Turizm Rehberliği

Staj Uygulama Esasları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ve öğretim programında zorunlu staj bulunan Turizm Fakültesi diploma programlarının staj uygulamaları ile ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları; Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinin staj uygulamaları bulunan lisans düzeyindeki diploma programlarının staj uygulamaları ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen; a) Anadal lisans programı: Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programını, b) Birim: Fakülte veya yüksekokulu, c) Fakülte staj komisyonu: Dekan/Dekan yardımcısı başkanlığında ilgili bölüm/program başkanları tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesinden oluşan komisyonu, ç) Bölüm staj komisyonu: Bölümde/programda öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere bölüm/program başkanlığı tarafından görevlendirilen en az üç öğretim elemanından oluşan komisyonu, d) İlgili kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu, e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Yönetim Kurulunu, f) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü, g) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu, ğ) Staj: Fakülte/Yüksekokul/bölüm/program öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacıyla yapılan zorunlu uygulama çalışmalarını, h) Staj yöneticisi: Öğrencinin staj yaptığı yerde öğrenciye doğrudan doğruya iş ya da görev veren ve onu denetleyen kişiyi, ı) Üniversite: Atatürk Üniversitesini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Staj komisyonları MADDE 5 – (1) Öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek üzere ilgili birimlerde fakülte/yüksekokul ve/veya bölüm/program staj komisyonu oluşturulur. a) Fakülte/yüksekokul staj komisyonu; dekan veya dekan yardımcısı başkanlığında ilgili bölüm/program başkanları tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesinden oluşur. Komisyon, öğrenci staj kılavuzlarının düzenlenmesini, öğrenci staj işlerinin koordinasyonunu ve staj çalışmalarının bölümler/programlar tarafından yürütülmesini sağlar. b) Bölüm/program staj komisyonu; Her bölümde/programda öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere bölüm/program staj komisyonu kurulur. Bu komisyon, bölüm/program başkanlığı tarafından görevlendirilen en az üç öğretim elemanından oluşur. Bölümün/programın fakülte/yüksekokul staj komisyonu üyesi aynı zamanda bu komisyona başkanlık yapar. Bu komisyonun görevleri; staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak, kamu ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak, staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak, stajlar ile ilgili programları ve esasları belirlemek, stajların takibini gerçekleştirmek, gelen staj dosyaları ve değerlendirme formlarını inceleyip değerlendirmek ve stajını başarı ile tamamlamış öğrencilerin isimlerini Dekanlık/Müdürlüğe bildirmektir. Stajın amacı ve kapsamı MADDE 6 – (1) Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacıyla yapmak zorunda oldukları uygulama çalışmalarıdır. Her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacı ile birimler tarafından uygun görülen işyerlerinde bu uygulama esasları hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır. Staj zamanı, süresi ve devam zorunluluğu MADDE 7 – (1) Staj yapılabilecek dönemler, eğitim-öğretim ve sınav dönemleri dışındadır. Müfredat programındaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış öğrenciler, bölüm/program staj komisyonunun onayı ile eğitim-öğretim ve sınav dönemleri içerisinde de staj yapabilirler. (2) Yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulu süresince staj yapamazlar. (3) Staj süresi Turizm Fakültesi için 90 gün ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu için 120 gündür. Bir döneme ait staj süresi 15 iş gününden az olamaz. (4) Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilebilir. Telafi edilen günler her bir staj döneminin %20’sinden fazla olamaz. Staj süresini herhangi bir nedenle tamamlayamamış olanlar, mezun olabilmek için bu uygulama esasları uyarınca yapılması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadırlar. (5) Stajını mazereti dolayısıyla tamamlayamayacağını mazeretinin başlangıcından itibaren 5 işgünü içinde birimine bildirmeyen öğrenciler için oluşturdukları kamu zararı nedeni ile disiplin soruşturması açılır. (6) Eksik kalan stajların tamamlanması veya kabul edilmeyen stajların tekrar edilmesi gibi zorunlu haller dışında bir işyerinde 15 iş gününden daha az süreyle staj yapılamaz. (7) Öğrenciler resmi ve genel tatil günleri dahil olmak üzere haftanın bütün günlerinde staj yapabilir. (8) Staj dönemleri “yaz stajı” ve “kış stajı” olarak