Görev ve Sorumluluklar
Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

İlahiyat Fakültesi

Görevi

Ambar Memuru

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak, Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

      Ambara giren her türlü eğitim aracı, madde, eşya, makine, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek; bunların yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarardan korumak,

      Ambar stok bilgilerinin tutulmasını sağlamak,

      Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

      Ambara giren malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

      Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

      Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek, Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak,

      Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarını incelemek,

      Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağının düzenlenmesi işlemlerini yapmak,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan

 

Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Anabilim Dalı Başkanı

Üst Yönetici

Dekan, Bölüm Başkanı

Astları

Tüm Anabilim Dalı Personeli

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

       Anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek ve kurul kararlarını yürütmek,

       Bölüm Başkanlığı ile her türlü koordinasyonu ve etkileşimi sağlamak,

       Anabilim Dalı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere

Anabilim Dalı görüşünü yazılı olarak Bölüm Başkanlığına bildirmek,

       Bölüm Kuruluna katılmak ve Bölüm Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda kendi Ana Bilim

Dalındaki öğretim elemanlarını bilgilendirmek ve gerekiyorsa görevlendirmek,

       Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak,

       Anabilim Dalı ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

       Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

       Ek ders ve  sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak,

       Anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,

       Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

       Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

       Fakülte Akademik Genel Kurul için Anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak,

       Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak,

       Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlamak,

       Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlamak,

       Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak,

       Anabilim Dalındaki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, laboratuvarların ve ders araç gereçlerinin verimli, etkili düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak,

       Araştırma faaliyetlerini takip etmek ve laboratuvar çalışmalarını verimli hale getirmek,

       Ana Bilim dalına ait her eğitim-öğretim yılı başında, bir önceki döneme ait Ana Bilim Dalı akademik faaliyet raporunu hazırlamak ve Bölüm Başkanlığı’na sunmak,

       İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

       Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bölüm başkanına ve Dekana karşı sorumludur.

 

…./…/2021

 

 

Dekan

 

Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Ayniyat Saymanı

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak, Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlemlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıtları tutmak

      Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

      Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak, 

      Ambar işlemlerini kontrol etmek,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan 

 

Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görev

Personel ve Özlük İşleri-Belge Yönetim Bürosu 

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

       ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

       Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak,

       Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin ve özlük dosyalarının arşivlenmesini yapmak,

       Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak

       Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak,             Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek,

       Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek,

       Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

       Yardımcı Doçent, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman atamaları ve görev süresi uzatımı işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

       Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak,

       Akademik ve idari personelin almış oldukları sağlık raporlarının sisteme girilmesinin takibini ve gerekli kesintinin yapılması için mutemetlik bürosuna iletmek,

       Personel Otomasyonda ve HİTAP programında personele ait istenilen bilgileri girmek ve güncel tutmak,          Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek ve sonuçlandırmak,

       Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarını yazmak,             Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak,

       Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlarının atama işlemleri ve görev sürelerinin takibini yapmak,

       Akademik ve İdari personelin göreve başlama ve ilişik kesme işlemlerini yapmak,

       Dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim dalı başkanı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri ve Üniversite Senato temsilciliği ve atamaları ile ilgili işlemleri yürütmek, takip etmek,

       Yardımcı Hizmetler sınıfı personellerinin terfi ve emeklilik işlemlerini yürütmek, 

       Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

       Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

…./…/2021

 

 

Dekan 
Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Bölüm Başkanı

Üst Yönetici

Dekan

Görevin Adı

Tüm Bölüm öğretim elemanları

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      Bölüm Kuruluna ve Bölüm Akademik Kuruluna Başkanlık etmek, Bölümü temsil etmek üzere Fakülte Kurulu toplantılara katılmak,

      Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere Bölüm görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirmek,

      Ana Bilim Dalları, Bölüm, Dekanlık ve Enstitü arasındaki her türlü yazışma, yürütme ve koordinasyonu sağlamak,

      Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,

      Bölüm komisyonlarını oluşturmak ve çalışma raporlarını takip etmek,

      Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

      Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

      Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak  Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

      Danışman seçimi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak,

      Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, laboratuvarların ve ders araç gereçlerinin verimli, etkili düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak,

      Araştırma faaliyetlerini takip etmek ve laboratuvar çalışmalarını verimli hale getirmek,

      Her eğitim-öğretim yılı başında bir önceki döneme ait bölüm akademik faaliyet raporunun hazırlamasını sağlamak,

      İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Dekanına karşı sorumludur.

