Tarla Bitkileri Bölümü

TARLA BİTKİLERİ LİSANS PROGRAMI YETERLİLİKLERİ

Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, tohumluk üretimi, çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili yeterli bilgi edinme ve bu bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme; ulusal ve uluslararası alanda tarla bitkilerinin stratejik önemini kavrayabilme; alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini değerlendirme becerisi kazanma,

Tarla bitkileri alanında bireysel veya takım halinde çalışabilme, yeni bilgiler edinme, problemleri belirleme ve çözebilme, teknolojiyi kullanabilme becerisi kazanma,

Karar verebilme, teknolojik araçları kullanabilme, araştırma yapabilme ve araştırma sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşabilme, alanı ile ilgili güncel bilgiyi takip etme ve bilgi kaynaklarına ulaşabilme, tarımsal girdileri etkin kullanabilme ve uygun ürün modelini planlayabilme becerisi kazanma,

Etik değerlere uygun hareket edebilme, beklenmedik durumlarda etkin karar verebilme, profesyonel iş yapabilme ve liderlik vasfı taşıyabilme, danışmanlık ve akademik yeteneklerini geliştirme becerisi kazanma,

Biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve çevre konularında farkındalık oluşturma, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi kazanma,

Tohumculuk, gübre ve ilaç bayiliği gibi alanlarda girişimcilik yeteneklerini geliştirilebilme becerisi kazanma,