Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü Stratejik Plan Amaçları

 • Stratejik Amaç 1: Bölümümüzde nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri vermek suretiyle yetkin, bilgili, gelişime açık,  girişimci ve rekabetçi ziraat mühendisleri yetiştirmek.
  • Hedef 1.1: Tarla Bitkileri Bölümü lisans programının akredite olmasını sağlamak.
  • Hedef 1.2: Öğrencilerimizin uluslararası değişim programlarına katılımlarını teşvik etmek suretiyle söz konusu programlardan yararlanan öğrenci sayısını artırmak.
  • Hedef 1.3: Tarımın dijitalleşmesinde çağı yakalayacak bilim alanımızda pratik eğitimi verebilecek alt yapıyı oluşturmak.
  • Hedef 1.4: Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda yetkin ve donanımlı yabancı uyruklu misafir öğretim üyesinin istihdam edilmesini sağlamak.
 • Stratejik Amaç 2: Ülkemiz ekonomisine ve evrensel bilime katkı sağlayacak araştırma ve girişimcilik faaliyetlerini artırmak.
  • Hedef 2.1: Etki faktörü yüksek uluslararası dergilerde yayın sayısını artırmak.
  • Hedef 2.2: Kurum içi ve/veya kurum dışı fonlarca desteklenen araştırma projesi sayısını artırmak.
  • Hedef 2.3: Bölümümüzde yürütülen araştırmaların ve yapılacak projelerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması, gen kaynaklarının korunması, yeşil enerji, akıllı tarım, beslenme ve sağlık, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik konularına yönelik olmasını sağlamak.
  • Hedef 2.4: AR-GE çalışmalarında ulusal veya uluslararası çok disiplinli iş birliklerini teşvik etmek.
  • Hedef 2.5: AR-GE çalışmalarını bölge ve ülke tarımına katkı sağlayacak ve problemlere çözüm oluşturabilecek şekilde planlamak.
  • Hedef 2.6: AR-GE projelerinde faydalı model, tescil veya patente dönüşebilme hususlarının dikkate alınmasını teşvik etmek.
 • Stratejik Amaç 3: Toplumsal hizmet ilkesi çerçevesinde tarla bitkileri yetiştiriciliği konusunda karşılaşılabilecek sorunlara karşı duyarlı olmak ve çözüm önerilerinde bulunmak.
  • Hedef 3.1: Dış paydaşlarımızdan olan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı çeşitli kurumlar, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası, yetiştiriciler ve ilgili sanayi kuruluşlarının (un, yem ve şeker fabrikaları vb.) temsilcileri ile toplantılar yapmak suretiyle sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasını ve buna yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
  • Hedef 3.2: Tarla günleri düzenlemek suretiyle iç ve dış paydaşların bölümümüzde yürütülen çalışmaları yerinde görmelerini sağlamak, böylece araştırma sonuçlarının hedef kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak.
  • Hedef 3.3: Tarla bitkileri bölümü kapsamına giren konularda hedef kitlelere eğitim ve seminerler vermek suretiyle bilgiyi topluma yaymak.
 • Stratejik Amaç 4. Kurumsallaşmayı güçlendirmek
  • Hedef 4.1: Akademik ve idari personelin memnuniyetine odaklanan destek hizmetleri oluşturmak.
  • Hedef 4.2: Mezunlar ve diğer dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak.
  • Hedef 4.3: Mezun takip sistemi vasıtasıyla mezunlarla olan ilişkileri güçlendirmek.
  • Hedef 4.4: Öğrenci memnuniyetini artırmaya yönelik eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve bireysel gelişim süreçlerini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak.