Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Komisyonları

Gıda Mühendisliği Bölümü komisyonlar, görev alan öğretim elemanları ve komisyon görevleri

Komisyonlar ve Koordinatörlükler

Komisyonun Görevleri

Eğitim ve Müfredat Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL

Prof. Dr. Ahmet ERDOĞAN

Prof. Dr. Mustafa GÜRSES

Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YÜKSELBu komisyon Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı’nın müfredatını, eğitim amaçlarını ve program çıktılarını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir.

Program Öz değerlendirme Komisyonu

 Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL

Prof. Dr. İhsan Güngör ŞAT

Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR

Doç. Dr. Ahmet AKKÖSE

Doç. Dr. Emel ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Elif Feyza TOPDAŞ
Bu komisyon, fakülte içinde başlatılan birim öz değerlendirme çalışmalarına esas olmak üzere bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen tüm hizmetlerinin tümünü içine alacak şekilde bütünleşik yapıda birim öz değerlendirme raporunun hazırlanmasında, birim öz değerlendirme raporunda gerekli olan kanıtların toplanabilmesine yönelik gerekli yazışmaların yaptırılması için rehberlik yapılmasında ve fakülte iç değerlendirmesinde ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmaların yapılması için Akademik Kurula bilgi sunulması ve rehberlik edilmesi konularında görevlidir.

 Bölüm Kalite Komisyonu

 Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL

Prof. Dr. İhsan Güngör ŞAT

Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR

Doç. Dr. Ahmet AKKÖSE

Doç. Dr. Emel ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Elif Feyza TOPDAŞ

 Öğrenci Doğukan SÖĞÜTLÜ
Komisyon, fakültenin stratejik planı ve bölüm hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile diğer tüm hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi için bölümün iç ve dış kalite güvence sisteminin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması, bu çalışmaların Akademik Kurula sunulması, bölüme kalite değerlendirme ve geliştirilmesi süreci ile ilgili rehberlik yapılması, bölüm akreditasyon çalışmalarının desteklemesi, gerekli hazırlıkların yapılması için rehberlik yapılması, bölüm kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarının yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması ve bölüm kalite kültürünün geliştirilmesi için gerekli eğitimlerin ve faaliyetlerin planlanmasını sağlamaktadır.

 Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Komisyonu

 Prof. Dr. Fatih ÖZ

Arş. Gör. Murat Emre TERZİOĞLU

Arş. Gör. Haktan AKTAŞ

Arş. Gör. Zeynep GÜRBÜZKomisyon Gıda Mühendisliği Bölümü’nün mevcut öğrencileri ve mezunlarının kariyer gelişimlerinin takip edilmesi, bu kapsamda araştırmalar yapılması, elde edilen sonuçların paydaşlarla paylaşması ve öğrencilerin kariyer gelişimlerine öneriler sunulması görevlerini üstlenmiştir.

Bologna Temsilcisi

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YÜKSEL

Bologna temsilcisinin görevi, Bologna süreci ile ilgili öğretim üyeleri tarafından doldurulan web ortamındaki dersler ile ilgili formların doldurulmasını sağlamak, güncellenmesini sağlamak, AKTS kredilerinin kontrolünü yapmaktır.

   Proje Komisyonu

                                         Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR

Prof. Dr. Bülent ÇETİN

Doç. Dr. Emel ÖZ


Bu komisyonun görevi, Gıda Mühendisliği Bölümü’ nün uygulayacağı, ortak olacağı ya da iştirak edeceği Tübitak ve diğer dış kaynaklı projelere ilişkin görüşler sunmak, işbirliğinde bulunulabilecek kurum ve kuruluşları araştırmak, yurtiçi ve yurtdışında projelerin desteklenmesi için verilen hibeleri araştırmak ve bölüm tarafından geliştirilen projelere uygun olanlar hakkında bilgilendirmede bulunmak ve bölüm öğretim elemanlarını proje yazma ve geliştirme hususunda teşvik edici çalışmalarda bulunmak ve eğitimler düzenlemektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Komisyonu (SKH)

 Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR

Prof. Dr. Bülent ÇETİN

Arş. Gör. Yeşim BEDİR

Arş. Gör. Murat Emre TERZİOĞLUBu komisyonun görevi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli politikaların uygulanması ve bu amaca yönelik stratejilerin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

 Yaş Haddini Dolduran Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Değerlendirme Komisyonu

 Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL

Prof. Dr. Mustafa GÜRSES

Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR


Bu komisyonun görevi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nde emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen usul ve esasların üçüncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Atatürk Üniversitesi Senatosu tarafından bu hususlara ilişkin kriterlerin uygulanmasıdır (https://atauni.edu.tr/yuklemeler/f98ffa3106af672c40b2bf6d69490011.pdf).