ikiye ayrılmaktadır. Staj yeri ve başvuru MADDE 8 – (1) Öğrencilerin nerede staj yapacağına; imkânlar ölçüsünde öğrenci talepleri de dikkate alınarak, ilgili bölüm/program staj komisyonu tarafından karar verilir. Fakülte/yüksekokul tarafından sağlanan staj yerlerinin sayısının yeterli olmaması halinde öğrenciler, işyeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermeleri ve işyeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edildiklerini belgelemeleri halinde, ilgili bölüm/program staj komisyonu’nun önerisi ve/veya fakülte/yüksekokul staj komisyonu’nun onayı ile yurtiçi veya yurtdışında kendi bulacakları özel veya resmi işyerlerinde staj yapabilirler. (2) Öğrenciler, kendileri ya da ilgili birim yardımı ile buldukları staj yerlerini, staja başlama tarihinden en az 30 gün önce, danışmanlarının incelemesi sonrası uygun olduğunu belirten görüşüyle bölüm staj komisyonuna bildirirler. Bölüm staj komisyonları uygun gördükleri öğrencileri fakülte staj komisyonuna bildirirler. Öğrenciler, staj başlangıcının en geç 20 gün öncesine kadar, danışmanlarının gözetiminde hazırlayıp staj yapacakları işletmeye onaylattırdıkları staja kabul belgesini de içeren bir staj dosyasını dekanlığa/müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerleri belirlerken aşağıda bölüm bazlı belirlenen kategoride yerleri veya bölüm staj komisyonlarının uygun göreceği diğer yerleri seçmeleri gerekmektedir. a) Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin staj yapabilecekleri yerler: 2005/8948 Karar Sayılı Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 19. maddesinde asgari nitelikleri belirtilen üç-dört-beş yıldızlı oteller, tatil köyleri 2005/8948 Karar Sayılı Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği 26. maddesinde asgari nitelikleri belirtilen yeme-içme ve eğlence tesisleri, Bölüm staj komisyonunca uygun görülen yurtdışındaki turizm tesisleri, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi uygulama alanları, Kurvaziyer hizmeti sunan işletmeler. b) Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin staj yapabilecekleri yerler: Turizm işletmesi belgesine sahip tesislerin mutfak ve yiyecek- içecek bölümleri, Endüstriyel mutfaklar, Mavi bayraklı marina- yat işletmelerinin mutfak bölümleri, Yolcu gemilerinin (Cruise) mutfak ve yiyecek-içecek bölümleri, Ulusal ve uluslararası havayolu işletmelerinin mutfak, servis ve ikram hizmetleri bölümleri, Catering işletmeleri, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi uygulama alanları. c) Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin staj yapabilecekleri yerler: Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri için staj süresi 90 gündür. Öğrenciler bu 90 günün en az 15 gününü Turizm Fakültesi Uygulama Alanlarında ve en az 30 gününü A Grubu Seyahat Acentesinde yapmak zorundadır. • A Grubu Seyahat Acenteleri, (Tur Rehberi olarak veya operasyon bölümünde) • Turizm İşletme Belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı Oteller • İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Tourism Information büroları, • Milli Parklar, • Ören yerleri ve Antik Kentler, • Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi uygulama alanları • Aşağıdaki Müzeler (Turizm Rehberliği Bölümü Staj Komisyonun Uygun Göreceği Diğer Müzeler) - İstanbul’daki tüm müzeler (Devlet, Vakıf, Askeri, Üniversite ve Özel) - Adana Arkeoloji Müzesi - Amasya Arkeoloji Müzesi - Ankara Etnografya Müzesi - Ankara Anıtkabir - Ankara Gordion Müzesi ve Tümülüs Ören yeri - Ankara Cumhuriyet Müzesi - Antalya Müzesi - Antalya Side Müzesi - Antalya Alanya Arkeoloji Müzesi - Aydın Arkeoloji Müzesi - Aydın Milet Müzesi - Bartın Amasra Müzesi - Bayburt Baksı Müzesi - Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi - Çanakkale Troia Müzesi - Çorum Alacahöyük Müzesi - Çorum Boğazköy Müzesi - Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi - Erzurum Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi - Erzurum Yakutiye Medresesi - Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi - Gaziantep Zeugma Müzesi - Gaziantep Arkeoloji Müzesi - Hatay Arkeoloji Müzesi - İzmir Efes Müzesi - İzmir Bergama Müzesi - İzmir Tarih Saat Müzesi - İzmir Arkeoloji Müzesi - Kastamonu Müzesi - Kayseri Güpgüpoğlu Konağı Etnografya Müzesi - Konya Mevlana Müzesi - Konya Karatay Müzesi - Konya Arkeoloji Müzesi - Mardin Arkeoloji Müzesi - Mersin Arkeoloji Müzesi - Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesi - Trabzon Samil Ekinci Müzesi - Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı) - Samsun Gazi Müzesi - Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi - Van Akdamar Anıt Müzesi - Zonguldak Maden Müzesi (3) Staja başlamak için Ek-1 de yer alan