Su Ürünleri Fakültesi

TYYÇ PÇ Eşleştirilmesi

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİPROGRAM YETERLİLİKLERİ
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
– Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.-Mühendisliğin temelini oluşturan matematik, istatistik, fen bilimleri ve alandaki mühendislik derslerinden kazandığı teorik ve uygulama bilgi ve becerilerini Su Ürünleri Mühendisliği alanındaki mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
-Su Ürünleri Mühendisliği Programı alanındaki problemleri mühendis yaklaşımı ile analiz edip tanımlayabilme, formüle ederek çözüme yönelik modelleme yöntemlerini seçme becerisi
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
– Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
– Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
-Su Ürünleri Mühendisliği alanındaki karmaşık sistemleri, süreçleri, ürünler ve cihazları mevcut olanaklar ile belirli standartlara uygun biçimde tasarlayıp üretebilecek şekilde modern analiz ve tasarım yöntemlerini kullanabilme becerisi
-Mesleki ve akademik etik değerler hakkında bilgi sahibi olup bu değerler bilincinde hareket edebilme ve mühendislik standartları hakkında bilgi sahibi olup kullanabilme becerisi
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkin
– Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
– Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
– Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
-Disipline özgü ve disiplinler arası alanlarda bireysel çalışma ve takım çalışmalarında etkin olabilme, proje süreçlerinde sorumluluk alabilme becerisi
-Su Ürünleri Mühendisliği alanında proje yönetimi, risk yönetimi, sürekli iyileştirmenin kontrolü, iş hayatındaki normlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi, girişimcilik ekosistemi ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve aktif rol alabilme becerisi
-Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre, ekonomi, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi toplumsal konulardaki etkisi hakkında bilgi sahibi olabilme, bu alanlardaki mühendislik uygulamalarının hukuksal süreçleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi
Öğrenme Yetkinliği
– Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
– Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
– Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olabilme, güncel ve doğru bilgiye ulaşabilme, bilim teknoloji ve sanat alanlarındaki gelişmeleri takip edebilme ve kendini bu alanlarda geliştirebilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
– Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
– Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
– Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
– Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
– Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
-Su Ürünleri Mühendisliği alanında tasarım üretim ve sonuç raporları hazırlayabilme, etkin iletişim kurabilme, sunum tekniklerini etkin kullanarak kendini ifade edebilme becerisi
-Mühendislik bilgilerinin yanında entelektüel bilgi sahibi, toplum içinde aktif rol alabilme, sanatsal ve kültürel yönlerini sürekli geliştirebilme ve topluma faydalı olabilme bilincine sahip olabilme becerisi
Alana Özgü Yetkinlik
– Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
– Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
-Su Ürünleri Mühendisliği alanındaki problemlerin çözümünde modern araç gereçleri, tasarım ve analiz yöntemlerini, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi
-Su Ürünleri Mühendisliği alanındaki problemlerin incelenmesi için ölçme deney sistemleri tasarlayabilme, deneyleri yürütebilme, veri toplayabilme ve sonuçları analiz edebilme becerisi

http://birimler.atauni.edu.tr/su-urunleri-fakultesi/wp-content/uploads/sites/72/2020/07/PEA.png

 

 

1. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım ve test gibi birimlerinde görevler üstlenmesi ve liderlik yapabilmesi,
2. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma ve araştırma yapabilme yeterliliğine sahip olması,
3. Bireysel veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunabilmesi.