Personel Daire Başkanlığı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı; 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, yasal düzenlemeler çerçevesinde  insan kaynakları ihtiyacını doğru planlamak, çalışanlarımızın; özlük, tahakkuk ve görevlendirme işlemlerini, en hızlı ve en doğru şekilde yerine getirmek, yeni yayımlanan mevzuatları doğru yorumlamak ve uygulamaya geçirmek, gizlilik ilkesini de gözeterek çalışan haklarını korumak ve Üniversitemizin diğer birimleriyle güçlü ilişkiler kurarak birlikte hareket etmeyi sağlamak ve memnuniyeti arttırmak Başkanlığımızın başlıca görevlerindendir.

Ayrıca Personel Daire Başkanlığı; Eğitim programları ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve personelimizin görevlerini yerine getirirken liyakat, kariyer ilkeleri ile yetkinlik bazlı performanslarına da dikkat ederek kurum içerisinde yükselmelerini ve bu sayede görevlerindeki iş tatminlerini, katılımlarını ve kuruma olan bağlılıklarını güçlendirmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Vizyonumuz

Görev tanımı kapsamında verdiği hizmetlerde kaliteyi sürekli iyileştirmeye çalışmak, çalışmalarımızda yeniliklere açık, bütünleştirici bir bakış açısıyla, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir takım ruhunu yansıtmak,

İnsan haklarına önem veren bir anlayışla girişimci, yaşanılan hızlı teknolojik değişimlerle çalışanlarımızın ihtiyaçlarını, eğitimlerini ve gelişimlerinin sağlanmasını hedefleyen; çağdaş, dinamik, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde hizmet sunmaktır.

Üniversitemizin, araştıran, öğrenen, öğrendiğini uygulayan, sorunları çözen, paylaşan, üreten, kendini geliştirmiş, çalışanları mutlu bir Üniversite olmasını sağlamak.

Yaşanılan hızlı değişim sürecinde çalışanlarımızın ihtiyaçları, eğitimleri ve gelişimlerinin sağlanması gibi hususlara önem veren, personel ile ilişkileri geliştirici, bütünleştirici ve işbirliğine dayalı, tıkanıkların aşılmasında personelin katılımına başvuran, modern bir yönetim anlayışına işlerlik kazandırmaktır.