Bilgi ve Belge Yönetimi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Bilgi merkezleri olarak adlandırılan kütüphaneler, arşiv kurumları ve dokümantasyon ve enformasyon merkezlerini yönetebilecek, bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanabilecek ve kullanıcıları bilgiye yönlendirebilecek, ulusal ve uluslararası sahada alanımıza katkı sunacak bilgi ve belge yöneticileri yetiştirmek.

Vizyon

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, basılı ve elektronik enformasyon kaynaklarının belirlenmesi, sağlanması, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren bilgi, belge ve enformasyon yönetimi işlevlerini yürütebilecek ülkemizin alanımızdaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

Temel Değerler

  • Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim

  • Etkili ve erişilebilir iletişim ağı kurma

  • Mesleki  bilgiyi toplumun bütün katmanları için yararlı kılma

  • Tüm paydaşlara eşit ve adil yaklaşım

  • İç ve dış paydaşlarla mesleki işbirliği

  • Kalite bilincine sahip olma

  • Yenilikçi duyarlılığa sahip olma