Resim Bölümü

Stratejik Amaçlar-Hedefleri ve Uygulama Stratejileri

Atatürk Üniversitesinin belirli misyondan hareketle amaçladığı vizyona ulaşmalarındaki hedeflerin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Resim Bölümü de bu anlayış doğrultusunda hedeflenmiş olan stratejik planının çizgisinde devam ederek yeni hedefler ile farklı uygulama stratejilerin gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda resim bölümünde gerçekleştirilen eğitim-öğretim programın zayıf yönlerini güçlendirmek, güçlü yönlerini de daha da ileriye taşımak için yeni strateji amaç, hedef ve uygulama amaçlara ulaşma yönünde belirlenmiş olan hedefler aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Amaç (A0)

Kurumsal Katkı

 

Hedef (H0.5)

Üniversite Yönetiminde Dijitalleşmenin Geliştirilmesi

 

Performans Göstergeleri

Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi Başlangıç Değeri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

 

PG0 .1.1

         

 

Aktif mezun sayısı

 

PG0.1.2

         

 

Kültür ve aidiyet aktivitelerine katılım oranı

 

Sorumlu Birim

Rektör

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Tüm Akademik Birimler, Kurumsal İletişim Direktörlüğü

 

Riskler

Üniversite yönetimi tarafından yapılan dijitalleşme program ve haberlerin paydaşlar tarafından kabul görmemesi

 

 Basında yayınlanmış faaliyetlerin üniversite içinden ve dışından olumsuz tepkilerin verilmesi

 

Stratejiler / Projeler

ATAUNİ Sosyal Medya Platformu Projesi

 

Atauni Televizyon, Youtube Kanalı Projesi

 

E-Kitap Projesi

 

Tespitler

İç ve Dış Paydaş ilişkilerin yeterli düzeyde olmaması

 

Akademik Birimler arasında ortak değerlerinin olmaması.

 

Disiplinlerarası ilişkilerin zayıf olması

 

İhtiyaçlar

 Dijitalleşme gelişimine katkı sağlayan değerlerin tespit edilmesi

 

Tespit edilen değerlerin öncelikle üniversitenin iç paydaşlarına bilgilendirilmesi

 

Dijitalleşme platformda ortaya çıkarılan önemli çıktıların akademik birimlere yansıtılması

 

Fiziksel ortamda yayınlanan akademik dergilerin aynı şekilde sanal medya platformlarına da aktarılması

 

          

 

Amaç (AI)

Eğitime Katkı

 

Hedef (HI.1)

Resim Bölümünde yapılan yetenek sınavların başvurusunda bulunan kişilerin   oranın izlenmesi ve resim bölümün teşvik edilmesi

 

Performans Göstergeleri

Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi Başlangıç Değeri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

 

PGI.1.1

         

 

Müfredatı Yenilenmiş Program sayısı

 

PGI.1.2

         

 

Lisans öğrencilerinin ders değerlendirme oranları

 

Sorumlu Birim/ Kişi

Dekanlık, Resim Bölümü Başkanlığı

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Riskler

Bölgedeki iklim  şartların olumsuzlukları

 

Diğer üniversitelerde yapılan yetenek sınav tarihleri ile çakışma sorunları

 

Stratejiler / Projeler

Kış sporları projesi

 

İklim şartlarını Sanatsal Etkinlikler ile İyileştirme  Projesi

 

Resim Bölümünde  Formasyon Projesi

 

Resim Bölümünde Dijital Okul Yazarlık Projesi

 

Öğrenci odaklı oryantasyon programı Projesi

 

Tespitler

Başka Üniversitelerde yapılan yetenek sınavların tarihlerini Tespit edilmesi

 

Yetenek sınavlarını Sosyal Medya Platformlarda gösterilmesi

 

İhtiyaçlar

Resim bölümünü kazanan öğrencilerin oranına göre atölye ortamların oluşturulması

 

          

 

Hedef (HI.2)

Bölümümüzün uygulama atölyeleri için lojistik ve teknik sorunların giderilmesi

 

Performans Göstergeleri

Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi Başlangıç Değeri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

 

PGI.2.1

         

 

Programlardaki akreditasyon oranı

 

PGI.2.2

         

 

Yeni açılan program sayısı

 

PGI.2.3 Kapatılan Program asyısı

         

 

Sorumlu Birim/ Kişi

Rektörlük, Dekanlık, Resim Bölümü Başkanlığı

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

 Rektörlük İdari Mali İşler ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Bap Kordinasyon Birim

 

Riskler

 Proje maliyetinin  bütçelenen maliyetleri aşması

 

Stratejiler/Projeler

BAP Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi(LKAP)

 

Tübitak projeler

 

Tespitler

 

 

Atölyelerde projeksiyon, ışıklı masaların olmaması

 

