Radyo Üniversite

Aydınlatma Metni

Bu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve diğer tüm ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Kişisel Verilerinizin Korunması politikalarımız hakkında size detaylı bilgi verilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatını haiz Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

İletişim formu üzerinden bizlerle paylaştığınız aşağıda sayılan kişisel verileriniz; Üniversitemiz hakkında fikirlerinizi ve görüşlerinizi öğrenebilmek ve sizlere daha iyi hizmet vermek amaçlarıyla işlenmekte ve kaydedilmektedir.

İnternet Sitemizde yer alan “İletişim Formu” alanında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz (Ad-Soyad, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, mesajınızın türü, iletiniz içinde bizimle paylaştığınız bilgiler) KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak KVKK 5. maddesinde belirtilen; “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak; bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilecektir.Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak taleplerinizin çözümlenmesi ve hukuki işlemlerin yerine getirilebilmesi için hizmet aldığımız “Tedarikçilerimiz” ile paylaşılabilecektir.

Haklarınız

İlgili kişi olarak, veri sorumlusu Üniversitemize Kanun 11. Maddesinde sayılan kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Talepleriniz ile ilgili başvurunuzu, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre yazılı olarak veri@atauni.edu.tr elektronik posta adresi üzerinden e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Atatürk Üniversitesi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu Unvan: Atatürk Üniversitesi
Veri Sorumlusu: kvkk@atauni.edu.tr