Uluslararası İlişkiler Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyon

Yeni YÖK vizyonuyla uyumlu olarak “Hedef Odaklı Uluslararasılaşma” gündeme gelmiş ve bu kapsamda ilk kez “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi” hazırlanmıştır. Bu strateji belgesiyle küresel gelişmeleri takip edebilen ve kuracağı ağlarla her boyuttaki değişime ayak uydurabilen akademik bir kadro ve uluslararası nitelikte öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programıyla üniversitelerin, yurtdışındaki üniversitelerle proje odaklı iş birlikleri desteklenmeye başlanmıştır.

Bu gelişmeleri yakından takip eden ve Türkiye’nin 2023 Hedeflerine katkı sağlamayı hedefleyen Atatürk Üniversitesi ise “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamında Yeni YÖK vizyonuna uygun stratejiler geliştirerek yükseköğretimde dönüşüme destek vermeyi amaçlamaktadır. Atatürk Üniversitesi yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve toplumsal katkı odağında çok kültürlü uluslararası bir çekim merkezi olmayı hedeflemektedir. YÖK tarafından açıklanan uluslararasılaşmada öncelikli yirmi pilot üniversite arasında Atatürk Üniversitesi de yer almaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu stratejiler doğrultusunda günümüzün çağdaş bilgi ve becerileriyle donatılmış, Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyebilen Türk ve yabancı öğrencilerin yetiştirilmesini ve bu alanda alan yazınına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bölüm, özellikle Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerindeki üniversitelerle ortak projeler hazırlayarak fakülte ve üniversitenin uluslararasılaşma stratejisine katkı sağlayabilecek potansiyele ve iradeye sahiptir. Bölüm öğretim üyelerinin ABD, İngiltere, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan ve Polonya gibi çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde araştırma amaçlı ziyaretlerde bulunması ve bu üniversitelerin ilgili bölüm öğretim üyeleriyle geliştirmiş oldukları ağlar, uluslararasılaşmaya verilen/verilecek katkının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Öğrenci kabulüne yeniden başlandığı için Merkezî Asya Üniversiteler Birliği (MAÜB) ve Orhun Değişim programları üzerinden uluslararası öğrenci alımına da devam edilebilecektir.

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 1416 sayılı “Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” kapsamında MEB ve YÖK arasında işbirliği yapılmıştır. Atatürk Üniversitesi adına da “İran ve Ermenistan Çalışmaları” adı altında iki alanda on bursiyer yurtdışında lisansüstü öğrenimlerine devam etmektedirler. Bu bursiyerler öğrenimlerini tamamladıklarında Atatürk Üniversitesi’ne dönebilme imkânına sahiptirler. Örneğin, Yüksek Lisanslarını ve doktoralarını tamamlayan dört resmî bursiyer Türkiye’ye dönüş kararı alarak bölümde görevlerine başlamışlardır.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi gibi birimler bulunmaktadır. Bölüm mevcut akademik kadro yapısıyla bu birimlerle yakın coğrafyayı dikkate alan ortak çalışma projeleri oluşturabilme imkânına ve yeterliliğine sahiptir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak içinde bulunduğumuz coğrafi bölgeyi dikkate alıp özellikle Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu bölgelerine dönük araştırmalara odaklanılmaktadır. Bu bağlamda, bölüm Atatürk Üniversitesi’nin “adı gibi öncü” bir üniversite olma vizyonu doğrultusunda; yakın coğrafyadaki gelişmeleri konu edinen akademik toplantılara ve çalışmalara öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca küresel gelişmeler paralelinde, uluslararası ilişkilerde yükselen güç olarak adından söz ettiren Çin ve halihazırda başat güç konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri üzerine uzmanlaşmış akademisyenlere sahip olması Bölümün güçlü yönlerinden biridir. Siyasi Tarih, Uluslararası Siyaset ve Devletler Hukuku anabilim dallarında çalışmalarını sürdüren akademisyenler, bu alanlardaki temel yeterliliği sağlayacak donanımları geniş bir perspektifle öğrencilere müfredat üzerinden sunmaya devam etmektedirler.

Sonuç olarak; bölümün bu konudaki stratejisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, “yetkinlik düzeyi Yükseköğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirme” hedefini benimsemektir.

Misyon

Uluslararası İlişkiler Bölümü, Atatürk Üniversitesi’nin benimsediği “örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak” misyonunu üstlenmiştir. Bu kapsamda bölümün misyonu ayrıntılı olarak aşağıdaki gibidir:

“İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilgili anabilim dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye yaratabilecek ölçüde girişimci, söz konusu bilim dallarında çağdaş bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini pratiğe dönüştürebilen, geleceğin dünyasının başarı koşullarını kavramış olan ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirebilmek; ilgili anabilim dallarında yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları literatüre kazandırmak; bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek için Doğu, Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi üniversiteleriyle işbirliğini, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu bölgeleri içerisinde yer alan ülkeler ile araştırma ortaklıklarıyla hedeflerini bilime dayalı araştırma ve çabalarla sağlanan potansiyel doğrultusunda yürütmektir.”

Stratejik amaç ve hedefler ise Atatürk Üniversitesinin misyon ve stratejik alanlarla şematize ettiği biçimde, “Yeni Nesil Üniversite”, “Harmanlanmış Öğrenme” “Topluma Katkısı Olan Araştırma” ve “Sosyal Dönüşüm Sağlayacak Girişimcilik” alanlarında eğitime katkı, eğitim ve araştırmaya katkı, araştırma-topluma katkı ve kurumsal katkıyı, yine üniversitenin yaşam boyu öğrenme, bilimsellik yenilikçilik ve girişimcilik, ulusal ve evrensel değerlere bağlılık, katılımcılık ve paylaşımcılık, toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık, emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme olarak benimsenmiştir.