 İhtiyaçlar

Atölyeler, güncel teknolojide kullanılan teknik makinalar,  vb. araç gereçler ile donatılması

 

 

Resim bölümündeki öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan nitelikli öğretim elemanların teknolojik aletler ile uyumunun artırılması

 

 

 

 

Hedef (HI.3)

Yabancı Dilin Geliştirilmesi

 

Performans Göstergeleri

Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi Başlangıç Değeri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

 

PGI.3.1

         

 

Türkçe Programlardaki Öğrencilerin Yabancı Dil Yetkinlik Seviyeleri

 

PGI.3.2 Öğretim Elemanları Yetkinlik Seviyeleri

         

 

PGI.3.3 İngilizce lisans/ yüksek lisans programı sayıları

        

 

Sorumlu Birim

Yabancı Diller Koordinatörlüğü (kurulacak)

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Rektörlük, tüm akademik birimler, Yabancı Diller Yüksek Okulu

 

Riskler

Yabancı dilde eğitim verme şartlarını sağlayan yeterli sayıda nitelikli öğretim elemanının olmaması

 

Öğrencilerin yabancı dil öğrenmeleri ile ilgili yapılan çalışmalara ilgisiz olması

 

Stratejiler/Projeler

Diploma ve Transkriptlerin Ulusalarası Standartlara Uyumlu Hale Getirilmesi

 

Yabancı dilde eğitim verme şartlarını sağlayan  nitelikli öğretim elemanlarının artırılması

 

Yabancı dilde lisans ve yüksek lisans programları projesi

 

Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü Kurulması Projesi

 

Yabancı Dil Yönetmeliğinin Hazırlanması Projesi

 

Yabancı dilde  Öğretim Elemanlığı Yetkinliğinin Geliştirilmesi

 

Tespitler

Mezunların küreselleşen dünyada rekabet edebilmeleri için Türkçe olan fakültelerde bile yabancı dil öğrenme ihtiyacı

 

Eğitim personelinin uluslararası rekabet edebilmeleri için yabancı dil yetkinliklerinin geliştirilmesi ihtiyacı

 

İhtiyaçlar

Tüm üniversiteye giriş yapan öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin tespit edilme ihtiyacı

 

Üniversite genelinde yabancı dil eğitimi ile ilgili birimlerin(fakültelerin) birleştirilme ihtiyacı

 

          

 

Hedef (HI.4)

Bölümün eğitim çalışmalarını ulusal ve uluslararası standartlara taşımak

 

Performans Göstergeleri

Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi Başlangıç Değeri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

 

PGI.4.1

         

 

Lisans öğrencisi Memnuniyet Oranı

 

PGI.4.2 Lisansüstü öğrencisi Memnuniyet Oranı

         

 

PGI.4.3 Akademik Personel Memnuniyet Oranı

        

 

PGI.4.3 Anket katılım oranı

         

 

PGI.4.4 Hayata geçirilen düzenleyici faaliyet sayısı

        

 

Sorumlu Birim

Rektör, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Tüm Akademik Birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dekanlık, Resim Bölümü Başkanlığı

 

Riskler

Akreditasyon çalışmaları için yeterli bütçenin olmaması

 

Güncel eğitim teknolojilerinin yaygınlaştırılamaması

 

Stratejiler/Projeler

Yeni eğitim teknolojilerinin eğitim programlarına adapte edilmesi

 

Lisans ve lisansüstü öğrenci geribildirim anket çalışmaların yapılması

 

 Resim bölümünün  yeni akreditasyonlarının yaygınlaştırılması

 

Tespitler

Anket çalışmalarında periyodik ölçümlerin yapılamaması

 

Yetenek sınavları giriş sınavında  resim bölümünü tercih eden öğrenci sayısının az olması

 

İhtiyaçlar

Resim bölümüne nitelikli öğrenci sayısını artırmak için hem lisans hem de lisansüstü etkinlikler, bölüm tanıtımların artırılması

 

Yetenekli öğrenciler için burs veya yurtdışında müzelere götürme olanaklarının artırılması

 

          

 

Hedef (HI.5)

Kampüs Hayatının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

 

Performans Göstergeleri

Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi Başlangıç Değeri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

 

PGI.5.1

         

 

Öğrenci Memnuniyet Oranı (Kampüs ile ilgili)

 

PGI.5.2 Akademik Personel Memnuniyet Oranı (Kampüs ile ilgili)

         

 

PGI.5.3 İdair Personel Memnuniyet Oranı (Kampüs ile İlgili)

        

 

Sorumlu Birim

Eğitimden Sorumlu Üst Yönetim (Rektörlük)

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Tüm Akademik Birimler, Yapı İşleri Teknik Daire Bakanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları

 

Riskler

Yapım maliyetinin yetersizliği

 

Stratejiler/Projeler

Öğrenci Merkezi Olma Projesi

 

Akıllı Kampüs Projesi

 

Çağrı Merkezi ve Danışma Birimi Kurulması

 

Erişilebilir Kampüs Projesi

 

Sigarasız Kampüs Projesi

 

Fiziki imkan ve teknik donanımların geliştirilmesi projesi

 

Eğitim mekanların geliştirilmesi projesi

 

Kariyer Merkezi Projesi

 

Sanat, Kültür ve Sportif Etkinliklerin Artırılması Projesi

 

Tespitler

Fiziksel mekanların yetersizliği

 

Öğrencilerin psikolojik destek ihtiyaçlarının karşılanmasındaki yetersizlikler

 

Fiziksel mekanların erişilebilir olmaması

 

Sosyal imkanların yetersizliği

 

İhtiyaçlar

Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve destek ihtiyaçlarının giderilmesi

 

Laboratuar, atölye gibi eğitimdeki uygulama mekanlarının fiziksel ve teknik donanım olarak geliştirilmesi

 

          

 

Amaç (AII)

Araştırmaya Katkı

 

Hedef (HII.1)

Araştırma Faaliyetleri için Kaynak Oluşturmak ve Kaynakların Etkin Kulllanılmasını Sağlamak

 

Performans Göstergeleri

Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi Başlangıç Değeri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

 

PGII.1.1

         

 

Araştırma Merkezi bağlantılı proje sayısı

 

PGII.1.2

         

 

AB proje sayısı

 

PGII1.3 Pos Doc çalışması sayısı

         

 

PGII.1.4 Akredite Araştırma Merkezi Sayısı

        

 

Sorumlu Birim/ Kişi

Araştırmalardan Sorumlu Üst Yönetim (Rektörlük)

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Tüm Akademik Birimler, Proje Ofisi, BAP Koordinasyonu Birimi

 

Riskler

Araştırmada öncelikli alanlara yeterli fonun sağlanamaması ve aktarılamaması

 

Genç araştırmacıların sayısının az olması

 

Stratejiler / Projeler

Araştırma merkezlerinin ve laboratuvarlarının Aktifleştirilmesi Projesi

 

Odak Alanlarda yüksek teknoloji ve ileri araştırmalar projesi

 

AB Projeleri Geliştirme Ofisininin Kurulması

 

Post-Doc Çalışmaların Artırılması Projesi

 

Uluslararası Araştırma Ağlarına Katılım Projesi

 

Sosyal Bilimler Araştırma Seminerlerine Katılım

 

Araştırma merkezleri akreditasyonu projesi

 

Sosyal Bilimlerde Fakülte Dergisinin Hakemli Dergi haline getirilmesi

 

Tespitler

Akademik personele yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım için yeterli destek sağlanamaması

 

Bilimsel araştırmalar için ödenek yardımın  yetersiz olması

 

İhtiyaçlar

Araştırmacı sayısını artırmak için teşvik sisteminin geliştirilmesi

 

Uluslararası bilinirliği artırmak üzere çalışmalara yoğunlaşılması

 

Interdisipliner araştırma fırsatları yaratılması

 

          

 

Amaç (AVI)

Topluma Katkı

 

Hedef (HVI.1)

Şehirdeki paydaşlarla ortak ilişkiler kurulması ve şehirdeki sanat ortamının hareketlenmesine katkı sağlanması

 

Performans Göstergeleri

Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi Başlangıç Değeri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

 

PGVI.1.1

         

 

Ulusal ve uluslararası ArGE projelerine katılım sayısı

 

PGVI.1.2

         

 

Kurulan şirket sayısı

 

PGVI.1.3 Alınan patent sayısı

         

 

 Sorumlu Birim/ Kişi

Araştırmalardan Sorumlu Üst Yönetim (Rektörlük)

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Dekanlık, Resim Bölümü Başkanlığı, Belediye, Valilik

 

Riskler

Finansal destek yetersizliği

 

Sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi için ortak hareketin oluşamaması

 

Stratejiler / Projeler

 ArGe Projeler

 

Sanatsal etkinlikler

 

Müzelerde sanatsal etkinlikler

 

Bianel çalışmaları

 

Tarihi mekanlarda gezi çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

Tespitler

Şehir merkezinde etkinliklerin kısıtlı sayıda yapılması

 

 Yapılan etkinliklerde ortak hareketliliğin yeterli düzeyde olmaması

 

 

 

İhtiyaçlar

 Şehirde sanatsal etkinlikler organize edilerek  kent geneline yayılması, kent sakinlerinin etkinliklere aktif katılımının sağlanması

 

Şehirde ortak bir işbirlik ile sanatsal üretimlerin sürekli hale getirilmesi

 

Kent merkezinde sanatsal mekanların, müzelerin artırılması