Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

FEDEK

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü FEDEK Komisyonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü FEDEK akreditasyon çalışmaları Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR, Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL, Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY ve Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI öncülüğünde Bölüm öğretim üyeleri/elemanları tarafından yapılmaktadır.

Fedek Çıktıları:

FÇ1. Kendi programları ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.

FÇ2. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

FÇ3. Bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi

FÇ4. Öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders almış olması.

FÇ5. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

FÇ6. Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi.

FÇ7. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

FÇ8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.

FÇ9. Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

FÇ10. Meslekî etik ve sorumluluk bilinci.

FÇ11. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

FÇ: Fedek Çıktısı

Program Çıktıları (Fedek Tanımı): Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri, deneyim ve davranışları tanımlayan ifadelerdir.

PÇ1. Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları alanında temel bilgileri kazanma, Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları alanında kavram ve teorileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme becerisi.
Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden, kısa sınav, arasınav, dönem sonu sınavı , ödev ve sözlü sunumlar yoluyla değerlendirilir.

PÇ2. Türk dili, lehçeleri ve edebiyatlarının başlangıçtan günümüze kadarki tarihi gelişim ve değişimine vakıf olma, Genel yönleri ile Türk dünyasını tarih, sosyoloji ve kültürel bağlamda araştırabilme becerisi.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programı’nda en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir.

PÇ3. Türk lehçeleri ve şiveleri ile yazılmış metinleri dilsel öğeler bakımından inceleyebilme, Türkçenin bütün lehçe ve şivelerinin gramer yapılarını anlayabilme becerisi.
Bu çıktının gerçekleştirilebilmesi için, ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır.

PÇ4. Dil ve edebiyatla ilgili bir problemi tanımlayıp çözebilme, Türk dünyası edebiyatları üzerine yorumlar yapabilme, Türk dünyası edebiyatları metinlerini okuyup, tartışabilme becerisi.
Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla değerlendirilir.

PÇ5. Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yapabilme becerisi.
Bu çıktının gerçekleştirilebilmesi için, uygun derslerde (Edebiyat Sosyolojisi, Türk Dünyası Tarihi) disiplinler arası çalışmalar yapabilecekleri dersler mevcuttur.

PÇ6. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası bilgi politikalarının geliştirilmesinde aktif rol üstlenme becerisi.
Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden, ödev ve sözlü sunumlar yoluyla değerlendirilir.

PÇ7. Sahaya ilişkin sorunları görme, eleştirel bakış açısıyla değerlendirme ve çözüm üretme becerisi.
Bu çıktının gerçekleştirilebilmesi için, ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır.

PÇ8. Modern edebi metin tahlil yöntemleri ile metin incelemesi yapabilme, Türk dünyası edebiyatları metinlerini modern yöntemlerle eleştirebilme becerisi.
Bu çıktının gerçekleştirilebilmesi için, ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır.

PÇ9. Toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlere duyarlı olmayı sağlayarak sorunları doğru analiz edebilme ve bu doğrultuda mesleki perspektif geliştirme becerisi.
Bu çıktının gerçekleştirilebilmesi için, öğrencinin katıldığı Türk Dünyası Kulübü, Kısa-Zamanlı çalışmalar gibi süreçler takip edilir.

PÇ10. İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olma ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütme.
Sosyal içerikli seçmeli dersler, bölüm dışı seçmeli derslerden yararlanarak, bunların ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle değerlendirilir.

PÇ11. İletişim ve bilgi teknolojilerine yönelik ürün, sistem ve modellerini tanıyarak, doğru ve yerinde kullanma becerisi.
Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden, kısa sınav, arasınav, dönem sonu sınavı , ödev ve sözlü sunumlar yoluyla değerlendirilir.

PÇ12. Edebi araştırmaya yönelik kaynak toplayıp, elde ettiği kaynakları sınıflandırabilme, Eski kaynakları ve metinleri okuyup ve değerlendirebilme becerisi.
Bu çıktının gerçekleştirilebilmesi için, ölçme ve değerlendirme süreci, kısa sınavlar, ödev, ara sınav, final sınavı, takım/grup çalışması ile gerçekleştirilir.

NOT: Her bir program çıktısının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için öğrencilerimize her ders için her dönem, üniversitemiz tarafından zorunlu olarak “Ders Değerlendirme Anketi” uygulanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları alanında temel bilgi ve becerileri kazanma. – Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları alanında kavram ve teorileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme. – Türk dili, lehçeleri ve edebiyatlarının başlangıçtan günümüze kadarki tarihi gelişim ve değişimine vakıf olma. – Genel yönleri ile Türk dünyasını tarih, sosyoloji ve kültürel bağlamda araştırabilme. – Türk lehçeleri ve şiveleri ile yazılmış metinleri dilsel öğeler bakımından inceleyebilme.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

Türkçenin bütün lehçe ve şivelerinin gramer yapılarını anlayabilme. Dil ve edebiyatla ilgili bir problemi tanımlayıp çözebilme. Türk dünyası edebiyatları üzerine yorumlar yapabilme. Türk dünyası edebiyatları metinlerini okuyup, tartışabilme. Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yapabilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkin

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası bilgi politikalarının geliştirilmesinde aktif rol üstlenme. Sahaya ilişkin sorunları görme, eleştirel bakış açısıyla değerlendirme ve çözüm üretme.

Öğrenme Yetkinliği

Modern edebi metin tahlil yöntemleri ile metin incelemesi yapabilme. Türk dünyası edebiyatları metinlerini modern yöntemlerle eleştirebilme. Türk dünyası edebiyatları tarihi üzerinde yorumlar ve analizler yapabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlere duyarlı olmayı sağlayarak sorunları doğru analiz edebilme ve bu doğrultuda mesleki perspektif geliştirme. İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olma ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütme. İletişim ve bilgi teknolojilerine yönelik ürün, sistem ve modellerini tanıyarak, doğru ve yerinde kullanma.

Alana Özgü Yetkinlik

Edebi araştırmaya yönelik kaynak toplayıp, elde ettiği kaynakları sınıflandırabilme. Eski kaynakları ve metinleri okuyup ve değerlendirebilme.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

– Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. -Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları alanında temel bilgi ve becerileri kazanma. – Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları alanında kavram ve teorileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme. – Türk dili, lehçeleri ve edebiyatlarının başlangıçtan günümüze kadarki tarihi gelişim ve değişimine vakıf olma. – Genel yönleri ile Türk dünyasını tarih, sosyoloji ve kültürel bağlamda araştırabilme. – Türk lehçeleri ve şiveleri ile yazılmış metinleri dilsel öğeler bakımından inceleyebilme.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

– Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
– Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
-Türkçenin bütün lehçe ve şivelerinin gramer yapılarını anlayabilme. Dil ve edebiyatla ilgili bir problemi tanımlayıp çözebilme. Türk dünyası edebiyatları üzerine yorumlar yapabilme. Türk dünyası edebiyatları metinlerini okuyup, tartışabilme. Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yapabilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkin

– Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
– Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
– Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
-Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası bilgi politikalarının geliştirilmesinde aktif rol üstlenme. Sahaya ilişkin sorunları görme, eleştirel bakış açısıyla değerlendirme ve çözüm üretme.

Öğrenme Yetkinliği

– Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
– Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
– Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
-Modern edebi metin tahlil yöntemleri ile metin incelemesi yapabilme. Türk dünyası edebiyatları metinlerini modern yöntemlerle eleştirebilme. Türk dünyası edebiyatları tarihi üzerinde yorumlar ve analizler yapabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

– Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
– Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
– Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
– Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
– Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
-Toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlere duyarlı olmayı sağlayarak sorunları doğru analiz edebilme ve bu doğrultuda mesleki perspektif geliştirme. İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olma ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütme. İletişim ve bilgi teknolojilerine yönelik ürün, sistem ve modellerini tanıyarak, doğru ve yerinde kullanma.

Alana Özgü Yetkinlik

– Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
– Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
-Edebi araştırmaya yönelik kaynak toplayıp, elde ettiği kaynakları sınıflandırabilme. Eski kaynakları ve metinleri okuyup ve değerlendirebilme.

Bölüm Komisyonları

Bölüm komisyonlarımıza buradan ya da “Hakkımızda” sekmesi altından erişilebilmektedir.

 

Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Başkan)

Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Üye)

Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Üye)

 

Bölüm Akademik Performans Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Başkan)

Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Üye)

Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Üye)

Memnuniyet Anketleri

Memnuniyet Anketleri Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır.  İşveren, mezun, öğrenci ve akademisyen türünde gerçekleştirilmekte olup talep edilmesi halinde cevaplar kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü tarafından paylaşılmaktadır.