Turizm Rehberliği

Hakkında

YÖNETİM

Bölüm Başkanı    Doç.Dr. Ahmet ÇAVUŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı   Dr.Öğr.Üyesi Ali İSKENDER

ÖZ GÖREV (MİSYON)

“Hayatın Hizmetinde”

Turizm Rehberliği Bölümü, ülkemizin sahip olduğu tarihi ve doğal varlıkları, kültürel değerlerimizi yerli ve yabancı ziyaretçilere gönüllü birer kültür ve tanıtım elçileri olarak en iyi şekilde aktarabilecek turist rehberlerini yetiştirmektir.

ÖZ ÜLKÜ (VİZYON)

“Hep İleriye”

Kendisini sürekli geliştirdiği gibi bölgesindeki dönüşümlerde de ‘adı gibi öncü’ ve yeni nesil bir dünya üniversitesi olan Atatürk Üniversitesinin Turizm fakültesi olarak Turist rehberliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ve araştırma faaliyetleri ile lider bir eğitim kurumu olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

§   Bilimsellik: Aldığı karar ve uygulamalarda bilimsel kriter ve doğruları temel alır.

§   Yenilikçilik ve Girişimcilik: Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirir.

§   Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Kararlar katılımlı şekilde alınır, bilgiler şeffaf şekilde paylaşılır.

§   Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir.

§   Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır.

§   Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık: Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel değerlere de sahip çıkılır.

§   Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır.

§    Açıklık (Şeffaflık) : Neyin neden yapıldığını ve/veya yapılmadığını ilgi gruplarına açıklamak.

§   Birlik : Misyonumuz çerçevesinde kenetlenmek ve birlikte hareket etmek.

§   Hoşgörü : Birbirimizin görüşlerine, değerlerine, yaşam tarzlarına ve kişiliklerine hoşgörü göstermek.

§   Adil Olma : Hak edene hakkını verme esasına göre ve hukuk kuralları çerçevesinde uygulamalarda bulunmak.

FARKLILAŞMA STRATEJİSİ

KONUM TERCİHİ

Atatürk Üniversitesi; konum tercihi olarak yeni nesil üniversite vizyonu çerçevesinde eğitim, araştırma ve topluma katkı işlevlerini bütünleştirmeyi öngörmektedir.

 

Bu bütünleşmeyle Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu üç misyon alanında çarpan etkisi oluşturmayı ve üniversitenin etkisini böylece genişletmeyi hedeflemektedir. Bahsedilen bütünleşmeyi gerçekleştirmek için Atatürk Üniversitesi 7 katmanlı bir yönetsel yaklaşım ile çok boyutlu bir proje yaklaşımını geliştirmiştir.

Turizm Rehberliği bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri 2019 yılı itibariyle aktifleşmiştir. Eğitim-öğretim için toplamda 30 öğrenci alınmıştır. 2020 yılı itibariyle de yine 30 öğrenci fakültemizi tercih etmiştir. 2021 yılı itibariyle üçüncü senemizde de tam kapasite ile (30) öğrenciler tarafından fakültemiz tercih edilmiştir.

Fakültemizde yürütülen araştırma faaliyetleri ile diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet) arasında çok yönlü bir etkileşim bulunmaktadır. Bir taraftan araştırma faaliyetleri kapsamında ulusal veya uluslararası toplantılara öğretim üyelerinin katılımları verilen desteklerle teşvik edilirken, diğer taraftan Uygulama ve Araştırma Merkezleri aracılığıyla topluma hizmet sunulmaktadır. Kurumun ana stratejilerinden biri araştırma faaliyetlerinin yanında topluma azami oranda hizmetin sağlanmasıdır.

 

 

 

BAŞARI  BÖLGESİ TERCİHİ

Atatürk Üniversitesi başarı bölgesi tercihinde, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden dört tanesini önceliklendirmiştir. Bunlar sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, karasal yaşam ve amaçlar için ortaklıklardır. Turizm Rehberliği Bölümü diğer odaklanma alanları ve stratejilerini de bu üç alanı destekleyecek şekilde hizalayacaktır.                         