fotoğraflı ve Fakülte/Yüksekokul tarafından onaylı 3 nüsha Staj Formu ile bu forma ekli nüfus cüzdan fotokopisinin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ilgili birim tarafından gönderilmesi gerekir. (4) Stajı eksik olan veya işyerinde başarılı olamayan öğrenci, stajını aynı iş yerinde veya ilgili bölüm/program staj komisyonunun uygun görmesi ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bildirilmesi halinde başka bir işyerinde tamamlayabilir. (5) Öğrenciler, yurtdışı kabul belgesini ilgili birim staj komisyonuna teslim ederler. Bu talepler ilgili birim staj komisyonunca değerlendirilir ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Türkiye dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience) IAESTE ya da ERASMUS Staj Hareketliliği Programı kanalı ile gerçekleştirebilirler. (6) Öğrenciler zorunlu stajlarının en az 15 gününü Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi uygulama alanlarında yapmakla mükelleftirler. Sigorta işlemleri MADDE 9 – (1) 5510 Sayılı Genel Sağlık Sigortasının 5. maddesi ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda 17/4/2008 tarih ve 5754/3 sayılı maddesi ile yapılan değişiklik gereğince, yükseköğrenimleri sırasında yurt içinde zorunlu işyeri eğitimine tabi tutulan öğrencilerin, “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” primlerinin işyeri eğitimi süresince öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenmesi zorunludur. Yasanın emredici hükmüne rağmen ilgili birime bilgi vermeden “sigortasız” olarak staja başlayanlar ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir yükümlülükten üniversite sorumlu tutulamaz. Stajlarını yurt dışında yapan öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanamaz; ancak gerekli koşulları sağladığı takdirde yurtdışındaki stajları geçerli sayılabilir. (2) Öğrenci bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine giriş işlemlerinde Staj Formu üzerinde bulunan staja başlama ve bitiş tarihleri esas alınacağından, verilen yanlış ve eksik bilgilerden ilgili birimler sorumlu olacaktır. Staj süresince yapılacak işler MADDE 10 – (1) Staj süresince staj defterinin aşağıda belirtilecek olan kurallara uygun bir şekilde doldurulması gerekir. a) Staja başlayan her öğrenci, staj değerlendirme formunu staj yaptığı birimin yetkilisine teslim etmekle yükümlüdür. b) Staj defterinin ilk sayfası, yapılacak olan çalışmanın haftalara göre dağılımını göstermektedir. Bu sayfa ilgili birim sorumlusu ile işletmenin staj işlerinden sorumlu yöneticisi tarafından onaylanmalıdır. c) Çalışma programını izleyen sayfalarda yer alan ve haftanın günleri boyunca yapılan çalışmaların dökümünü gösteren formlar bulunmaktadır. Bu formlar her gün doldurulur ve hafta sonunda çalışmaları kontrol eden işyeri sorumlusu tarafından onaylanır. ç) Staj defterinin sonunda, öğrencinin, staj programında belirtilen staj konularını sürelerine göre, günlük/haftalık çalışmalarını ayrıntılı olarak rapor edeceği sayfalar bulunmaktadır. Bu sayfalar öğrenci tarafından gerektiği şekilde doldurulup, işyeri sorumlusuna onaylatılır. d) Staj defterinin bütün sayfaları onaylı olmalıdır. Üzerinde, imza, kaşe, mühür veya tarihler bulunmayan, silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj raporları/defterleri kabul edilmez. e) Öğrenciler, staj yaptıkları kuruma ait üretim ve hizmetler ile ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez ve staj süresince sendikal v.b. etkinliklere katılamazlar. f) Bir işyerinde staj yapan öğrenciye doğrudan doğruya iş ya da görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin staj yöneticisidir. Staj yöneticisi, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hariç olmak üzere, staj yapan öğrenci ile aynı veya yakın ve/veya ilgili staj komisyonu tarafından kabul edilebilecek bir branştan lisans mezunu olmak zorundadır. Staj yöneticisi, staj raporlarını denetler, onaylar, öğrenciye verir ve staj sicil fişini doldurarak gizli zarf içerisinde fakülte/yüksekokula gönderir. Her öğrenci stajını bu uygulama esasları ve işyerindeki staj yöneticisi tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına uygun yapmak zorundadır. (2) Öğrenciler staj süresince, staj yaptığı işyerlerinin çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak ve işyerinde kullandıkları her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin staj yaptıkları işletmelerde işledikleri disiplin suçları ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. (3) Öğrenciler, haklı ve geçerli bir mazereti belgelendirmeleri durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile stajlarını erteleyebilirler. Staj ertelemenin doğuracağı sonuçlarda sorumluluk öğrenciye aittir. (4) Staj süresince öğrenci ile