Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yaz Stajı Kuralları

SHMYO YAZ STAJ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1-Atatürk Üniversitesi Senatosu’nun 05.04.2012 tarihli oturumunda karara bağlanan, Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin 6. madde 2. bendine göre ‘Staj başvurusundan önceki dönem itibarı ile almış oldukları derslerin toplam kredisinin %60’ından başarılı olan öğrenciler staj yapabilirler’
2-Öğrenci yaz stajını belirtilen tarihler arasında ve belirtilen birimlerde yapmak zorundadır.
3-Yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulu süresince staj yapamazlar. Ancak, haftada en fazla 8 saat ders yükü ile yükümlü olan öğrenciler normal eğitim-öğretim dönemi, bütünleme veya yaz okulu süresinde ilgili yönetim kurulunun onay vermesi halinde staj yapabilirler. Yaz okulu hariç ortak zorunlu dersler, ders yükünden sayılmaz.
4-Staj karneleri ve staj evrakları öğrencinin bizzat kendisi yada dilekçe ile veya noterden vekâlet verdiği üçüncü bir şahıs tarafından alınabilir.
5-Staj kabul formu işletme/kurum yetkilisine onaylatılmalıdır.
6-Staj karnesi stajın yapılacağı ilgili kuruma teslim edilir.
7-Staj karneleri öğrencinin bizzat kendisi veya ilgili kurum tarafından elden ya da posta ile staj bitimini takip eden en fazla bir ay içerisinde teslim edilmelidir.
8-Staj karnelerinin doldurulması ve değerlendirilmesi ilgili birim sorumluları (doktor, uzman doktor, öğretim üyeleri ve başhekim, başhekim yardımcıları, başmüdür, müdür ve müdür yardımcıları) tarafından yapılıp imzalanacaktır.
9-Staj süresince izinsiz ve mazeretsiz üç gün üst üste veya staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan öğrencinin stajına son verilir. Bu durumda öğrencinin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.
10-Staja üç günden fazla süre ile devam etmeyen öğrenci durumunu SHMYO Müdürlüğüne bildirmek ve mazeretini belgelemek zorundadır. Geçerli mazereti nedeni ile staja devam edemeyen öğrencilerin devam edemedikleri süre staja eklenir.
11-Staj yapacak öğrenciler staj yerlerine gitmeme veya yarıda bırakma gibi durumlarda sigorta işlemleri nedeni ile doğacak yasal para cezasını ödemek zorundadır.
12-Staj uygulamaları staj karnesinde belirlenen minimal uygulama sayılarına uygun yapılmalıdır.
13-Staj yapan öğrenci staj süresinde sadece staj karnesinde belirtilen uygulamaları yapabilir. Bu uygulamalar dışında ki yetki ve eğitim alanına girmeyen uygulamaları yapamaz.
14-Staj başarı notu 100 üzerinden 60 tır. Başarısız öğrenciler stajı tekrarlamak zorundadır.
15-Staj yapacak öğrenciler staj karnesinin arka yüzünde yer alan SHMYO Yaz Staj Yönergesi’ndeki kurallara uymak zorundadır. Aksine hareket edenlerin yaz stajları geçersiz sayılır ya da haklarında disiplin soruşturması açılır.