Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü Eğitim Amaçları

EA1. Kamu kurumlarında çalışabilecek alanında uzman ziraat mühendisleri
yetiştirmek.

EA2. Kendi tarım işletmesini kurabilecek ve özel sektör kuruluşlarında
çalışabilecek nitelikte ziraat mühendisleri yetiştirmek.

EA3. Programımızdan mezun olan ziraat mühendisleri yurt içinde ve yurt
dışında yüksek lisans ve doktora programları ile akademik kariyer yapma imkânına sahiptirler.

Tarla Bitkileri Bölümü Program Çıktıları

PÇ1.  Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü konular ile matematik ve fen bilimlerinde yeterli bilgi birikimi; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazandırmak.

PÇ2.  Alanı ile ilgili problemleri tanımlama, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak.

PÇ3.  Alanı ile ilgili beklenmedik durumlarda doğru kararlar verebilme, iş yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi kazandırmak.

PÇ4. Teknolojik araçları kullanabilme, alanı ile ilgili güncel bilgileri takip edebilme ve bilgi kaynaklarına ulaşabilme, araştırma yapabilme ve araştırma sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşabilme becerisi kazandırmak.

PÇ5.  Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırma yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak.

PÇ6.  Tarla Bitkileri alanında bireysel veya takım halinde çalışabilme, problemleri belirleme ve çözebilme yeteneği kazandırmak.

PÇ7.  Tarla bitkileri alanında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, etkin sunum yapabilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi kazandırmak.

PÇ8.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.

PÇ9.  Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk kazandırmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sağlamak.

PÇ10.  Alanıyla ilgili proje yönetimi, risk ve değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda bilgi edinmelerini sağlamak.

PÇ11.  Biyolojik çeşitlilik, sağlık, doğal kaynaklar ve çevreyi koruma konularında bilinç kazanmak ve bu konularda toplumu bilgilendirme beceresine sahip olmak.