Fizik

FEDEK

Bölümümüz Program Öğretim Amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
PÖA-1: Bir temel bilim olan Fiziği tabiatı ve onun içerisinde olup bitenleri anlamak için etkin biçimde kullanabilmelerini temin ederek öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarının sağlanması.
PÖA-2: Öğrencilere fiziksel bir sistemin matematiksel modelini çıkarabilme ve bu modeli deney ve gözlemlerle test edebilme becerisinin kazandırılması.
PÖA-3: Öğrencilerin belirledikleri hedeflerine ulaşması için gerekli ve yeterli öğrenme ortamını tesis etmek ve disiplinler arası alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân vermek ve güncel elektronik, bilgisayar ve yazılım araçlarını etkin olarak kullanmalarını temin etmek.
PÖA-4: Öğrenmeyi ve öğretmeyi motive eden çeşitli yaklaşımlarla, öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak onların Fizikten zevk alan bireyler olarak yetiştirilmesine çalışılması.
PÖA-5: Günlük yaşantısında fiziği uygulayabilen; analitik düşünme yapısına sahip olan ve öğretilen kuralları takip edebilen; karşılaştığı sorunları belirli bir sistematik içinde uygun yöntemleri seçerek çözümler üretebilen bireylerin olarak yetişmesinin sağlanması.
PÖA-6: Akademik veya diğer alanlardaki kariyeri için, uzmanlık isteyen konularda ve alanlarda temel fizik bilgisi, yöntem ve becerilere sahip; çalıştığı alanlarda karşılaştığı problemlere açık, mantıklı ve rasyonel çözümler üretebilen; hedeflediği kariyer alanında kendisini geliştirme içgüdüsüyle donatmış başarılı bireyler yetiştirilmesi.
PÖA-7: Öğrencilerin mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olması, etik ilkelere ve çevre bilincine bağlı fizikçiler olarak yetiştirilmesi.

Tanımlanan Program çıktıları:

1. Akademik çalışmalarda başarılı ve etkin olabilmeleri için kapsamlı Matematik ve Temel Fizik bilgisi ile donatılmış Fizikçilerin yetiştirilmesi 

2. Başarılı bir kariyer için, öğrencilere problem çözme, yeni çözümler geliştirme, yorumlama, akıl yürütme, ilişkilendirme, laboratuvar ve el aleti kullanma becerisinin kazandırılması. 

3. Etkili iletişim becerisi ile yazılı ve sözlü sunum yapabilen, grup çalışması ve disiplinler arası çalışmalarda uyum içerisinde çalışabilecek sorumluluk duygusu gelişmiş girişimci, yaratıcı, özgüvenli ve alanlarında rekabet edebilecek bireylerin yetiştirilmesi. 

4. Çalışmalarında gerekli olan ekipmanları belirleyerek onları kullanabilecek, ihtiyaçları doğrultusunda onları geliştirebilecek ve bilişim teknolojilerine hâkim bireylerin topluma kazandırılması. 

5. Fizik biliminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda bilinçli, mesleki etik ve sorumluluklarının farkında Fizikçilerin yetiştirilmesi. 

6. Diğer disiplinler ile birlikte düzenlenecek sosyal etkinlikler ve projeler ile sosyal yönü güçlü, inisiyatif kullanabilen, yaratıcı ve kendi kendine öğrenebilen bireylerin yetiştirilmesi. 

7. Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürerek Fizikteki ve kendi ilgi alanlarındaki güncel gelişmeleri takip edebilen bireylerin yetiştirilmesi.

Program Çıktılarının Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Belgesindeki FEDEK çıktıları ile uyumu

1. Kendi programları ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. 

2. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3. Bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi

4. Öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders almış olması. 

5. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 

6. Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi. 

7. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 

8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi. 

9. Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

10. Meslekî etik ve sorumluluk bilinci. 

11. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.