Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bölüm Başkanın Mesajı

Bizler, yüzyıllar boyunca yeryüzünde büyük devletler kurmuş bir ulusun çağdaş temsilcileriyiz. Türk ulusu, tarihi zorunluklar nedeniyle, çok uzun bir süre soydaşlarından uzaklarda yeni coğrafyaları kendine vatan edinmiş, farklı uluslarla yüzleşerek dilini, edebiyatını, sanatını ve kültürünü zenginleştirerek uygarlığı temsil etmiş uluslardandır. Uzak Asya’dan hareketle başlayan yüzlerce yıllık ayrılık serüveninden sonra, yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünyanın yeni bir yapılanmaya doğru gittiği bir dönemde, kökeni bir, ulusu bir, dili ve kültürü bir soydaşlarımızla yeniden bir yakınlaşma fırsatı yeniden oluşmuştur.

Bölümümüz, “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” başlığıyla, ayrı topraklarda, ama aynı kökten gelen soydaşlarımızın dilini, edebiyatını gelecek kuşaklara aktararak Türk soylu kuşakları yeniden aynı kültür potasında birleştirerek dünyaya tanıtma görev ve sorumluluğunu yüklenmiştir. Aynı kültürel kaynaktan beslenen Türk soylu çağdaş kuşakların yeniden birbirleriyle ilişki kurmasını, tarihin derinliklerinde oluşmuş birikimlerini kültürel değişim programları çerçevesinde paylaştırarak geliştirmeyi, kültürel kalkınma destekleriyle Türk ulusunun yeniden dünya uygarlıkları arasında yer almasını hedef olarak belirlemiştir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında uzmanlaşmış genç kadroların da bu ideallerle mesleki gelişimlerini sağlamaları beklenmektedir. Her türlü kültürel donanıma sahip bireylerin, meslek yaşamına kazandırılmış ileri görüşlü, açık fikirli, ulusal kimliğine kavuşmuş, uluslararası ilişkilerde öz güvenini kazanmış bir dinamizme ulaşmaları beklenmektedir. Ümidimiz, bölümümüzde yetiştirilmiş genç kuşakları, bilgili, bilinçli, çağının gerektirdiği özelliklerle donanmış uygar insan kimliği kazanmış genç bir kuşak olarak görmektir.

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR