Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyon: Nüfusun hızlı bir şekilde arttığı, teknolojik ilerlemenin tahmin edilenin ötesinde gerçekleştiği ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan imkânların ve sorunların da aynı oranda fazlalaştığı bir zaman dilimi yaşanmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenenler ise gelişmekte olan ülkeler ve bunların vatandaşlarıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya dikkate alındığında fırsatların ve risklerin diğer pek çok ülkeye nispetle daha fazla olduğu aşikârdır. Bu durum, mevcut ve muhtemel sorunları en sağlıklı şekilde tespit etmeyi zorunlu kılmaktadır. Araştırma merkezimiz vizyonunu başta ulusal olmak üzere, uluslararası ve bölgesel boyutlarda da Türkiye’ye ilişkin karşılaştırmalı sosyal alan araştırmaları yaparak, toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretmek şeklinde belirlemiştir. Bu vizyonun en temel unsuru kurumsal ve bölgesel işbirliklerini geliştirerek toplumsal sorunlara rasyonel çözümler üretmektir. Bu konu öncelikle insan odaklı olduğundan özellikle kendi öğrencilerimizi ilgili konularda çalışacak yeterliliğe getirmek; başta sosyal bilimler olmak üzere, Üniversitemizde yetişen öğrencilerimizin ileride gerçekleştirecekleri çalışmalar için işbölümü ve işbirliği yapma yeteneklerini geliştirmek ve yürütücekeleri faaliyetlerde özgüven sahibi olmalarına katkı sunmak temeldir.  

Misyon: İlgili yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere, araştırma merkezi aracılığı ile Atatürk Üniversitesi’nin öncelikle paydaş kurumlara sosyal bilimler alanında bilimsel danışmanlık hizmeti vermesi esası benimsemiştir. Erzurum başta olmak üzere bölgemizle ilgili toplumsal alanlarda veri toplamak, arşivlemek ve yayınlamak; bunlarla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Müdürlüğümüz değerlerin teorik temelleri üzerinde yeniden düşünmeyi ve değerler eğitimine yönelik kamu kurumları, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim kurumlarının yetkin uzmanlarıyla işbirliği halinde hareket ederek, var olan bilgi birikimi ve tecrübelerden de yararlanarak yeni model ve çözüm önerileri geliştirmeyi temel bir görev olarak belirlemiştir.