Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Birim Bilgileri

Kazanılan Derece

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans Derecesi

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Daha önce bir yüksek öğrenim programında öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu programlarda almış oldukları turizm dersleri ile ortak zorunlu dersler için, “Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”na göre, muafiyet talebinde bulunabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bütün derslerinden geçer not alarak başarılı olmalıdır.

Program Profili

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü|nün temel amacı; öğrencilere Mutfak Yönetimi, Restoran Yönetimi, Kafe-Bar Yönetimi, Yiyecek-İçecek Yönetimi konularında eğitim vermektir. Uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış; ulusal ve uluslararası Mutfak Kültürü konusunda uzman personel ve yönetici şefler yetiştirmek bölümün bir diğer amacıdır. Program boyunca öncelikle Türk Mutfak Kültürü ve daha sonra Uluslararası Mutfak Kültürü (International Cooking) alanında çalışmalar yaparak, Türk Mutfağının Uluslararası Mutfaklar içerisinde yer alması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilere en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretilmekte, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılmaktadır. Program sonunda öğrenciler, yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilmenin yanında, kendi işletmelerini kurabilmeye yönelik bilgi birikimine de sahip olacaklardır. Başarılı öğrenciler için akademik kariyere yönelik imkânlarda da sunulmaktadır.

Örnekleriyle Mezunların Mesleki Profilleri

Mezunlar otellerde, catering şirketlerinde, restoranlarda mutfak personeli; medya sektöründe yemek stilisti olarak çalışabilir. Ayrıca mezunlar girişimci olup, kendi işletmelerini kurabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.

Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümde verilen her bir ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınavın etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü dört yıl sekiz yarıyıldan oluşan bir programdır. Bu bölüm öğrencisinin mezun olabilmesi için eğitim müfredatında yer alan 240 AKTS kredilik dersi başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı örgün eğitim