 

…./…/2021

 

 

Dekan
Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Dekan/Harcama Yetkilisi

Üst Yönetici

Rektör

Astları

Tüm Fakülte Personeli

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

       2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda verilen görevleri yapmak,

       Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

       İdari ve Akademik birimlerdeki süreçlerin, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

       Fakültenin misyon ve vizyonunu belirlemek, Fakültenin tüm çalışanları ile paylaşmak ve gerçekleştirilmesi için tüm çalışanları motive etmek,

       Fakültenin tüm idari ve akademik personeli ile öğrencilerinin her türlü, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlayarak üretici bir suruma gelmeleri için çalışmak, Fakültede takım çalışması ruhunu geliştirmek,

       Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak,

       Fakültede kalite bilincinin oluşturulup yaygınlaştırılmasını sağlamak, ayrıca kalite güvencesini sağlamak için gerekli uygulamaları gerçekleştirmek,

       Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

       Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

       Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin çağdaş bir anlayışla Fakültenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

       Fakültedeki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi, verilerin bilimsel dayanaklara oturtulması ve Yönetime sağlıklı bilgi akışının gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen hallerde komisyonlar oluşturmak,

       Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

       Fakülte Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapmak,

       Gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırmak,

       İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Rektöre karşı birinci dereceden sorumludur.

…./…/2021

 

 

 

Prof.Dr.Ömer ÇOMAKLI

Rektör 
Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Dekan Yardımcısı 

Üst Yönetici

Dekan

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      2547 Sayılı Kanunun 16. maddesinde tanımlanan görevler ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

      Fakültenin, eğitim-öğretim, faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini oluşturulmasını sağlamak, 

      Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.

      Tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak.

      Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek ve fakültenin stratejik planını hazırlamak, 

      Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak,

      Fakültede yapılacak olan özel yetenek sınavlarının kılavuzlarının hazırlanması ve sınavlarının yapılmasını sağlamak, 

      Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak,

      Öğrenci İşleri ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak,

      Bilgi İşlem İşlerini yürütülmesini sağlamak,

      Yapı İşleri ile ilgili işleri yürütülmesini sağlamak,

      Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet etmek, 

      İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.

 

…./…/2021

 

 

Dekan 

 

Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Dekan Yardımcısı 

Üst Yönetici

Dekan

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      2547 Sayılı Kanunun 16. maddesinde tanımlanan görevler ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

      Fakültenin, eğitim-öğretim, faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini oluşturulmasını sağlamak,  

      Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.

      Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek ve fakültenin stratejik planını hazırlamak, 

      Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapmak

      Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak,

      Fakülte bünyesinde bölüm/anabilim dalı bazında ders dağılımlarının dengeli makul bir şekilde yapılmasını sağlamak,

      Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin düzenlenmesi ve koordinesini sağlamak,

      Kütüphane ve Dokümantasyon İşlerini yürütülmesini sağlamak,

      Erasmus-Farabi ve Mevlana Koordinatörlüklerinin yürütülmesini sağlamak,

      Fakültede öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip etmek,

      Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrol etmek,

      Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet etmek, 

      İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.

 

…./…./2021

 

 

Dekan  

 

Üniversite

Atatürk
Üniversitesi

Birim

Su
Ürünleri Fakültesi

Görevi

Fakülte
Kurulu

Üst
Yönetici

Dekan

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

     
Her yarıyıl başında ve sonunda olağan kurul toplantısına katılmak,

     
Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini
ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim
takvimini kararlaştırmak,

     
Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

     
İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Dekan tarafından
verilecek diğer görevleri yapmak,

     
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.

