İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

11 Aralık 2014  PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 29202

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İNSANİ DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları, bu organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, paydaşlarla işbirliği içerisinde insani değerler ve eğitimi ile ilgili araştırmalar yapmak, konu ile ilgili eğitim programları, uygulama faaliyetleri hazırlamak ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İnsani değerlerin öğretimi ve yeniden inşasına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konuda ilke, strateji, model ve çözüm önerileri geliştirmek.

b) İnsani değerlerin yeniden inşasına yönelik sorunlar için farklı disiplinlerin katılımının sağlandığı alternatif çözüm öneri paketleri hazırlamak ve bilimsel çözümler üretmek.

c)  İnsani değerler ve eğitimi hususunda lisans ve lisansüstü düzeylerde araştırmaya ihtiyaç duyulan konuları belirleyerek bu konulara yönelik çalışma yapanlara destek olmak.

ç) İnsani değerler ve eğitimine yönelik yayınlar hazırlamak, yayın çalışmalarını desteklemek ve yayınların etkisini artıracak bilgi bankaları oluşturmak, envanter dökümü gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak.

d) İnsani değerler ve eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde ortak çalışmalar yapmak.

e) İnsani değerler ve eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, panel, seminer, söyleşi, atölye çalışması, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek.

f) İnsani değerlere yönelik eğitim veren resmi ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim ve öğretim materyalleri hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet en fazla altı ay sürer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

f) Müdürlük birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

g) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün önerilerini değerlendirmek.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkez bütçesini hazırlamak.

d) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemleri ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı üzerine Rektör tarafından Üniversite içinden veya dışından görevlendirilen en az üç kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir:

a) Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme işlemleri Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.

b) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin görevli olduğu birimden olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden seçilir.

c)  Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezce yürütülen eğitim, uygulama ve araştırma gibi faaliyet alanları ile ilgili konuları görüşerek yapılacak iş ve işlemler için tavsiyede bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler ve koordinatörlükler

MADDE 14 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere idari birimler, program koordinatörlükleri veya program danışmanlıkları şeklinde farklı alt birimler oluşturabilir.

(2) Merkez birim ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İta amiri

MADDE 16 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkeze tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

İnsani değerler eğitimi uygulama ve araştırma merkezi olarak yaptıgımız BAB projeleri ve TÜBİTAK projeleri alt sayfalarımızda gösterilmektedir.