Tarih

Tarih Kulübü

Kulübün adı “Tarih Topluluğu” dur.   Atatürk Üniversitesi`nde, Öğrenci Kulüp danışmanları ve Okul Yönetimi denetimine tabi olarak, üniversite genelinde kültürel ve edebi her türlü etkinlik ve organizasyonları alt kol ve birimleri ile birlikte düzenlemek ve faaliyete geçirmek üzere kurulmuştur.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  TARİH KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
   

 • 1. BÖLÜM
 • AÇIKLAMALAR

   
     

MADDE 1: Topluluğun adı

Atatürk Üniversitesi Tarih Kulübü

MADDE 2: Topluluğun amacı

Tarih  Kulübü’nün amacı: Atatürk Üniversitesi`nde öğrenci kulüp danışmanları ve üniversite yönetimi denetimine tabi olarak, üniversite genelinde tarihi, kültürel ve edebi her türlü etkinlik ve organizasyonları alt kol ve birimleri ile birlikte düzenlemek ve faaliyete geçirmek ve hiçbir siyasi örgüte bağlı kalmadan tarih ile ilgili kurumsal yapı oluşturmaktadır. Kulübün logosu aşağıdaki gibidir.

MADDE 3: Kulübün faaliyetleri

 • a) Üniversite konusunda bilinç ve ilgi uyandırmak için konferans, seminer, panel ve benzeri toplantılar, söyleşiler ve geziler düzenlemek.
 • b) Öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi sağlamak amacıyla web sitesi, posta öbeği, bülten, sosyal ağ gibi etkileşim araçları oluşturmak.
 • c) Üniversite öğrencileri arasında tanı ve tanıtma davranışı oluşturmak, var olanları geliştirmek amacıyla uygun tarih ve yerlerde bilgilendirme, öğretme, tanıtma, uygulama toplantıları düzenlemek.
 • d) Kulübe etkin üye katılımını sağlayacak faaliyetler düzenlemek.
 • e) Başka kulüplerle tüzüğün amacına uygun etkinlikler yürütmek.
 • f) Türk tarihinde dönüm noktası olmuş önemli günlerde etkinlik düzenlemek.
 • g) Tarihimizde is bırakmış şahsiyetlerin doğum yıl dönümlerinde kutlama, vefat yıl dönümlerinde anma törenleri düzenlemek.

MADDE 4: Üyelik

 • 1) Atatürk Üniversitesi bünyesinde öğretim gören öğrenciler ve üniversite öğretim elemanları kulüp üyesi olabilir.
 • 2) Üyelik için, kulüp tarafından belirlenen formun doldurulması ve yönetim kuru tarafından onaylanması gerekmektedir.

Üyelik  şartları aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Kulüp uygulama yönergesini kabul etmek.
 • b) Üyelik için gerekli formu doldurarak öğrenci kulübü yönetim kuruluna başvurmak.
 • c) Kulüp amacına uygun davranmak ve kulüp faaliyetlerine katılmak.

Üyeliğin  sona ermesi.

 • a) Kendi iradesi ile kulüp üyeliğinden ayrılmak isteyen üye, üyelikten ayrılabilir.
 • b) Üyelik koşullarını kaybedenler, kulüp amacına uymayanlar ve kulüp faaliyetlerine katılmayanların üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir.
 • c) Kulüp faaliyetleri sırasında siyasi amaçlı faaliyette bulunduğu tespit edilen üyeler üyelikten çıkarılır.
 • d) Kulüp üyeliği öğrenciliğin son bulması ile kendiliğinden sona erer.
 • 2. BÖLÜM
 • KULÜP YÖNETİMİ ve İŞLEYİŞİ

Kulübün Yönetim ve İşleyiş  Organları

 • 1) Kulüp faaliyetleri, kulüpten sorumlu bir akademik danışmanın sorumluluğunda yürütülür.
 • 2) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu, kulüp genel üyeleri arasından seçilir.
 • 3) Kulüp üyeleri arasından 5 ( Beş) asil ve 5 ( Beş ) yedek olmak üzere yönetim kurulu, 2 ( İki ) asil ve 2 (İki) yedek olmak üzere denetleme kurulu seçilir.
 • 4) Her öğretim dönemi başında 1 ( Bir ) yıl süre ile yeni başkan seçilir.
 • 5) Seçimler gizli oy ve açık sayım yönetimi ile yapılır.
 • 6) Kulüp, her öğretim döneminde en az bir defa toplanır.
 • 7) Ortak proje aşamalarının belirlenmesinde toplanır.
 • 8) Genel kurul toplantı tarihi ve gündemi 15 ( On beş ) gün önceden duyurulur.
 • 9) Genel kurul, üye tam sayısının 2\3’ü çoğunluğuyla toplanır.

Genel kurulun görevleri  aşağıda belirtilmiştir.

 • 1) Faaliyet döneminin planlarını yapmak ve çalışma ilkelerini belirlemek.
 • 2) Üyelik kaydı yapmak ve üyeliği sona eren öğrencileri tespit etmek.

MADDE 6: Başkan ve Yönetim Kurulu

 • a) Başkan: Kulübün ilk başkanı kurucu üyeler arasından Genel Kurul üyeleri tarafından seçilir. Takip eden yıllarda başkan, genel kurul üyeleri arasından seçilir. Başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder.
 • b) Yönetim Kurulu: Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. Ayda bir kez toplanır. Yönetim kurulu toplantısında en az 3 ( Üç ) üye olması zorunludur.

Yönetim  kurulu üyeleri

 • 1) Başkan.
 • 2) Başkanın kurulda hazır bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı. (İkinci başkan)
 • 3) Eğitim faaliyetlerini programlayıp katılacak üyeleri belirlemek ve bu konudaki çalışmalarını değerlendirip yönetim kuruluna rapor vermek üzere bir eğitim sorumlusu.
 • 4) Kulüp faaliyetlerine katılacak üyeleri belirlemek, faaliyet programları ayarlamak ve yönetim kuruluna rapor vermek üzere bir faaliyet sorumlusu.
 • 5) Kulüp yazışmalarının yapılması, toplantı tutanaklarının ve üye kayıtlarının tutulması ile faaliyet raporlarının dosyalanması gibi görevler için bir sekreter.
 • 6) Kulübün demirbaş ve diğer malzemelerinin kayıtlarının tutulması ile üyelere verilip geri alınmasından sorumlu olmak üzere bir malzeme sorumlusu.

Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde karar, genel kurulda oylamaya sunulur. Mazereti olmaksızın en çok 3 ( Üç ) defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa ve kendiliğinden sona erme sonucundan boşalan açık üyeliğin yerine sıradaki yedek üye geçer.

MADDE  7: Yönetim Kurulunun Görev ve Faaliyetleri

 • 1) Kulüp çalışmalarının genel kurul kararı ile yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 • 2) Yıllık faaliyet planları yapmak.
 • 3) Üyelerle ilgili kayıtları tutmak ve faaliyetlerini izlemek.
 • 4) Faaliyetler ve eğitim programları ile ilgili kararlar almak ve uygulamaya koymak.
 • 5) Diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ile yazışmalar yapmak, iyi ilişkiler kurmak, eğitim faaliyetleri için görüş alış verişinde bulunmak.
 • 6) Kulüp faaliyetlerine ilişkin bülten veya dergi çıkarmak.
 • 7) Çıkarılan bülten veya dergilerde kulüp faaliyetlerini tanıtmak.
 • 8) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren diğer öğrenci kulüpleri ile işbirliği yapmak.
 • 9) Kulüp üye kayıt defteri, karar defteri, demirbaş defteri ve gerekli diğer defterleri tutmak.

MADDE 8: Denetleme  Kurulu

 • 1) Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen 3 ( Üç ) üyeden oluşur. Üyelerden en az birinin kulüp üyesi üniversite akademik personeli olması gerekir.
 • 2) Denetleme esnasında kulübün esaslarına ters düşen durumun belirlenmesi halinde genel kurulun 2/3 imza çoğunluğu ile kulübü olağan üstü genel kurula çağırabilir.
 • 3) Yönetim kurulunun üyeleri, yapılan faaliyetler, kayıtlar ve diğer tüm bilgiler hakkında denetim kuruluna bilgi vermek zorundadır.

MADDE 9: Akademik  Danışmanlık

 • 1) Kulüp çalışmalarına rehberlik yapmak üzere kulüp üyesi olan bir öğretim üyesi akademik danışman olur.
 • 2) Akademik danışman, Tarih Bölümü Başkanı tarafından teklif edilen 3 ( Üç ) aday arasından genel kurul tarafından oy çokluğu ile seçilir.
 • 3) Akademik danışman, Denetleme Kurulu’na başkanlık eder.

MADDE 10: Kulüp Eğitim  Standartları

          Tarih Kulübü, tarih alanında her türlü yeniliği, gelişmeyi, basın ve yayın organları ile bilimsel çalışmaları takip eder. Elde edilen veriler kulüp üyelerine ve diğer öğrencilere en iyi şekilde aktarılır.

 • 3. BÖLÜM
 • DİĞER HÜKÜMLER
 •  

MADDE 11: Fesih

 • 1) Genel kurulun üye tam sayısının 2/3 oy çoğunluğu ile kulüp feshedilir.
 • 2) Kulüp üye sayısının yönetim ve denetleme organlarını oluşturacak sayının altına düşmesi ile kulüp feshedilir.
 • 4. BÖLÜM
 • YÜRÜRLÜLÜK
 •  

MADDE 12: Kulübün Yürürlüğe Girmesi

          “Atatürk Üniversitesi Tarih Kulübü” tüzüğü uygun bulunduğu takdirde yürürlüğe girer.

AKADEMİK DANIŞMAN

Doç. Dr. İbrahim Etem ÇAKIR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ                                 YÖNETİM KURULU  YEDEK ÜYELERİ

Ömer Faruk POLAT (Başkan)

 

Melek BÜLBÜL

Rümeysa KAYA (Başkan Yardımcısı)

 

Hasibe YER

Yunus ZOR(Sekreter)

 

Arzu KOÇ

Dilara HAKSEVEN ( Eğitim Sorumlusu)

 

Emre AKGÜN

Şeymanur AKGÜL(Faaliyet Sorumlusu)

 

Sedanur DURSUN

Rıdvan KÖK(Malzeme Sorumlusu)

 

Natike Nur BULUT

 

DENETLEME    KURULU ÜYELERİ   

 

DENETLEME    KURULU YEDEK ÜYELERİ

Yunus Emre CÖMERT

 

Merve KALMUK

Zehra TORTUMLUOĞLU

 

Tarih Kulübü Formu

 

Yolcan AYGÜN