Doktora Yeterlilik Komisyonu

 Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL

Prof. Dr. M. Murat KARAOĞLU

Prof. Dr. İhsan Güngör ŞAT

Prof. Dr. Fatih ÖZ

Prof. Dr. Bülent ÇETİNDerslerini, seminerini ve diğer öğrenim etkinliklerini tamamlayan doktora öğrencilerinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesi amacıyla yapılacak olan yeterlilik sınavı için gerekli olan sınav jürisini belirlemek bu komisyonun görevidir.

    Staj Komisyonu

 Prof. Dr. M. Murat KARAOĞLU

Prof. Dr. İhsan Güngör ŞAT

Arş. Gör. Haktan AKTAŞ

Bu komisyonun görevleri; Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde dönem içi veya yaz stajı uygulamalarının programlarının planlanması ve yönetilmesi, uygulamaların yönergelere uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, öğrencilerin uygulama yapacağı kurumların belirlenmesi ve/ya belirlenmesinde öğrencilere rehberlik yapılması, uygulamaların başlamasından önce öğrencilerin sigorta başlangıçlarının yapılması için idari birim ile organizasyonun sağlanması, uygulama yapılacak kurumlar ile yazışmaların yapılmasının sağlanması, öğrencilerin uygulamada bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmalarına yönelik olarak sürecinin izlenmesi ve uygulama süreçlerine ilişkin tüm konularda bölüm kuruluna bilgi verilmesini sağlamaktadır.

Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL

Prof. Dr. Mükerrem KAYA

Prof. Dr. Fatih ÖZ

Bu komisyon, bölüm öğretim elemanlarının akademik teşvik başvuru dosyalarını değerlendirmekte, teşvik puanlarına göre sıralama yapmakta, yıllara göre teşvik puanlarını değerlendirmekte ve izlemini sağlamakta, bölüm öğretim üyelerinin akademik performanslarını gösteren ölçütler (yayın, proje, tez, vb.) ile izlemi ve değerlendirilmesini sağlamakta, öğretim üyeleri dönem sonu memnuniyet anketlerinin izlemi ve değerlendirilmesini yapmakta ve akademik teşvik ve performans izlem sonuçlarını bölüm eğitim komisyonuna sunmaktadır.

Yemekhane Denetleme Komisyonu

Doç. Dr. Emel ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Ferid AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi ELİF Feyza TOPDAŞ

Arş. Gör. Hacer MERALAtatürk Üniversitesi Kampüsündeki öğrenci ve personele hizmet veren tüm yemekhanelerde sunulan gıda ürünlerinin sağlığa uygunluk ve hijyen bakımından denetimlerinin sağlanması ve denetimin raporlanması bu komisyonun görevleridir.

   Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet ERDOĞAN

Prof. Dr. Mustafa GÜRSES

Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL

Bu komisyon; Gıda Mühendisliği Bölümü’ne yatay ve dikey geçiş için başvuran öğrencilerin başvurularının incelenmesi, başvuran öğrencilerin daha önce aldıkları derslerin incelenmesi, üniversite mevzuat ve kararlarına göre muafiyetlerin gerçekleştirilerek bölüm kuruluna teklif edilmesi, başka bir üniversiteden bölüme gelen öğrencilerin işlemlerinin yapılması ve uyum süreci için gerekli bilgilendirmelerinin verilmesi ve tüm işlemlerin üniversite yasal süreçlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamaktadır.

Erasmus Koordinatörü

 Doç. Dr. Ahmet AKKÖSE

Erasmus koordinatörünün görevi; Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne katkı vermek ve ilgili yazışmaları yapmaktır.

 Farabi Koordinatörü

 Doç. Dr. Ahmet AKKÖSE

Farabi değişim programı koordinatörünün görevi; Farabi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne kakı vermek ve ilgili yazışmaları yapmaktır.

  Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Ahmet AKKÖSE

Mevlana değişim programı koordinatörünün görevi; Mevlana öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne kakı vermek ve ilgili yazışmaları yapmaktır

 Bilimsel Dergi Takip Komisyonu

 Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL

Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YÜKSEL

Bu komisyonun görevleri; yayın kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, danışma ve yayın kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunarak, derginin bilimsel alt yapısının güçlendirilmesi ve tanınırlığının artırılmasındaki faaliyetleri yürütmek, dergiye gelen çalışmaların, tasnifi, ön incelemesi, alana uygunluğu, şekil şartları, yazım kuralları, hakeme gönderilmesi ve yayımı gibi dergiye kabul sürecinden, derginin yayımlanma sürecine kadar olan tüm işlemleri yürütmek, derginin tarandığı ulusal ve uluslararası endeks sayısının artırılması için gereken girişimlerde/çalışmalarda bulunmak ve tüm süreçleri tamamlanıp yayıma hazır hâle getirilen derginin ilgili sayısını yayımlanması için Müdürlük aracılığı ile Üniversite Yayın Komisyonu’nun onayına sunmaktır.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Takip Komisyonu

 Prof. Dr. Fatih ÖZ

Arş. Gör. Yeşim BEDİR

Arş. Gör. Murat Emre TERZİOĞLU

Arş. Gör. Zeynep GÜRBÜZ

Arş. Gör. Elif EKİZBu komisyonun görevleri; Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapacakları toplumsal duyarlılık projeleri uygulamaları ile ihtiyaçların karşılanması için ilgili resmî, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak ve toplumsal duyarlılık projelerinin artırılmasını sağlayacak gerekli desteğin sağlanmasıdır.

  Öğrenci Kulüpleri Komisyonu

 Prof. Dr. H. Gürbüz KOTANCILAR

Arş. Gör. Dr. Yeşim Bedir

Arş. Gör. Haktan AKTAŞ


Öğrenci Kulüpleri Komisyonu, öğrenci kulüp veya topluluk faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamakla, kulüplerin her türlü başvurularını inceleyerek Rektörlüğe sunmakla ve akademik yıl sonunda kulüpleri değerlendirerek hedef ve amaçları doğrultusunda yeterli etkinliklerde bulunmayan kulüplerin kapatılması için tekliflerini, Üniversitesi Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunmakla görevlidir.

Araştırma Görevlisi Temsilcisi

 Arş. Gör. Murat Emre TERZİOĞLU

Temsilci, Gıda Mühendisliği Bölümü asistanlarının sorunlarını yönetime iletebilmeleri ve yapacakları bölüm işlerinin paylaşımını sağlamaktadır.

Öğrenci Temsilcisi

 Öğrenci Doğukan SÖĞÜTLÜ

Temsilci, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin sorunları ve isteklerinin yönetime iletilmesi ve fakülte öğrenci konseyinde bölüm öğrencilerinin temsilini sağlamaktadır.

Akreditasyon (MÜDEK) Komisyonu

 Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL

Prof. Dr. İhsan Güngör ŞAT

Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR

Doç. Dr. Ahmet AKKÖSE

Doç. Dr. Emel ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Elif Feyza TOPDAŞBu komisyonun görevleri;  Gıda Mühendisliği Bölümü’nün lisans programının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Akademik Kurul gündemindeki ilgili konuları, müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmek, diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirmek, öz değerlendirme raporlarının hazırlamasını koordine etmek, MÜDEK bölüm ziyaretini organize etmek, MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulacak belgelerin ve malzemelerin hazırlamasını koordine etmek, fakültenin MÜDEK faaliyetlerini takip ve koordine etmek, MÜDEK Komisyonunda alınan kararları ilgili Bölüm Başkanlığına ve Dekanlık Makamına bildirmek, MÜDEK Değerlendirme takımlarının raporlarında belirtilen eksiklik zayıflık vb. unsurların düzeltilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak ve kararlar almaktır.

Bölüm Ders ve Sınav Programı Koordinatörü

Arş. Gör. Elif EKİZ

Koordinatörün görevleri, Gıda Mühendisliği Bölümü’nün güz ve bahar dönemleri olmak üzere bir akademik yılda iki defa ders programının hazırlanması ve akademik takvimde belirlenen tarihler için ara sınav (vize), dönem sonu sınavı (final), bütünleme ve yaz okulu sınavlarının programlarının hazırlanmasıdır.