 

…./…/2021

 

 

Dekan 

<!– [if gte vml 1]>

<![endif]–>

 

Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Fakülte Sekreteri/Harcama
Sorumlusu

Üst Yönetici

Dekan

Astları

Tüm Fakülte İdari Personeli

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      
ÜBYS’ den gelen evrakların havalesini yaparak
kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

      
Fakültenin tüm idari, teknik ve yardımcı
hizmetler kadrosunda bulunan personel arasındaki işbölümünü sağlamak, gerekli
denetim ve gözetimi yapmak,

      
Kendisine bağlı birimlerdeki işlerin
planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve denetlenmesini yapmak,

      
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda
görüşülecek konuları önceden incelemek ve Kurul Dosyasını hazırlamak,

      
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna
raportörlük yapmak, kurullarda alınan kararların yazılması, dağıtımı ve
dosyalanmasını sağlamak,

      
Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve
malzeme alımlarında yapılması gereken işlemlerin taşınır kayıt kontrol
yetkilisi tarafından yapılmasını sağlamak,

      
Dekanın imzasına sunulacak yazıları parafe
etmek,

      
Fakülte bütçesini hazırlamak ve bütçe konusu
çerçevesinde yapılması gereken işlemleri takip etmek ve bütçenin
kullanılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almak üzere Dekana yardımcı olmak,

      
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu”nun 41.maddesi gereğince hazırlanan Yıllık Birim Faaliyet
Raporu çalışmalarını takip etmek, gerekli kontrolleri yapmak,

      
Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması,
mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması,
belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini
yürütmek,

      
İdari personelin iznini Fakültenin işlerini
aksatmayacak şekilde düzenlemek.

      
Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali yükümlülükleri
yerine getirmek,

      
Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile
sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli
hazırlıkları yapmak,

      
Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik
tedbirlerini almak, 

      
İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen
görevleri ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

      
Yukarıda yazılı olan bütün bu
görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine

getirirken, Fakülte Dekanına karşı birinci dereceden
sorumludur.

 

…./…./2021

 

 

Dekan 

 

 

Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Fakülte Yönetim Kurulu

Üst Yönetici

Dekan

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

      Dekanın çağrısı üzerine yönetim kurulu toplantısına katılmak,

      İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olarak çalışmak, 

      Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

      Fakültenin eğitim-öğretim plan ve programları ile akademik takviminin uygulanmasını sağlamak,

      Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

      Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

      Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

      İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.

 

…./…/2021

 

 

Dekan

 

 

 

Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Hizmetli

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri, İç Hizmetler şefi

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      Görev yaptığı birimin genel temizliğini yapmak,

      Birimin her türlü yazı ve dosyalarını dağıtmak/toplamak,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görev

İdari İşler Şefliği

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

Tek. Yrd., Hizmetli, Temizlik Personeli

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli ile temizlik elemanlarının (Şirket Personeli) çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve görevlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

      Bina ve bahçelerin yangından korunması için gerekli tedbirleri almak,

      Fakülte binalarının, bölümlerin, laboratuvarların vs. yerlerin temizliğinin yaptırmak ve takip etmek,

      Çalışanların hastalık durumunda vs. izin almaları durumunda işlerin aksamamasını önlemek için gerekli tedbirleri almak,

      Her türlü ağır ve hafif demirbaş eşya vb. malzemelerin ilgili yerlere taşıtılması ve yerleştirilmesini sağlamak,

      Fakültede yapılan bütün toplantı ve sınav salonlarının önceden hazırlanmasını sağlamak ve gerekli malzemeyi hazır bulundurmak,

      Demirbaş ve diğer malzemelerin korunmasını sağlamak için mesai saatleri dışında güvenlik önlemlerini almak ve Fakülte binasına giriş-çıkışlarını denetlemek,

      Bayram ve tatil günlerinde bayrakların asılmasını sağlamak ve günün özelliğine göre gerekli işleri yapmak, 

      Yıllık izin durumunda Fakülte Sekreteriyle durumu görüşmek ve işlerin aksamamasını önlemek için gerekli görevlendirmenin yapılmasını önermek,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…./2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görev

Temizlik Elemanı (Şirket Personeli)