işletme/kurum arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak staj koşulları, izin, tarafların görev ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme imzalanabilir. İşletme/kurum ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, Üniversite taraf olarak gösterilemez. (5) Öğrencilerin staj çalışmaları, gerektiğinde, bölüm/program staj komisyonunun üyeleri ve/veya ilgili bölüm/program başkanlarının görevlendireceği öğretim elemanları tarafından iletişim araçları aracılığı ile veya işyerinde incelenerek denetlenebilir. Denetleme raporları ilgili bölüm/program staj komisyonu tarafından değerlendirilir. (6) Öğrencinin staja başlayıp staj yerine gitmemesi ve/veya birden fazla staj yapması durumlarının Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmemesinden ilgili birimler sorumludur. Staj sonunda yapılacak işler ve değerlendirme MADDE 11- (1) Staj yapan her öğrenci staj çalışmaları süresince staj yöneticisinin yönetim, gözetim ve denetiminde yaptığı işleri gerekli her türlü şekil, kroki, hesap, fotoğraf ve diğer belgeler ile birlikte bölüm/program staj komisyonu tarafından belirtilen şekilde belgeleyerek bir staj raporu halinde düzenlemek ve staj yöneticisine onaylatarak, en geç stajın bitimini izleyen öğretim yılının başlamasını takip eden ilk 20 iş günü içerisinde fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine imza karşılığı teslim etmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra sunulan staj raporları kabul edilmez. (2) Fakülte tarafından düzenlenmiş matbu staj başvuru formunda işletme kaşe ve imzası yer almalıdır. (3) Staj yapılacak tesisin “Turizm İşletme Belgesi” görsel olarak staj defterinin son sayfasına eklenmiş olmalıdır. (4) Her yıl güz yarıyılı başında belirlenen bir tarihte staj yapmış öğrenciler komisyonca değerlendirmeye tabi tutulurlar. Staj komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede uygun görülmeyen stajlar yapılmamış kabul edilir. Staj transferi ve muafiyet talebi MADDE 13- (1) Belgelendirilen yükseköğrenim stajları, fakülte/yüksekokul ve/veya bölüm/program staj komisyonu kararına göre kabul edilebilir. (2) Çift anadal yapan öğrencilerin anadal programındaki stajları, ilgili birim staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Yapacağı stajın her iki dalda da geçerli sayılması talebinde bulunacak olan çift anadal öğrencilerinin, staja başlamadan önce staj yerinin uygunluğu konusunda her iki bölümün staj komisyonlarının olurunu almaları gerekmektedir. Kendi anadalındaki stajın bir kısmı veya tamamı ikinci anadalda da kabul edilme koşulları, her iki bölüm staj komisyonunun ortak değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır ve fakülte/yüksekokul ve/veya bölüm/program staj komisyonuna bilgi verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 14- (1) Bu Uygulama Esasları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi itibariyle ilk kez staj yapacak öğrencileri kapsar. Yürürlük MADDE 15- (1) Bu Uygulama Esasları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yaz döneminden itibaren yürürlüğe girer. ..................................................... FAKÜLTESİ ZORUNLU STAJ FORMU FOTOĞRAF İLGİLİ MAKAMA Aşağıda kimlik bilgileri yazılı öğrencimizin ……. iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Öğrencimizin kurumunuzda/işletmenizde yapacağı ……. iş günü staj talebinin değerlendirilerek uygun bulunup bulunmadığının bildirilmesini arz/rica eder, göstereceğiniz ilgiye teşekkür ederim. Fakülte Yetkilisi ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ (Tüm alanları eksiksiz doldurunuz) Adı ve Soyadı Telefon No Öğrenci No Öğretim Yılı Bölümü/Programı E-posta Adresi STAJ YAPILACAK YERİN Adı / Unvanı Telefon No Faks No E-posta Adresi İŞVERENİN /YETKİLİNİN Adı ve Soyadı Görev ve Unvanı E-posta Adresi Tarih STAJIN Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Gün) ÖĞRENCİNİN NÜFUS KAYIT ve SİGORTA BİLGİLERİ (Staj başvurusu kabul edildiği takdirde öğrenci tarafından tüm alanlar eksiksiz doldurulacaktır) Soyadı Nüfusa Kay. Olduğu İl Adı İlçe Baba Adı Mahalle-Köy Ana Adı Cilt No Doğum Yeri Aile Sıra No Doğum Tarihi Sıra No T.C. Kimlik No Verildiği Nüfus Dairesi N.Cüzdan Seri No Veriliş Nedeni SSK No Veriliş Tarihi DANIŞMAN ONAYI BÖLÜM STAJ KOMİSYON FAKÜLTE STAJ KOMİSYONU S.K.S. DAİRE BAŞKANI ONAYI BAŞKANI ONAYI BAŞKANI ONAYI Sosyal Güvenlik Kurumu’na staja başlama giriş işlemi yapılmıştır. KAŞE-İMZA-TARİH KAŞE-İMZA-TARİH KAŞE-İMZA-TARİH KAŞE-İMZA-TARİH Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu beyan ediyor ve yanlış beyan ya da staj yerine gitmeme veya yarıda bırakma gibi durumlarda sigorta işlemleri nedeni ile doğacak yasal para cezasını ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.