Turizm Rehberliği bölümünün öncelikli alanlarda üç ana teması bulunmaktadır. Bunlar girişimcilik ve öncülük, Uluslararasılaşma ve geniş ölçekte etki üretmedir. Bölümümüz hem yüksek öğretim alanında yenilikler uygulamayı hem de girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İleri teknoloji girişimciliğinden, sosyal girişimlere kadar çeşitli fırsatlar yaratarak, bulunduğu bölgeye ve ülkeye hizmet etmeyi öngörmektedir. Ayrıca uluslararası öğrenci, öğretim üyesi ve faaliyetlerle uluslararasılaşmasını geliştirecektir. Üniversitemizin üçüncü teması geniş ölçek de yapılan faaliyetlerin dijital teknolojilerin de yardımıyla etkisinin ve ölçeğinin sürekli artırılmasıdır.

Turizm Rehberliği bölümü güçlü akademik kadrosuyla, sahip olduğu ileri düzey teknolojik olanakları, donanımlı araştırma-uygulama alanları ve gelişmiş fiziksel altyapısıyla bölgesel ölçekte yetkin, ulusal ölçekte ise önemli bir konuma sahiptir.

 

 

DEĞER SUNUMU TERCİHİ

Turizm Rehberliği bölümü, konum ve başarı bölgesi tercihine bağlı olarak hizmet sunumuna değer katmak için sosyal imkânları, öğrenciye yönelik destekleri, eğitim-öğretim programları ve yöntemleri, araştırma-geliştirme projeleri ile toplumsal katkı açısından kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Üniversitemizin değer sunumuyla ilgili tercihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Faktörler

Tercihler

Yok Et

Azalt

Artır

Yenilik Yap

Sosyal İmkânlar

 

•Sosyal İmkânlar

 

 

     ✓                    

Destekler (Burslar vb.)

 

•Başarı Teşvikleri

 

 

Eğitim Yöntemleri

•Açık öğretim

•Uzaktan Eğitim

 

 

    ✓                      

     ✓                     

 

 

•Ön Lisans Öğrenci Sayısı

 

 

Eğitim Programları

•Lisans Öğrenci Sayısı

•Lisansüstü Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

•Uluslararası Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

İşbirlikleri

 

•Dış Paydaşlarla İşbirlikleri

•Ulusal / Uluslararası

Üniversitelerle İş birlikleri

Projeler

 

•Araştırma Projeleri

 

 

 

Görsel Kimlik ve Markalaşma

 

•Tanıtım ve Bilinilirlik

•Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma

 

 

           

           

 

•Yayınlar

 

 

 

 

 

Araştırma / Yayın

•Disiplinler Arası Araştırmalar

•Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 

Patent / İnovasyon

•Patentler

 

 

 

 

Toplumsal Katkı

•Toplumsal Duyarlılık Projeleri

•Eğitim Hizmetleri

•Sağlık Hizmetleri

•Sosyal ve Kültürel Hiz- metler

 

 

 

 

 

TEMEL YETKİNLİK TERCİHİ

Turizm Rehberliği bölümü, dört temel yetkinliği vizyonuna ve hedeflerine ulaşmak için kullanmak istemektedir.

·         Girişimcilik ve Öncülük

·         Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Yaklaşımı

·         Performans Yönetimi ve Kalite Güvence

·         İletişim Yönetimi

Turizm Rehberliği bölümü misyon alanlarında dönüşüme öncülük eden girişimlerde bulunma iradesine ve imkanlarına sahiptir.  Bunun yanında yönetim alanında ortak akla dayanan, paydaşlarının katılımını esas alan şeffaf bir yaklaşımı uygulamaktadır. Atatürk Üniversitesi son dönemde etkililiğini arttırmak amacıyla performans yönetim ve kalite sistemleri geliştirmiştir. Bu performans ve kalite yaklaşımının da zamanla kültürün bir parçası olması hedeflenmiştir. Dördüncü temel yetkinlik alanı ise etkin iç ve dış iletişimin sağlanmasıdır.  İletişim yetkinliği işbirliklerinin geliştirilmesi açısından da faydalar sağlayan bir özellik olarak hayata geçmektedir