Üst Yönetici

Fakülte Sekreteri, İdari İşler şefi

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      Teknik şartname ve sözleşme kapsamında temizlik ve düzenleme hizmetini sürekli olarak yapmak,

      Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,

      Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,

      Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri silmek,

      Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,

      Hafta sonu köşe veya kenarlarda oluşan örümcek ağlarını almak, pano, kapı ve duvarları silmek, çini, fayans ve mermerleri silerek parlatmak. Camları daima temiz olacak sıklıkta silmek,

      Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, İç Hizmetler Şefi ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Kütüphane Memuru

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak, Kütüphaneyi temiz, düzenli ve bakımlı tutmak,

      Fakülteye gelen devir, hibe ve bağış kitapların tasnifi, ciltlenmesi sisteme giriş ve taşınır kaydını yapmak,

      Yönetim tarafından belirlenen şartlarla kitapların ödünç verme işlemlerini ve iadeleri takip etmek,

      Kütüphaneden yararlanmak için gelen kişilere yardımcı olmak,

      Kitapların bakım ve muhafazasını sağlamak,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…./2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Mutemetlik

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

      Akademik ve idari personelin maaşlarının hazırlamak, ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı doğrultusunda maaş avans ve farklarını yapmak, personelin kıdem ve terfi değişikliklerini maaş sistemine girmek,

      Döner sermayeden yapılan çeşitli gelirleri takip ederek aylık vergi matrahlarına işlemek, Yabancı uyruklu sözleşmeli personelin maaşlarını yapmak, sosyal güvenlik primlerini ve muhtasar hizmet beyannamelerini zamanında sistem üzerinden göndermek, sağlık raporu alanları takip edip zamanında sosyal güvenlik kurumuna bildirimde bulunmak,

      Akademik personelin (aylık ve yaz okulu) ek ders yüklerinin kontrol edilmesi ve ek ders ücreti tahakkukunu yapmak,

      Ek ders ücreti karşılığı çalışan emekli öğretim elamanlarının ders ücreti tahakkukunu yapmak ve SGK primlerini sistem üzerinden yapmak,

      İdari personelin fazla mesai işlemleri ile ilgili puantajı ve ödeme evrakını hazırlamak,

      Fakülte personeline ait her türlü özlük ödemleri yapmak, İdari personelin giyim yardımlarının tahakkuk ettirmek,

      Emekli keseneklerinin Strateji geliştirme daire başkanlığı ile uyumlu bir biçimde internet üzerinden göndermek,

      Kişi borçlarının tahsili ile ilgili işlemler yapmak,

      Kamu personeli Dil Sınavı Sonuç Belgesi sunan personelin belgelerini maaşa işlemek, Çalışanların aile durumlarındaki değişiklikleri takip edip gerekli güncellemeleri yapmak,

      Kurumlar arası naklen tayinlerde personel nakil bildirimini doğru bir şekilde düzenlemek,

      Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

DekanÜniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

İlahiyat Fakültesi

Görevi

Öğrenci İşleri Bürosu

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak, Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip etmek, duyurularını yapmak,

      Yatay geçiş, intibak ve ders muafiyeti işlemlerini yapmak,

      Kayıt dondurma işlemlerini yürütmek,

      Öğrenci disiplin işlemlerini yürütmek,

      %10 giren öğrencilerin işlemlerinin yürütmek,

      Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapmak,

      Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve sonuçlandırmak,

      Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirmek,

      Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapmak,

      Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak,

      Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek,

      Öğrenci mazeret ve izin işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Öğretim Elemanı 

(Öğrt.Gör, Arş.Gör.)

