Pasinler Meslek Yüksekokulu

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyon

Güvenli bir öğrenme ortamında,  bütünleşik akademik ve mesleki teknik becerileri kazandırmak, sürekli değişen  küresel bir toplumda uluslararası standartlarda eğitim, çeşitli kariyer  fırsatları ve bireysel başarılara ulaşmak için her öğrenciye imkân vermek. 

Misyon

İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, doğaya, ülke ve dünya sorunlarına  duyarlı, Atatürk ilkelerine bağlı, kamu yararını gözeten, hedefleri olan,  mesleğinde uzman, inisiyatif sahibi, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla  iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, bilimsel anlayışlı, araştırmacı ve  sorgulayıcı, özgür ve eleştirel düşünen ve düşüncelerini uygar bir şekilde  ifade edebilen, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak  nitelikli insan  gücü yetiştirmek. 

Hedef

Mesleki Teknik Eğitimde toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve  beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak,  mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme  niteliklerini kazandırmak, uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda  bulunmak, mesleki ve teknik yükseköğretim başta olmak üzere ulusal politikaları  ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almaktır. Meslek alanında  endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip üstün nitelikli eleman ihtiyacını  karşılayan, mesleki eğitim ve uygulama alanlarında bilimsel araştırmalar yapan  ve ülkemizdeki mesleki eğitimin sorunlarının çözümüne katkıda bulunan bir kurum  olmaktır.