerini yapmak

 1. Kudüs ile ilgili çalışmalar üzerine eleştirel ve analitik yetenekler kazandırmak.

ı)  Coğrafya ile ilgili, ana İslam kaynaklarının üzerinden İslam dünyasındaki manevi önemini belirleyerek, günümüzdeki konumu açısından güncel problemler, görüşler ve tartışmalar ışığında eleştirel farkındalık geliştirmek.

 1. i) Konuların analizleri için metodolojik yaklaşımlar içerisinde sosyal, tarihsel, coğrafî ve politik konseptler oluşturmak.
 2. j) Kentin mimari geçmişini ve gelişimini ortaya koyabilmek için yüzey araştırmaları planlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Merkezin gerçekleştirilmesinde gerekli olan ihtiyaçların tespitini sağlamak, hizmet binaları, kütüphane, çalışma alanlarının oluşturulması gibi fiziksel gereklilikler ve taşınır-taşınmaz malların teminini sağlamak.
 2. Türkiye’de Kudüs ve bölge üzerine yapılan çalışmaları tespit ve aktarımına yönelik akademik araştırmalara katkı sağlayacak proje ve diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.
 3. Yurt içi ve yurt dışında ilgili akademik kurumlarla ortak akademik çalışmalar yapmak ve yürütmek.

ç)  Kudüs bölgesi ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek sağlamak ve öğretim üyesi değiştirme programları düzenlemek.

 1. Kudüs coğrafyası ile fiili irtibatlar sağlayacak akademik içerikli sosyal ve kültürel organizasyonlar tertiplemek.
 2. Çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerin yapılması amacıyla faaliyetler yürütmek.
 3. Konu ile ilgili yapılan çalışma ve birikimlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bir arşiv merkezi oluşturmak.
 4. Üniversite bünyesinde bölge ile ilgili araştırma ve akademik faaliyet göstermek isteyenlere akademik desteklerde bulunmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası alanlarda yapılacak çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek ve bu çalışmaları yürütebilmek amacıyla hizmet satın almak.

 1. Merkezin çalışma alanlarına ait çalışma grupları ya da birimler oluşturmak.

ı)  Akademik turlar düzenleyerek Kudüs ve Beytü’l-Makdis’i akademik faaliyet alanları içerisinde bulundurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Merkez Müdürü,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –  (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,
 3. c) Yönetim Kurulu kararlarını bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

 1. d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,
 2. e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak,
 3. f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
 4. g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

ğ) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 1. h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

 (2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
 2. b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,
 3. c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en az yedi kişiden oluşur.

  (2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14–Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15–Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16– Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17–Bu yönetmelik hükümleri Atatürk Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – Bu Yönetmeliği Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.