Üst Yönetici

Dekan, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      Yükseköğretim kanunundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

      Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

      Bölüm Başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek, rehberlik ve danışmanlık etmek,

      Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak, Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Bölüm Başkanına karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Öğretim Üyesi

(Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğr.Üyesi)

Üst Yönetici

Dekan, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      Yükseköğretim Kanunu’ndaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, projeleri ve seminerleri yönetmek,

      Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

      Bölüm Başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek, rehberlik ve danışmanlık etmek,

      Lisans ve lisansüstü derslerindeki uygulama ve laboratuvarı yapmak,

      Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanına karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Özel Kalem (Dekan Sekreteri)

Üst Yönetici

Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri

Astları 

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

      Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,

      Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenlemek,

      Dekanlık Makamına ait özel yazışmaları yapmak,

      Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri olmadığı zaman gelen ziyaretçileri not ederek iletmek,

      Dinî ve Millî bayramlarda Dekanın tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak,

      Protokol ve telefon listelerini takip ederek güncel kalmasını sağlamak,

      Fakültenin tüm birimlerinin ve kişilerin faks iletilerinin gönderimi ve gelen iletilerin yerine ulaştırma işlemlerini yapmak,

      Tüm davetiye ve duyuru işlerini yapmak,

      Fakülte kurullarında (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalattırmak,

      Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, Dekanın veya Fakülte Sekreterinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Satınalma Memuru

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak, Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Fakülte Sekreterliğine sunmak ve Fakülte Sekreterliğinin teklifi ile Dekanlık Makamının onayını almak, onay alındıktan sonra satın alma komisyonu başkanına sunmak,

      İhale ve doğrudan temin usulü ile satın alma işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,

      İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapmak,

      Piyasa araştırması yaparak tekliflerin alınması ve ihale onay belgesinin hazırlamak, Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütmek,

      Ödeme emrine bağlanacak taahhüt ve tahakkuk evraklarının tam ve eksiksiz olmasını sağlamak,

      Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapmak,

      Satın alınan hizmet, mal ve malzemenin evsaflarına uygun olup olmadığını belirlemek için muayene kabul komisyonuna sunarak tutanak altına alıp teslim tesellüm belgesi ile teslim etmek,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…./2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Tahakkuk Memuru

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

      Yurtiçi, yurtdışı geçici-sürekli görev yollukları işlemlerini yapmak,

      Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibini yapmak,

      Bütçe işlemleri(yatırım, cari ve performans bütçeleri) yurt içi-yurt dışı, geçici ve sürekli görev yollukları ile ilgili ödeme emri belgelerinin hazırlamak, Fakültenin bütçesini hazırlamak,

      Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakların hazırlamak, takibini yapmak ve ödeme emri belgesini hazırlamak,

      Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak,

      Harcama ve tahakkukla ilgili dosyaları tutmak, yedeklemek, usulüne uygun olarak arşivlemek, Ödeme emrine bağlanacak taahhüt ve tahakkuk evraklarının tam ve eksiksiz olmasını sağlamak,

      Yeteri kadar ödenek olup olmadığını kontrol etmek. Gerekli tedbirleri almak,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan


Üniversite

Atatürk Üniversitesi

Birim

Su Ürünleri Fakültesi

Görevi

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Üst Yönetici

Dekan, Fakülte Sekreteri

Astları

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      ÜBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışma ve belgeleri takip etmek ve sonuçlandırmak, Taşınır Mal Yönetmeliği Kapsamında görevli olduğu Fakülte birimlerinde taşınırların; önceki yıldan devredenlerle birlikte yıl içinde alınanlarının, elden çıkartılanlarının, giriş çıkış kayıtlarını tutmak, birimin ihtiyaç planlanması ve ürünlerin stok durumunun tespitini yapmak,

      Taşınırlarla ilgili hesap cetvellerini hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,

      Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak  için ambar memuruna teslim etmek,

      Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek, Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

      Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak,

      Taşınır sisteminde kayıtlı bulunan demirbaş malzemelerin barkotlama işlemini yapmak,

      Kişisel odalar, laboratuvar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taşınırlar için Dayanıklı Taşınır listelerini oluşturmak, ilgili kişilere zimmetlemek,

      Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

      Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,

      Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

…./…/2021

 

 

Dekan  

 

 

http://birimler.atauni.edu.tr/su-urunleri-fakultesi/wp-content/uploads/sites/72/2020/07/PEA.png

 

 

1. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım ve test gibi birimlerinde görevler üstlenmesi ve liderlik yapabilmesi,
2. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma ve araştırma yapabilme yeterliliğine sahip olması,
3. Bireysel veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunabilmesi.