Uluslararası İlişkiler Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Uluslararası İlişkiler Bölümü, Atatürk Üniversitesi’nin benimsediği “örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak” misyonunu üstlenmiştir. Bununla beraber bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek adına;  Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu bölgeleri içerisinde yer alan ülkelere yönelik akademik araştırmaları desteklemek ve ilgili anabilim dallarında özgün, yenilikçi çalışmalar üretmek, bölümümüzün temel misyonları arasındadır.

Vizyon

Bölümümüzün temel vizyonu; günümüzün çağdaş bilgi ve becerileriyle donatılmış, Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyebilen Türk ve yabancı öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamak ve bu alandaki akademik araştırmalara katkı sunmaktır.

Temel Değerler

 • Evrensel bilim ilkelerine uymak
 • Etik ve ahlak değerlerini öncelemek
 • Kurumsal kültürü geliştirmek
 • Hesap verebilirlik
 • Sürdürülebilir eğitim-öğretim yapısı oluşturmak
 • Sürekli daha iyiyi hedeflemek
 • Paydaşlarla işbirliği

Hedefler

 • Atatürk Üniversitesinin stratejik hedeflerine katkı yapmak
 • Nitelikli büyüme
 • Toplumsal katkı düzeyini artırmak
 • Nitelikli insan gücü yetiştirmek
 • Bilimsel gelişme
 • Ulusal ve uluslararası üniversitelerin özdeş bölümleriyle işbirliği
 • Paydaşlarla her konuda iletişimi geliştirmek
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci hareketliliğini artırmak
 • Öğrencilerimizin kariyer planlamalarına aktif katkı sağlamak
 • Tercih edilme düzeyini artırmak
 • Öğrenci memnuniyet düzeyini artırmak

Stratejik Amaçlar

 • Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerindeki üniversitelerle ortaklıklar geliştirerek fakülte ve üniversitenin uluslararasılaşma stratejisine katkı sağlamak
 • Bölüm öğretim üyelerinin yurt dışındaki çeşitli üniversitelerde araştırma amaçlı ziyaretlerde bulunması
 • Değişim programları vasıtasıyla yurt dışından gelen öğrencilere çağdaş bir eğitim sunulması
 • Atatürk Üniversitesi bünyesindeki çeşitli bölgesel araştırma merkezleriyle yakın coğrafyayı dikkate alan ortak çalışma projeleri oluşturmak